Poruka o gre?ci kada poku?ate da sa?uvate dokument u programu Word 2007: ?Word ne mo?e da sa?uva ovu datoteku jer je ona ve? otvorena na drugom mestu?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 918593 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada poku?ate da sa?uvate dokument u programu Microsoft Office Word 2007, dokument se ne ?uva. Pored toga, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Word ne mo?e da sa?uva ovu datoteku jer je ona ve? otvorena na drugom mestu.
(putanja\ime datoteke)

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ukoliko je ispunjen neki od slede?ih uslova:
 • Drugi korisnik je otvorio dokument koji ima isto ime datoteke kao dokument koji poku?avate da sa?uvate.

  Napomena Ovaj uslov mo?e biti ispunjen kada dokument ?uvate na mre?noj lokaciji ili u deljenoj fascikli.
 • Na istoj lokaciji nalazi se privremena vlasni?ka datoteka koja ima isto ime datoteke kao dokument koji poku?avate da sa?uvate.

  Napomena Ako dokument nije ispravno zatvoren, vlasni?ka datoteka dokumenta mo?da ne?e biti uklonjena. Zbog toga vlasni?ka datoteka ostaje na istoj lokaciji. Na primer, do ovog pona?anja mo?e do?i ako se Word 2007 neo?ekivano zatvori. Kada poku?ate da na istoj lokaciji sa?uvate dokument koji ima isto ime datoteke kao vlasni?ka datoteka, dobijate poruku o gre?ci koja je pomenuta u odeljku ?Simptomi?.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda, u zavisnosti od situacije.

1. metod: Sa?ekajte da drugi korisnik zatvori drugi dokument

Ako je otvoren drugi dokument koji ima isto ime datoteke kao dokument koji poku?avate da sa?uvate, sa?ekajte da se drugi dokument zatvori. Kada se ovaj dokument zatvori, sa?uvajte dokument.

Napomena Promene koje je drugi korisnik izvr?io u drugom dokumentu bi?e izgubljene.

2. metod: Promenite ime datoteke ili lokaciju na kojoj ?elite da sa?uvate dokument

Ako ?elite da sa?uvate dokument na istoj lokaciji, promenite ime datoteke dokumenta prilikom njegovog ?uvanja. Osim toga, mo?ete da sa?uvate dokument na drugoj lokaciji ako ne ?elite da promenite ime datoteke dokumenta.

Napomena Kada sa?uvate dokument sa drugim imenom datoteke ili na drugoj lokaciji, mo?ete da koristite funkciju ?Kombinovanje? da biste u jednom dokumentu objedinili promene ve?eg broja korisnika.

Da biste koristili funkciju Kombinovanje, sledite ove korake:
 1. Na kartici Redigovanje u grupi Pore?enje kliknite na dugme Uporedi.
 2. Izaberite stavku Kombinuj.
Za vi?e informacija o funkciji ?Kombinovanje? pritisnite taster F1. Zatim potra?ite termin ?kombinovanje? u pomo?i za Word.

3. metod: Izbri?ite privremene vlasni?ke datoteke

Napomena Pre nego ?to upotrebite ovaj metod, morate se uveriti da drugi korisnici nisu otvorili dokumente na odre?enoj lokaciji u tom trenutku.

Da biste izbrisali vlasni?ke datoteke koje ostaju na odre?enoj lokaciji, sledite ove korake.

Napomena Budu?i da postoji nekoliko verzija operativnog sistema Microsoft Windows, slede?i koraci mogu biti druga?iji na va?em ra?unaru. Ako jesu, pogledajte dokumentaciju proizvoda da biste dovr?ili ove korake.
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pretra?i, a zatim izaberite stavku Sve datoteke i fascikle.
 2. U polju Deo imena ili celo ime datoteke otkucajte ~*.*.
 3. U polju Pogledaj u izaberite stavku Potra?i, a zatim unesite lokaciju na kojoj poku?avate da sa?uvate dokument.
 4. Kliknite na dugme Tra?i.
 5. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izaberi sve.
 6. U meniju Datoteka izaberite stavku Izbri?i.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 918593 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Word 2007
Klju?ne re?i: 
kbproductlink kbtshoot kbsavefile kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb KB918593

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com