Gói ph?n m?m SSIS không ch?y khi đư?c g?i là t? m?t SQL Server đ?i l? công vi?c bư?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 918760 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n g?i m?t gói Microsoft SQL Server 2005 h?i nh?p b?n ghi d?ch v? (SSIS) t? m?t SQL Server đ?i l? công vi?c bư?c, các gói SSIS không ch?y. Tuy nhiên, n?u b?n không ch?nh s?a các gói SSIS, nó s? ch?y thành công bên ngoài đ?i l? SQL Server.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây. Các phương pháp thích h?p nh?t ph? thu?c vào môi trư?ng và l? do mà các gói th?t b?i. L? do mà các gói ph?n m?m có th? đ? không như sau:
 • Trương m?c ngư?i dùng đư?c s? d?ng đ? ch?y các gói dư?i đ?i l? SQL Server khác v?i tác gi? g?c c?a gói.
 • Trương m?c ngư?i dùng không có quy?n c?n thi?t đ? th?c hi?n k?t n?i ho?c truy nh?p tài nguyên bên ngoài các gói SSIS.
Các gói ph?n m?m có th? không ch?y trong các t?nh hu?ng sau:
 • người dùng hiện thời không th? gi?i m? bí m?t t? các gói ph?n m?m. Trư?ng h?p này có th? x?y ra n?u các tài kho?n hi?n t?i ho?c tài kho?n th?c hi?n khác nhau t? tác gi? ban đ?u c?a gói, và các gói ph?n m?m ProtectionLevel b?t đ?ng s?n thi?t l?p không cho phép ngư?i dùng hi?n t?i gi?i m? bí m?t trong các gói ph?n m?m.
 • M?t k?t n?i SQL Server s? d?ng an ninh tích h?p không thành công v? người dùng hiện thời không có quy?n như yêu c?u.
 • Truy nh?p t?p th?t b?i v? người dùng hiện thời không có các quy?n c?n thi?t đ? vi?t đ? chia s? t?p tin B? qu?n lí ghép n?i truy c?p. Ví d?, trư?ng h?p này có th? x?y ra v?i nhà cung c?p kí nh?p văn b?n mà không s? d?ng m?t tên đăng nhập và m?t kh?u. K?ch b?n này c?ng có th? x?y ra v?i b?t c? công vi?c ph? thu?c vào B? qu?n lí ghép n?i t?p tin, ch?ng h?n như m?t nhi?m v? SSIS h? th?ng t?p.
 • M?t ki?m nh?p d?a trên c?u h?nh gói ph?n m?m SSIS s? d?ng khóa registry HKEY_CURRENT_USER. Khóa registry HKEY_CURRENT_USER đư?c dành riêng cho ngư?i dùng.
 • M?t nhi?m v? ho?c m?t ngư?i B? qu?n lí ghép n?i yêu c?u tài kho?n ngư?i dùng hi?n t?i có quy?n đúng.
Phương pháp 1: S? d?ng m?t tài kho?n ?y quy?n đ?i l? SQL Server

Phương pháp 2: Thi?t l?p s? h?u SSIS gói ProtectionLevel đ? ServerStorage

Phương pháp 3: Thi?t l?p s? h?u SSIS gói ProtectionLevel đ? EncryptSensitiveWithPassword

Phương pháp 4: T?p tin c?u h?nh gói ph?n m?m SSIS s? d?ng

Cách 5: T?o ra m?t m?u gói

T?nh tr?ng

Hành vi này là do thi?t k?.

Thông tin nâng cao

Các bư?c đ? sao chép các v?n đ?

 1. Đăng nh?p như m?t ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i không ph?i là m?t ph?n c?a nhóm SQLServer2005SQLAgentUser. Ví d?, b?n có th? t?o m?t ngư?i dùng c?c b?.
 2. T?o m?t gói ph?n m?m SSIS, và sau đó thêm m?t nhi?m v? ExecuteSQL. S? d?ng m?t tr?nh qu?n l? k?t n?i OLE DB đ? các t?p tin đ?a phương msdb b?ng cách s? d?ng chu?i sau đây: 'Windows xác th?c' -SQLSourceType: "Tr?c ti?p đ?u vào" -SQLStatement: "sp_who"
 3. Ch?y các gói đ? đ?m b?o r?ng nó ch?y thành công.
 4. Nh?n th?y r?ng các tài s?n ProtectionLevel đư?c thi?t l?p đ? EncryptSensitiveWithPassword.
 5. T?o m?t vi?c làm đ?i l? SQL Server và m?t bư?c công vi?c. Trong các Ch?y như danh sách, h?y nh?p vào D?ch v? đ?i l? SQL Server đ? ch?y các bư?c công vi?c.
Các văn b?n trong SQL Server đ?i l? công vi?c Lư?c s? s? hi?n th? thông tin gi?ng như sau:

Th?c hi?n như là ngư?i dùng: Mi?n\Tên ngư?i dùng. Th?c hi?n gói đ? th?t b?i. Bư?c đ?u đ? th?t b?i.

Gi?i m? bí m?t gói

Các thi?t l?p m?c đ?nh cho các gói ph?n m?m SSIS b?t đ?ng s?n ProtectionLevel là EncryptSensitiveWithUserKey. Khi các gói ph?n m?m đư?c lưu, SSIS m? hóa ch? nh?ng ph?n c?a gói có ch?a các thu?c tính đư?c đánh d?u "nh?y c?m," ch?ng h?n như m?t kh?u, tên ngư?i dùng và k?t n?i dây. V? v?y, khi các gói ph?n m?m đư?c n?p l?i, ngư?i dùng hi?n th?i ph?i đáp ?ng các yêu c?u m?t m? hoá cho các thu?c tính nh?y c?m đ? đư?c gi?i m?. Tuy nhiên, ngư?i dùng hi?n th?i không ph?i đáp ?ng các yêu c?u m? hóa đ? t?i các gói ph?n m?m. Khi b?n ch?y các gói qua m?t đ?i l? SQL Server công vi?c bư?c, tài kho?n m?c đ?nh là tài kho?n D?ch v? đ?i l? SQL Server. Trương m?c m?c đ?nh này r?t có th? là m?t ngư?i s? d?ng khác nhau hơn so v?i các tác gi? gói. V? v?y, bư?c công vi?c c?a đ?i l? SQL Server có th? t?i và b?t đ?u ch?y bư?c công vi?c, nhưng các gói không b?i v? nó không th? hoàn t?t k?t n?i. Ví d?, các gói ph?n m?m không th? hoàn t?t k?t n?i OLE DB ho?c k?t n?i FTP. Các gói ph?n m?m không thành công b?i v? nó không th? gi?i m? các thông tin mà nó ph?i có k?t n?i.

Quan tr?ng Xem xét quá tr?nh phát tri?n và môi trư?ng đ? xác đ?nh các tài kho?n đó là c?n thi?t và s? d?ng trên m?i máy tính. Thi?t l?p EncryptSensitiveWithUserKey c?a nhà ProtectionLevel là m?t thi?t l?p m?nh m?. Thi?t đ?t này không nên đư?c gi?m giá v? nó gây ra vi?c tri?n khai ph?c t?p lúc đ?u tiên. B?n có th? m? hóa các gói khi b?n đang đăng nh?p vào tài kho?n thích h?p. B?n c?ng có th? s? d?ng ti?n ích d?u nh?c l?nh Dtutil.exe SSIS đ? thay đ?i m?c đ? b?o v? b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin .cmd và h? th?ng ch? huy đ?i l? SQL Server. Ví d?, th?c hi?n theo các bư?c sau. B?i v? b?n có th? s? d?ng ti?n ích Dtutil.exe trong t?p tin th?c thi và v?ng, b?n có th? làm theo các bư?c sau đ?i v?i vài gói ph?n m?m cùng m?t lúc.
 1. S?a đ?i các gói ph?n m?m mà b?n mu?n m?t m? hóa b?ng cách s? d?ng m?t m?t kh?u.
 2. S? d?ng ti?n ích Dtutil.exe thông qua m?t H? đi?u hành (cmd Exec) Đ?i l? SQL Server công vi?c bư?c đ? thay đ?i các tài s?n ProtectionLevel đ? EncryptSensitiveWithUserKey. Quá tr?nh này liên quan đ?n vi?c gi?i m? các gói ph?n m?m b?ng cách s? d?ng m?t kh?u, sau đó re-encrypting các gói ph?n m?m. Chính ngư?i dùng đư?c s? d?ng đ? m? hóa gói là bư?c công vi?c đ?i l? SQL Server thi?t l?p trong cácCh?y như danh sách.

  Lưu ? B?i v? chính bao g?m tên ngư?i dùng và tên máy tính, tác d?ng c?a di chuy?n các gói đ?n máy tính khác có th? đư?c h?n ch?.

H?y ch?c ch?n r?ng b?n có chi ti?t l?i thông tin v? s? th?t b?i gói SSIS

Thay v? d?a vào các chi ti?t gi?i h?n trong l?ch s? công vi?c SQL Server đ?i l?, b?n có th? s? d?ng SSIS đăng nh?p đ? đ?m b?o r?ng b?n có l?i thông tin v? s? th?t b?i gói SSIS. B?n c?ng có th? ch?y các gói ph?n m?m b?ng cách s? d?ng l?nh h? th?ng exec thay v? l?nh h? th?ng SSIS.

V? SSIS đăng nh?p

SSIS đăng nh?p và đăng nh?p nhà cung c?p cho phép b?n n?m b?t thông tin chi ti?t v? th?c hi?n gói và th?t b?i. Theo m?c đ?nh, các gói không đăng thông tin. B?n ph?i c?u h?nh gói đ? đăng thông tin. Khi b?n đ?t c?u h?nh gói đ? đăng thông tin, thông tin chi ti?t đư?c hi?n th? tương t? như sau đây. Trong trư?ng h?p này, b?n s? bi?t r?ng nó là m?t v?n đ? c?p phép:

OnError, DOMAINNAME, DOMAINNAME\USERNAME, FTP Task,{C73DE41C-D0A6-450A-BB94-DF6D913797A1},{2F0AF5AF-2FFD-4928-88EE-1B58EB431D74},4/28/2006 1:51:59 PM, 28 tháng 4 năm 2006:1:51: 59 PM,-1073573489, 0 x, không th? đ? k?t n?i v?i h? ph?c v? FTP b?ng cách s? d?ng "qu?n l? k?t n?i FTP".

OnError, DOMAINNAME, DOMAINNAME\USERNAME, th?c hi?n SQL Task,{C6C7286D-57D4-4490-B12D-AC9867AE5762},{F5761A49-F2F9-4575-9E2B-B3D381D6E1F3},4/28/2006 4:07:00 PM, 28 tháng 4 năm 2006:4:07: 00 PM,-1073573396, x 0, th?t b?i trong vi?c có đư?c k?t n?i "user01.msdb". K?t n?i có th? không đư?c c?u h?nh đúng ho?c b?n có th? không có s? cho phép thích h?p trên k?t n?i này.

V? các l?nh h? th?ng exec và s?n lư?ng thông tin

B?ng cách s? d?ng phương pháp ti?p c?n l?nh h? th?ng exec, b?n thêm giao di?n đi?u khi?n ti?t đăng nh?p thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh SSIS đ? g?i t?p tin th?c thi l?nh Dtexec.exe SSIS. Ngoài ra, b?n s? d?ng các tính năng nâng cao công vi?c c?a t?p tin đ?u ra. B?n c?ng có th? s? d?ng các Bao g?m các bư?c ra trong l?ch s? tùy ch?n đ? chuy?n hư?ng các thông tin đăng nh?p vào m?t t?p tin ho?c đ?i l? SQL Server Lư?c s? công vi?c.

Sau đây là m?t ví d? v? m?t d?ng l?nh:

dtexec.exe /FILE 
"C:\_work\SSISPackages\ProtectionLevelTest\ProtectionLevelTest\AgentTesting.dtsx" /MAXCONCURRENT " -1 
" /CHECKPOINTING OFF /REPORTING V /CONSOLELOG NCOSGXMT


Đăng nh?p Console tr? v? chi ti?t gi?ng như sau:

Error: 2006-04-27 18:13:34.76
  Code: 0xC0202009
  Source: AgentTesting Connection manager "(local).msdb"
  Description: An OLE DB error has occurred. Error code: 0x80040E4D.
An OLE DB record is available. Source: "Microsoft SQL Native Client" Hresult: 0x80040E4D Description: "Login failed for user 'DOMAINNAME\username'.".
End Error


Error: 2006-04-28 13:51:59.19
  Code: 0xC0016016
  Source: 
  Description: Failed to decrypt protected XML node "DTS:Property" with error 0x80070002 "The system cannot find the file specified.". You may not be authorized to access this information. This error occurs when there is a cryptographic error. Verify that the correct key is available.
End Error


Log:
   Name: OnError
   Computer: COMPUTERNAME
   Operator: DOMAINNAME\username
   Source Name: Execute SQL Task
   Source GUID: {C6C7286D-57D4-4490-B12D-AC9867AE5762}
   Execution GUID: {7AFE3D9E-5F73-42F0-86FE-5EFE264119C8}
   Message: Failed to acquire connection "(local).msdb". Connection may not be configured correctly or you may not have the right permissions on this connection.
   Start Time: 2006-04-27 18:13:34
   End Time: 2006-04-27 18:13:34
End Log

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t v?n đ? tương t?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
904800B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "L?i t?i" khi b?n c? g?ng đ? ch?y m?t gói SQL Server 2005 h?i nh?p d?ch v? trong SQL Server 2005
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích Dtutil.exe trong hàng lo?t ho?t đ?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
906562Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích dtutil (Dtutil.exe) đ? thi?t l?p m?c đ? b?o v? c?a m?t lo?t các d?ch v? SQL Server tích h?p (SSIS) gói trong SQL Server 2005
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o gói m?u, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
908018Làm th? nào đ? t?o ra m?t m?u gói trong SQL Server kinh doanh t?nh báo phát tri?n Studio


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? SSIS gói b?o m?t và tài s?n ProtectionLevel , xem ch? đ? "An ninh xem xét cho h?i nh?p Services" trong SQL Server 2005 sách tr?c tuy?n.

Th?t không may, ngư?i dùng không ph?i nh?n th?c đư?c r?ng m?c đ?nh đ?i l? công vi?c bư?c cài đ?t đ?t chúng trong tr?ng thái này. Đ? bi?t thêm thông tin v? đ?i l? SQL Server proxy và SSIS, h?y xem các ch? đ? sau trong SQL Server 2005 sách tr?c tuy?n:
 • L?p k? ho?ch th?c hi?n gói trong đ?i l? SQL Server
 • T?o đ?i l? SQL Server proxy

Thu?c tính

ID c?a bài: 918760 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
T? khóa: 
kbsqlsetup kbprb kbsql2005ssis kbsql2005setup kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbmt KB918760 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 918760

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com