โปรแกรมอาจล้มเหลวเมื่อคุณเอาอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000, MSDE 2000 หรือ SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 918767
bug #: 474878 (SQL Server 8.0)

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณเอาอินสแตนซ์ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (นอกจากนี้เรียกว่า MSDE 2000) Service Pack 4 (SP4)
 • sql Server 2000 เดสก์ท็อปที่โปรแกรม (Windows) SP4
 • Microsoft SQL Server 2000 SP4
คุณเรียกใช้โปรแกรมที่ใช้อินสแตนซ์อื่นของ MSDE 2000 SP4, SP4 SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) หรือ SP4 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL ในสถานการณ์สมมตินี้ โปรแกรมเหล่านี้อาจล้มเหลว จากนั้น โปรแกรมจะมีการสอบถามสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถโหลด msxmlsql.dll
หมายเหตุ:ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ยังอาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรม

ต่อไปนี้คือ สถานการณ์สมมติทั่วไปปัญหานี้เกิดขึ้น:
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 SP1 ที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์
 • เรียกใช้ Microsoft Windows SharePoint Services บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของตัวเองของ SP4 SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • มีการติดตั้ง Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของตัวเองของ SP4 SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
หลังจากคุณลบอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) SP4 ที่ใช้ Windows SharePoint Services, WSUS การไม่สามารถเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ได้ ถ้า SP4 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows Small Business Server 2003 SP1 และคุณเอา SQL Server 2000 SP4, WSUS ไม่สามารถเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
 • แฟ้ม Msxmlsql.dll ถูกลบออกจากโฟลเดอร์ %programfiles%\Microsoft Server\80\Shared SQL เมื่อคุณเอาอินสแตนซ์ MSDE 2000 SP4 อินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 Desktop Engine SP4 (Windows) หรืออินสแตนซ์ของ SQL SP4 2000 ของเซิร์ฟเวอร์
 • แฟ้ม Msxmlsql.rll ไว้ถูกลบออกจากโฟลเดอร์ %programfiles%\Microsoft Server\80\Shared\Resources\1033 SQL เมื่อคุณเอาอินสแตนซ์ MSDE 2000 SP4 อินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) SP4 หรืออินสแตนซ์ของ SP4 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL
ในบางกรณี โฟลเดอร์ %programfiles%\Microsoft Server\80\Shared SQL จะถูกลบหลังจากคุณลบอินสแตนซ์ MSDE 2000 SP4 อินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) SP4 หรืออินสแตนซ์ของ SP4 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL

ดังนั้น โปรแกรมที่ใช้อินสแตนซ์อื่นของ MSDE 2000 SP4, SP4 SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) หรือ SQL Server 2000 SP4 ในคอมพิวเตอร์ที่ ไม่สามารถเรียกใช้ถ้าโปรแกรมขึ้นอยู่กับแฟ้ม Msxmlsql.dll และ Msxmlsql.rll

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คืนค่าแฟ้ม Msxmlsql.dll ไปยังโฟลเดอร์ %programfiles%\Microsoft Server\80\Shared SQL เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

หมายเหตุ:หากโฟลเดอร์ %programfiles%\Microsoft Server\80\Shared SQL ที่ถูกลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างของโฟลเดอร์ Shared\Resources\1033 ใน %programfiles%\Microsoft Server\80 SQL และจากนั้น ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีที่ 1:

คืนค่าแฟ้ม Msxmlsql.dll จากแพคเกจการติดตั้ง MSDE 2000 SP4 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ขยายแพ็คเกจการติดตั้ง MSDE 2000 SP4 ไปยังโฟลเดอร์ สมมติว่า แพคเกจที่ถูกแยกไปที่โฟลเดอร์เริ่มต้น (C:\SQL2KSP4)
 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:

  ขยาย “ C:\SQL2KSP4\MSDE\SETUP\SQLRUN.CAB ” –F:MSXMLSQL.DLL* “ %programfiles%\Microsoft SQL Server\80\shared ”
  เปลี่ยนชื่อ “ %programfiles%\Microsoft SQL Server\80\shared\ MSXMLSql.dll.CD093EA8_A990_4429_AF6A_29A30691991E ” MSXMLSQL.DLL
  ขยาย –F:MSXMLSQL.RLL* “ C:\SQL2KSP4\MSDE\SETUP\SQLRUN.CAB ” “ %programfiles%\Microsoft Server\80\shared\Resources\1033\ SQL ”
  เปลี่ยนชื่อ “ %programfiles%\Microsoft SQL Server\80\shared\Resources\1033\ MSXMLSQL.RLL.996A3FBA_B9BC_4189_9DB1_2B3C86B526BC ” MSXMLSQL.RLL

วิธีที่ 2

คืนค่าแฟ้ม Msxmlsql.dll จากแพ็คเกจการติดตั้ง SQL Server 2000 SP4 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ขยายแพ็คเกจการติดตั้ง SQL Server 2000 SP4 ไปยังโฟลเดอร์ สมมติว่า แพคเกจที่ถูกแยกไปที่โฟลเดอร์เริ่มต้น (C:\SQL2KSP4)
 2. การคัดลอกแฟ้ม Msxmlsql.dll ใน C:\SQL2KSP4\x86\binn โฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์ %programfiles%\Microsoft Server\80\shared SQL
 3. การคัดลอกแฟ้ม Msxmlsql.rll ใน C:\SQL2KSP4\x86\binn โฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์ %programfiles%\Microsoft Server\80\shared\Resources\1033 SQL

วิธีที่ 3

หากคุณรัน Windows Small Business Server 2003 SP1 คุณสามารถคืนค่าแฟ้ม Msxmlsql.dll และ Msxmlsql.rll แฟ้ม โดยการเปิดแฟ้ม SqlRun.cab ใน Windows Explorer ได้ แฟ้ม SqlRun.cab จะอยู่ในโฟลเดอร์ %programfiles%\Microsoft SP4\WMSDE\SETUP เซิร์ฟเวอร์ SQL โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ใน Windows Explorer ค้นหาโฟลเดอร์ %programfiles%\Microsoft SQL Server SP4\WMSDE\SETUP และจากนั้น คลิกสองครั้งที่แฟ้ม SqlRun.cab
 2. คลิกขวาMSXMLSql.dll.CD093EA8_A990_4429_AF6A_29A30691991Eแล้ว คลิกดึงข้อมูล.
 3. แยกแฟ้มไปยัง %programfiles%\Microsoft SQL Server\80\shared โฟลเดอร์
 4. คลิกขวา MSXMLSQL.RLL.996A3FBA_B9BC_4189_9DB1_2B3C86B526BC และจากนั้น คลิกดึงข้อมูล.
 5. แยกแฟ้มไปยัง %programfiles%\Microsoft SQL Server\80\shared\Resources\1033 โฟลเดอร์
 6. ใน Windows Explorer ค้นหาโฟลเดอร์ %programfiles%\Microsoft Server\80\shared SQL แล้ว เปลี่ยนชื่อ MSXMLSql.dll.CD093EA8_A990_4429_AF6A_29A30691991E ไป MSXMLSQL.DLL
 7. ใน Windows Explorer ค้นหาโฟลเดอร์ %programfiles%\Microsoft Server\80\shared\Resources\1033 SQL แล้ว เปลี่ยนชื่อ MSXMLSQL.RLL.996A3FBA_B9BC_4189_9DB1_2B3C86B526BC ไป MSXMLSQL.RLL

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 918767 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB918767 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:918767

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com