Microsoft Word pievienojumprogramma nedarbojas, k? paredz?ts, vai programm? Word 2007 nav instal?ta

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 918768 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Kad ir veikta jaunin??ana uz Microsoft Office Word 2007, var nov?rot k?du no ??m paz?m?m:
  • Pievienojumprogramma, piem?ram, Adobe Acrobat 6, kas bija instal?ta un darboj?s, k? paredz?ts, iepriek??j? Microsoft Word versij? var vairs nedarboties, k? paredz?ts. Turkl?t tiek sa?emts ?im l?dz?gs k??das zi?ojums:
    Izpildlaika k??da 48

    Fails nav atrasts: pdfmword.dll
  • M??inot instal?t t?du pievienojumprogrammu k? Adobe Acrobat 6, pievienojumprogramma programm? Word 2007 netiek instal?ta.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja pievienojumprogramma nav sader?ga ar Word 2007.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no ??m metod?m.

1. metode. M??iniet instal?t pievienojumprogrammu no jauna.

Lai nov?rstu ?o probl?mu, m??iniet instal?t pievienojumprogrammu no jauna. Ja ??iet, ka pievienojumprogramma ir veiksm?gi instal?ta, start?jiet Word 2007 un p?c tam m??iniet izmantot pievienojumprogrammu. Ja pievienojumprogrammu nevar izmantot, lietojiet 2. metodi. Lietojiet 2. metodi ar? tad, ja izr?d?s, ka pievienojumprogramma nav instal?ta.

2. metode. Instal?jiet atjaunin?tu pievienojumprogrammas versiju.

Sazinieties ar pievienojumprogrammas nodro?in?t?ju, lai ieg?tu atjaunin?tu pievienojumprogrammas versiju, kas ir sader?ga ar Word 2007.

Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? sazin?ties ar pievienojumprogrammas nodro?in?t?ju, ?aj? sarakst? noklik??iniet uz attiec?g? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
65416 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, A?K (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

60781 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, L?P (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

60782 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, Q?Z (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

PAPILDINDORM?CIJA

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 918768 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 2. marts - P?rskat??ana: 1.2
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Office Word 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbaddin kberrmsg kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB918768

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com