T?ng quan v? phông ch? và làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? phông ch? trong Word 2007 và Word 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 918791 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a m?t t?ng quan v? phông ch?. Ngoài ra, nó mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? phông ch? trong Microsoft Office Word 2007 và Microsoft Office Word 2010.

THÔNG TIN THÊM

T?ng quan v? phông ch?

M?t phông ch? là m?t thi?t k? đ? h?a đư?c áp d?ng cho m?t t?p h?p các s?, các bi?u tư?ng và k? t?. M?t ch? ch? đ?nh ph?m ch?t như m?t ch?, kích thư?c, kho?ng cách và sân. Phông ch? đư?c s? d?ng đ? in văn b?n trên các thi?t b? đ?u ra và hi?n th? văn b?n trên màn h?nh. Phông ch? có ki?u phông nghiêng, đ?m, và đ?m nghiêng.

Phác th?o phông ch?

Phông ch? TrueType và Phông OpenType là phông ch? phác th?o đư?c k?t xu?t t? d?ng l?nh và t? đư?ng cong l?nh. OpenType là m?t ph?n m? r?ng c?a TrueType. C? hai phông ch? TrueType và OpenType phông ch? có th? đư?c thu nh? l?i và xoay. Phông ch? TrueType và Phông OpenType nh?n t?t trong t?t c? các kích c? và trên t?t c? các thi?t b? đ?u ra đư?c h? tr? b?i Microsoft Windows.

Phông màn h?nh

ClearType fonts là phông màn h?nh đư?c t?i ưu hóa cho m?t màn h?nh LCD. Trên m?t màn h?nh LCD, ClearType fonts s? d?ng thông tin sub-pixel m?n ra các c?nh răng cưa phông ch?.

Phông máy in

Trong h?u h?t các chương tr?nh h? tr? in ?n, b?n có th? ch?n trong s? các phông ch? khác nhau máy in. Máy in mà cung c?p các lo?i r?ng nh?t c?a các phông ch? bao g?m máy in laser, m?c máy bay ph?n l?c máy in và máy in dot-ma tr?n. B?n có th? chia cho máy in phông ch? thành ba lo?i sau đây:
 • N?i b? phông ch?

  Phông ch? n?i b? c?ng đư?c đ?t tên là phông ch? thư?ng trú. Máy in laser, m?c máy bay ph?n l?c máy in và máy in dot-ma tr?n thư?ng xuyên s? d?ng n?i b? phông ch?. N?i b? phông đ? đư?c n?p vào c?a máy in read - only memory (ROM). N?i b? phông ch? đư?c luôn luôn s?n sàng cho vi?c in ?n.
 • Cartridge phông ch?

  Cartridge phông ch? đư?c lưu tr? trong m?t m?c ho?c trong m?t th? mà c?m vào máy in. Đ? m? r?ng c?a máy in m?t t?p h?p các phông ch? n?i b?, b?n có th? cài đ?t phông ch? h?p m?c. Ho?c, b?n có th? t?i phông ch? t? ph?n m?m.
 • Mi?n phí phông ch?

  Mi?n phí phông ch? c?ng đư?c đ?t tên m?m phông ch?. Máy tính s? g?i mi?n phí phông ch? cho b? nh? c?a máy in khi các phông ch? đư?c yêu c?u cho vi?c in ?n. Máy in laser và máy in trang khác thư?ng xuyên s? d?ng t?i v? phông ch?. M?t s? máy in dot-ma tr?n c?ng s? d?ng chúng. Đ? tăng t?c đ? máy in, b?n nên cài đ?t phông ch? mi?n phí t?i đ?a phương trên máy tính khách in Windows trên h? ph?c v? in.
Cho m?i tài li?u mà b?n in, Windows có th? c?n ph?i g?i phông màn h?nh và các phông ch? t?i v? tài li?u yêu c?u cho máy in. Đ? tăng t?c đ? máy in, s? d?ng các k? thu?t sau đây:
 • S? d?ng phông ch? mà không c?n ph?i đư?c t?i v?, ch?ng h?n như n?i b? phông ch? ho?c m?c phông ch?.
 • M?t s? máy in có m?t tính năng cho phép máy in đ? gi? m?t danh sách mi?n phí phông ch?. N?u máy in c?a b?n có tính năng này, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đ? đ? b?t tính năng.
Không ph?i t?t c? máy in có th? s? d?ng t?t c? ba ki?u phông ch?. Ví d?, máy v? bút thư?ng không th? s? d?ng mi?n phí phông ch?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các lo?i phông ch? mà b?n có th? s? d?ng, xem tài li?u c?a máy in.

Raster phông ch?

Phông ch? raster c?ng đư?c đ?t tên phông ch? bitmapped. Chúng đư?c lưu tr? như ?nh bitmap. M?t ?nh bitmap là m?t mô h?nh c?a d?u ch?m. Raster phông ch? đư?c thi?t k? v?i m?t kích thư?c c? th? và v?i đ? phân gi?i c? th? cho m?t máy in c? th?. B?n không th? có quy mô ho?c xoay raster phông ch?. N?u máy in không h? tr? raster phông ch?, nó s? không in chúng. Các phông ch? sau đây là các phông ch? raster năm:
 • Chuy?n phát nhanh
 • MS Sans Serif
 • MS Serif
 • Nh?
 • Bi?u tư?ng

Phông véc tơ

Phông véc tơ có ích đ?i v?i các thi?t b? đ?u ra không th? tái t?o ?nh bitmap. Ví d?, máy v? bút s? d?ng phông ch? véc tơ. Vectơ phông k? t? đư?c rút ra v?i d?ng thay v? v?i các m?u c?a d?u ch?m. B?n có th? quy mô k? t? đ? b?t k? kích thư?c ho?c b?t k? t? l? khía c?nh. Các phông ch? sau đây là ba vectơ phông:
 • Hi?n đ?i
 • La M?
 • K?ch b?n

Làm th? nào đ? làm vi?c v?i phông ch? trong Word 2007 và Word 2010

Đ? thay đ?i phông ch? m?c đ?nh trong Word 2007
 1. T?o m?t tài li?u Word 2007 tr?ng m?i.
 2. Trên các Trang ch? tab, b?m vào H?p tho?i phông trong các Phông ch? nhóm.
 3. Trên các Phông ch? tab, ch?n tùy ch?n mà b?n mu?n áp d?ng cho phông ch? m?c đ?nh.
 4. Nh?p vào M?c đ?nh.
 5. Nh?p vào đ? thông báo sau:
  B?n đang đ?nh thay đ?i phông ch? m?c đ?nh (m?c đ?nh) phông ch?,c? ch?, lo?i phông.
  B?n có mu?n thay đ?i này ?nh hư?ng đ?n t?t c? các tài li?u m?i d?a trên các m?u b?nh thư?ng?
Khi b?n t?o m?t tài li?u m?i d?a trên các m?u thông thư?ng (Normal.dotm), tài li?u m?i s? d?ng cài đ?t phông ch? mà b?n đ? ch?n.

Đ? in m?t m?u c?a t?t c? các phông ch? có s?n trong Word 2007 và Word 2010

B?n có th? s? d?ng m?t Microsoft Visual Basic cho v? mô ?ng d?ng đ? t?o ra m?t danh sách các phông ch? có s?n cho Word. Ngoài ra, v? mô s? hi?n th? m?t m?u c?a m?i ch?. Sau khi b?n đ? ch?y v? mô, b?n có th? in m?t tài li?u Word có ch?a danh sách và các m?u. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
209205V? mô đ? t?o ra danh sách các phông ch? có s?n trong Word
T?m th?y phông ch? tương t?
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i ki?m soát phông ch?, sau đó b?m Ok.
 2. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Danh sách phông b?i s? tương t?.
 3. Trong các Danh sách phông ch? c?a gi?ng nhau đ? h?p, b?m vào ch? mà b?n mu?n so sánh v?i các phông ch? khác trên máy tính.
Lưu ?Panose phông l?p b?n đ? thông tin đư?c lưu tr? v?i phông ch? đ? miêu t? đ?c đi?m các font. Ví d?, nh?ng đ?c đi?m có th? bao g?m serif ho?c sans serif, b?nh thư?ng, đ?m ho?c nghiêng. N?u không có thông tin Panose có s?n, phông ch? xu?t hi?n ? dư?i cùng c?a danh sách, và nó không xu?t hi?n trong các Danh sách phông ch? c?a gi?ng nhau đ? h?p.

Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? phông ch? trong Word 2007 và Word 2010

Trư?c khi b?n b?t đ?u đ? kh?c ph?c v?n đ? phông

Trư?c khi b?n b?t đ?u đ? kh?c ph?c v?n đ? phông ch? trong Word 2007 và Word 2010, xem xét các ch? đ? chung sau:
 • Quan tr?ng Luôn luôn đ?m b?o r?ng b?n đ? cài đ?t các gói d?ch v? m?i nh?t cho phiên b?n c?a Windows. M?t s? phông v?n đ? đ? đư?c s?a ch?a trong Windows service pack.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho phiên b?n c?a Windows, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/Windows/
 • Con s? chính xác c?a phông ch? TrueType mà b?n có th? cài đ?t ph? thu?c vào đ? dài c?a tên Phông TrueType và c?a các tên t?p tin TrueType.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
254766Không th? m? ho?c in phông ch? chính xác

Bư?c cơ b?n đ? kh?c ph?c v?n đ? phông

Đ? kh?c ph?c v?n đ? phông ch? trong Word 2007 và Word 2010, h?y làm theo các bư?c cơ b?n:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng b?n đang s? d?ng tr?nh đi?u khi?n máy in đúng.

  V?n đ? c?a b?n có th? đi?u khi?n máy in m?c đ?nh trong Windows là m?t tr?nh đi?u khi?n máy in ch? chung/văn b?n, tr?nh đi?u khi?n đ? cài đ?t fax ho?c tr?nh đi?u khi?n tương t?. Đ? thay đ?i tr?nh đi?u khi?n máy in Microsoft Word s? d?ng, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

  Quan tr?ng Không ch?n m?t tr?nh đi?u khi?n máy in ch? chung/văn b?n ho?c tr?nh đi?u khi?n đ? cài đ?t fax là máy in m?c đ?nh c?a b?n trong Windows.
  • Trong Word, b?m các Microsoft Office Button ho?c File Tab (Word 2010), sau đó b?m In ?n. Trong các Tênh?p, b?m vào tên c?a máy in đ? cài đ?t.
  • Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Máy in và Fax. Nh?p chu?t ph?i vào m?t máy in đ? cài đ?t và b?m Set as Default máy in.
 2. Ki?m tra xem li?u v?n đ? xu?t hi?n trong m?t tài li?u m?i.

  T?o m?t tài li?u Word m?i d?a trên các m?u Normal.dotm. Đ? t?o m?t tài li?u m?i d?a trên các m?u toàn c?u, b?m các Microsoft Office Button, sau đó b?m M?i. Nh?p vào Tài li?u tr?ng, sau đó b?m T?o.

  D?a trên nh?ng g? x?y ra trong tài li?u m?i, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong tài li?u m?i, h?y th? m?t phông ch? khác nhau. N?u b?n không có v?n đ? khi b?n s? d?ng m?t phông ch? khác nhau, v?n đ? có th? liên quan đ?n m?t ch? c? th? trong Windows. Đi bư?c ti?p theo đ? ti?p t?c đ? g? r?i.
  2. Trong tài li?u m?i, s? d?ng phông ch? mà b?n s? d?ng trong tài li?u Word g?c. N?u v?n đ? phông không c?n xu?t hi?n trong tài li?u Word m?i, tài li?u g?c có th? b? hư h?ng.

   Lưu ?N?u b?n đ? s? d?ng m?t b?n m?u khác ngoài Normal.dotm m?u đ? t?o ra tài li?u t? ban đ?u, tài li?u g?c có th? b? h?ng. Ho?c, các m?u mà t? đó các tài li?u ban đ?u đư?c t?o ra có th? b? h?ng. Nó c?ng có th? r?ng c? hai tài li?u g?c và m?u c?a nó b? hư h?ng.
  3. N?u v?n c?n v?n đ? v?i m?t ch? c? th? trong tài li?u m?i, h?y th? s? d?ng phông ch? trong m?t tài li?u WordPad m?i. Đ? t?o m?t tài li?u WordPad, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, sau đó b?m WordPad.

   N?u v?n c?n v?n đ? mà b?n có kinh nghi?m trong Word trong tài li?u WordPad, phông ch? có th? b? hư h?ng. B?n có th? ph?i xoá và sau đó cài đ?t l?i các v?n đ? font trong Windows.

   Đ? xóa m?t phông ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i ki?m soát phông ch?, sau đó b?m Ok.
   2. Nh?p vào ch? mà b?n mu?n lo?i b?.

    Lưu ?Đ? ch?n nhi?u hơn m?t phông, b?m và gi? phím CTRL, và b?m m?i ch? mà b?n mu?n lo?i b?.
   3. Trên các T?p tintr?nh đơn, nh?p vào Xóa b?.
   4. Nh?p vào đ? thông báo sau:
    B?n có ch?c b?n mu?n xóa các phông ch??
   Đ? cài l?i phông ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i ki?m soát phông ch?, sau đó b?m Ok.
   2. Trên các T?p tintr?nh đơn, nh?p vào Cài đ?t phông ch? m?i.
   3. Trong các ? đ?a h?p, b?m vào ? đ?a có ch?a phông ch? mà b?n mu?n cài đ?t.
   4. Trong các Thư m?cdanh sách, b?m đúp vào c?p ch?a phông ch? mà b?n mu?n cài đ?t.
   5. Trong các Danh sách phông danh sách, b?m vào ch? mà b?n mu?n cài đ?t, và sau đó nh?p vào Ok.

    Lưu ?Đ? cài đ?t t?t c? các phông ch? đư?c li?t kê, b?m Ch?n t?t c?, sau đó b?m Ok.
   Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xóa m?t phông ch? ho?c làm th? nào đ? cài đ?t m?t ch? trong Windows, liên h? v?i Microsoft Windows h? tr? k? thu?t ho?c các nhà cung c?p v?t tư phông ch?.

   Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp v?i Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, b?m Tr? giúp và trung tâm h? tr?, sau đó b?m Nh?n đư?c h? tr?, ho?c t?m th?y thông tin trong các nhóm tin Windows XP.

   Thông tin v? nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n, ghé thăm Web site sau:
   http://support.Microsoft.com/GP/vendors/en-US
 3. Ki?m tra xem li?u v?n đ? x?y ra khi b?n in tài li?u ? đ? phân gi?i th?p hơn.

  B?n có th? in tài li?u ? đ? phân gi?i máy in khác t? vi?c gi?i quy?t mà t?i đó máy in, thư?ng in. Theo m?c đ?nh, h?u h?t máy in in ho?c là 300 dpi (dots per inch) ho?c 600 dpi. Đ? xác đ?nh xem máy in đ? phân gi?i là v?n đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Máy in và Fax.
  2. Nh?p chu?t ph?i tr?nh đi?u khi?n máy in đ? cài đ?t, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.

   Lưu ? Các bư?c đ? thay đ?i đ? phân gi?i máy in khác nhau tùy thu?c vào đi?u khi?n máy in. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tài li?u c?a máy in.
  3. B?m vào các Đ? h?atab. Trong các Đ? phân gi?idanh sách, b?m thi?t đ?t đ? phân gi?i th?p hơn. Ví d?, trong các Đ? phân gi?i danh sách, b?m vào 150 ch?m trên inch.
  4. Nh?p vào Ok.
 4. Ki?m tra xem li?u v?n đ? x?y ra khi b?n in ra máy in khác nhau.

  Tr?nh đi?u khi?n máy in đ? cài đ?t có th? không th? đúng in phông ch? mà b?n mu?n. Đ? xác đ?nh xem đây là v?n đ?, ch? đ?nh m?t máy in khác nhau như máy in m?c đ?nh. Sau đó, h?y th? in tài li?u.

  N?u máy in khác nhau m?t cách chính xác in tài li?u Word, tr?nh đi?u khi?n máy in đ? cài đ?t ban đ?u có th? b? h?ng. Ho?c, tr?nh đi?u khi?n máy in đ? cài đ?t ban đ?u không th? in tài li?u chính xác. Đ? s?a nh?ng v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • H?y b? và sau đó cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n máy in ban đ?u.
  • T?i v? và sau đó cài đ?t tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t máy in cho máy in.
  • S? d?ng tr?nh đi?u khi?n máy in tương thích v?i máy in.
  Thông tin v? nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n, ghé thăm Web site sau:
  http://support.Microsoft.com/GP/vendors/en-US

Tài nguyên b? sung

Microsoft cung c?p m?t trang Web typography gi?i thích nh?ng l?i ích và tính năng c?a TrueType. TrueType là đ?nh d?ng k? thu?t s? ch? ph? bi?n nh?t trên th? gi?i. Các trang web giúp ngư?i s? d?ng ki?u trong nh?ng cách khác sáng t?o phương ti?n truy?n thông như in ?n, video, và World Wide Web.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Typography
Microsoft Typography Web site bao g?m các ngu?n l?c sau đây:
 • Web nhúng Fonts Tool (Cotton)

  V?i Cotton, b?n có th? t?o ra các đ?i tư?ng ch? đư?c liên k?t đ?n các trang Web c?a b?n. Khi các đ?i tư?ng ch? đư?c liên k?t đ?n các trang Web c?a b?n, Internet Explorer dùng xem các trang đư?c hi?n th? v?i ki?u phông đư?c ch?a trong các đ?i tư?ng ch?.
 • Phông thu?c tính ph?n m? r?ng

  Phông thu?c tính ph?n m? r?ng thêm nhi?u tab tài s?n m?i đ? m?c đ?nh Thu?c tính h?p tho?i. Các tab bao g?m các thông tin sau:
  • Phông nguyên
  • Phông ch? quy?n tác gi?
  • Các lo?i kích thư?c mà hinting và làm m?n đư?c áp d?ng
  • Các m? trang đư?c h? tr? b?i b? m? r?ng k? t?
 • ClearType Tuner PowerToy

  V?i ClearType Tuner PowerToy, b?n có th? kích ho?t và đi?u ch?nh thi?t đ?t ClearType trong b?ng đi?u khi?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 918791 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
T? khóa: 
kbhowto kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB918791 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:918791

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com