Straipsnio ID: 918899 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Microsoft i?leido saugos biuleten? MS06-042. Saugos biuletenyje yra visa su ?iuo saugos naujinimu susijusi informacija. ?i informacija apima fail? deklaracijos informacij? ir diegimo parinktis. Nor?dami per?i?r?ti vis? saugos biuleten?, apsilankykite vienoje i? ?i? Microsoft svetaini?:

?inomos problemos

 • 2006 m. rugs?jo 12 d. Microsoft i?leido nauj? saugos naujinimo 918899 (MS06-042) versij?. ?i nauja versija skirta klientams, kurie susiduria su pa?eid?iamumu naudodami Internet Explorer 6 1 pakeitim? paket?, Internet Explorer 5.01 4 pakeitim? paket? ir Microsoft Windows Server 2003 klientams skirt? Internet Explorer 6. Klientai, kurie naudoja ?ias Internet Explorer versijas, turi nedelsdami ?diegti ?? nauj? naujinim?.
 • Kai ?dieg? kaupiam?j? Internet Explorer saugos naujinim? 918899 (MS06-042) tinklalapyje vykdote scenarij?, gaunate klaidos prane?im?. Tai atsitinka kompiuteriuose, kuriuose veikia Microsoft Windows XP arba Microsoft Windows Server 2003. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  926046 Klaidos prane?imas tinklalapyje vykdant scenarij?, ?diegus kaupiam?j? saugos naujinim? MS06-042 kompiuteryje, kuriame veikia Windows XP arba Windows Server 2003: ?Teis? nesuteikta? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • Netik?tai i?einama i? Microsoft Internet Explorer 6, kai lankot?s svetain?je, naudojan?ioje HTTP 1.1 protokol? ir glaudinim?. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  923762 ?diegus 918899 naujinim?, netik?tai i?einama i? Internet Explorer 6 1 pakeitim? paketo
  2006 m. rugpj??io 24 d. Microsoft i?leido nauj? saugos naujinimo 918899 (MS06-042) versij?. ?i nauja versija skirta klientams, kurie susiduria su ?ia problema ir naudoja Internet Explorer 6 1 pakeitim? paket?. Tai tur?s ?takos tik klientams, naudojantiems Internet Explorer 6 1 pakeitim? paket?. Visi kiti klientai turi t?sti saugos naujinimo 918899 diegim?.

  Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, jei naudojate Internet Explorer 6 1 pakeitim? paket?, ?diekite nauj? saugos naujinim? 918899 (MS06-042), i?leist? 2006 m. rugpj??io 24 d.
 • Kai lankot?s tinklalapyje, kuriame naudojamas pasirinktinis laikinasis objektas, Internet Explorer 6 netik?tai u?daromas d?l Mshtml.dll klaidos. ?i problema atsiranda ?diegus saugos naujinim? kompiuteryje, kuriame veikia Microsoft Windows XP 2 pakeitim? paketas (SP2) arba Microsoft Windows Server 2003 1 pakeitim? paketas (SP1). Yra prieinamos kar?tosios pataisos, jei ?i problema jums labai kliudo. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  923996 Kai lankot?s tinklalapyje, kuriame naudojami pasirinktiniai laikinieji objektai, Internet Explorer 6 netik?tai u?daromas
 • ?diegus ?? naujinim? interneto taikomosios programos, kurios naudoja savo puslapiuose esan?ius scenarijus, gali nustoti veikti. ?i problema atsiranda d?l JScript pa?eid?iamumo. ?i problema buvo i?spr?sta. ?i pataisa yra naujausiame JScript naujinime. Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?? naujinim?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  917344 MS06-023: Microsoft JScript pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • Windows XP 2 pakeitim? paketo ir Windows Server 2003 su 1 pakeitim? paketu valdymo skyde esan?iame elemente Prid?ti arba ?alinti programas yra i?vardyti programin?s ?rangos naujinimai. ?iame elemente ?emiau produkto, kuriam skirti naujinimai, pavadinimo yra i?vardyti programin?s ?rangos naujinimai. Windows XP 2 pakeitim? paketo elemente Prid?ti arba ?alinti programas ?is naujinimas yra ?ra?ytas ?emiau Windows XP ? programin?s ?rangos naujinimai. Windows XP 2 pakeitim? paketo elemente Prid?ti arba ?alinti programas nerodoma ?io naujinimo informacija ?kur ?diegta?. Tod?l ?is naujinimas nerodomas diegim? eil?je. Ta?iau ?is naujinimas rodomas s?ra?o Windows XP ? programin?s ?rangos naujinimai vir?uje.
 • Kai ?diegiate ?? saugos naujinim?, kai kuriuose Windows Media didel?s rai?kos vaizdo (WMV HD) DVD diskuose nepaleid?iami skyriai, kai juos spustelite Microsoft Windows Media leistuve. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  884487 Kai kuriuose WMV HD DVD diskuose nepaleid?iamas skyrius, kai j? spustelite Windows Media leistuve (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • Internet Explorer ActiveX valdikliai gali b?ti ?kelti ne taip, kaip tik?tasi. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  909889 Internet Explorer ActiveX valdikliai gali b?ti ?kelti ne taip, kaip tik?tasi, d?l papildomos apsaugos pakeitim?, pateikt? kaupiamajame saugos naujinime 896688 (MS05-052) (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • Internet Explorer tinklalapis, kuriame yra ActiveX valdikli?, gali b?ti ?keltas ne taip, kaip tik?tasi. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  909738 Internet Explorer tinklalapis, kuriame yra ActiveX valdikli?, gali b?ti ?keltas ne taip, kaip tik?tasi, d?l papildomos apsaugos pakeitim?, nurodyt? kaupiamajame saugos naujinime 896688 (MS05-052) (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • Internet Explorer daugiau nepalaikomas speciali? pavadinim? naudojimas. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  906294 Internet Explorer daugiau nepalaikomas speciali? pavadinim? naudojimas ?diegus saugos naujinimus, esan?ius kaupiamajame saugos naujinime 896727 (MS05-038) (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • Tam tikri valdikliai, kurie prane?a prie? j? ?k?lim?.

  PASTABA: ?i problema atsiranda svetain?se, kuriose nenaudojami rekomenduojami metodai. Informacijos apie rekomenduojamus metodus ?iai problemai spr?sti ie?kokite ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
  Kai tam tikri valdikliai ?keliami ? tinklalap?, ?iuos valdiklius naujinimo funkcijos netinkamai maskuoja. Tokie valdikliai apima valdiklius, kurie naudojami Macromedia Shockwave Director, Apple QuickTime leistuve ir Virtools Web leistuve. Kai Windows nustato, kad valdiklis neaktyvus, prie? ?keldama valdikl? sistema apie tai prane?a vartotojui.
 • Yra problem?, susijusi? su tam tikromis Siebel programomis, naudojan?iomis ActiveX valdiklius.

  Saugos naujinimas 918899 veikia visus Siebel 7 High Interactive klientus. Kai pritaikote ?? naujinim?, turite kelet? kart? spustel?ti nor?dami naudoti Siebel program?. Turite vien? kart? spustel?ti kiekvien? programos ActiveX valdikl?. Siebel kartu su Microsoft stengiasi rasti sprendim?. Siebel produkto naujinimas tur?t? b?ti i?leistas 2006 m. pavasar?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie Siebel produkto naujinimus, apsilankykite ?ioje Siebel SupportWeb svetain?je:
  https://ebusiness.siebel.com/supportweb
  Microsoft pateikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad pad?t? jums gauti technin? pagalb?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. Microsoft negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.
 • Yra tam tikr? ActiveX valdikli?, naudojan?i? Java platform? Standard Edition 1.3 arba Java platform? Standard Edition 1.4.

  Kai programoje, kuri program?l?s valdikl? paleid?ia naudodama Java platform? Standard Edition (J2SE) 1.3 arba J2SE 1.4, spustelite ActiveX program?l?s valdikl?, jis nesuaktyvinamas. Turite spustel?ti valdikl? dar kart?, kad j? suaktyvintum?te. J2SE 1.5 aktyvinama tinkamai. Nor?dami gauti naujausi? J2SE versij?, apsilankykite ?ioje Sun Microsystems, Inc. svetain?je:
  http://java.sun.com/j2se
  Nor?dami su?inoti apie metodus, kuriuos galite naudoti nor?dami u?tikrinti, kad ActiveX valdikliai veikt? ne?siki?us vartotojui, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
  Microsoft pateikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad pad?t? jums gauti technin? pagalb?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. Microsoft negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.
 • Kaupiamasis saugos naujinimas 918889 apima saugos pataisas, kurios yra dokumentuotos saugos biuletenyje MS06-042.

  Kaupiamasis saugos naujinimas 910620 apima saugos pataisas, dokumentuotas saugos biuletenyje MS06-004. Specifini? naujinim? paketas taip pat apima Internet Explorer kar?t?sias pataisas, kurios buvo i?leistos pasirod?ius saugos biuleteniams MS04-004 ir MS04-038.
 • Jei norite ?diegti specifini? naujinim? paket? 873377, specifini? naujinim? paket? 889669, Internet Explorer kar?t?sias pataisas, i?leistas pasirod?ius saugos biuleteniui MS04-038, ar kar?t?sias pataisas, esan?ias specifini? naujinim? pakete 896727, turite vykdyti Microsoft ?ini? baz?s 897225 straipsnyje esan?ius nurodymus. Prie?ingu atveju visos j?s? ?diegtos Internet Explorer kar?tosios pataisos bus pa?alintos.
  897225 Kaip ?diegti kar?t?sias pataisas, esan?ias Explorer 6 1 pakeitim? paketo kaupiamajame saugos naujinime (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 918899 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. vasario 5 d. - Per?i?ra: 9.0
TAIKOMA
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP SP-1
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP-1
Rakta?od?iai: 
kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbpubtypekc KB918899

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com