Identifikator ?lanka: 918899 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Microsoft je objavio bezbednosni bilten MS06-042 koji sadr?i sve va?ne informacije o bezbednosnoj ispravci. Ove informacije uklju?uju informacije o manifestu datoteke i opcije primene. Da biste pogledali ?itav bezbednosni bilten, posetite neku od slede?ih Microsoft Web lokacija:

Poznati problemi

 • Microsoft je objavio novu verziju bezbednosne ispravke 918899 (MS06-042) 12. septembra 2006. Ova nova verzija re?ava ranjivost koja uti?e na klijente koji koriste Internet Explorer 6 sa servisnim paketom 1, Internet Explorer 5.01 sa servisnim paketom 4 i Internet Explorer 6 za korisnike operativnog sistema Microsoft Windows Server 2003. Korisnici ovih verzija programa Internet Explorer treba odmah da primene novu ispravku.
 • Kada pokrenete skriptu na Web stranici nakon primene kumulativne bezbednosne ispravke 918899 (MS06-042) za Internet Explorer, dobijate poruku o gre?ci. Do ovoga dolazi na ra?unarima koji koriste Microsoft Windows XP ili Microsoft Windows Server 2003. Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  926046 Poruka o gre?ci kada pokrenete skriptu na Web stranici nakon primene bezbednosne ispravke MS06-042 na ra?unarima koji koriste Windows XP ili Windows Server 2003: ?Dozvola je odbijena? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Microsoft Internet Explorer 6 se neo?ekivano zatvara kada posetite Web lokaciju koja koristi HTTP 1.1 protokol i kompresiju. Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  923762 Internet Explorer 6 servisni paket 1 se neo?ekivano zatvara kada instalirate ispravku 918899
  Microsoft je objavio novu verziju bezbednosne ispravke 918899 (MS06-042) 24.avgusta 2006. Ova nova verzija re?ava ovaj problem za korisnike programa Internet Explorer 6 sa servisnim paketom 1. To uti?e samo na korisnike programa Internet Explorer 6 SP1. Svi ostali korisnici treba da nastave sa primenom bezbednosne ispravke 918899.

  Da biste re?ili ovaj problem ako koristite Internet Explorer 6 SP 1, instalirajte novu bezbednosnu ispravku 918899 (MS06-042) koja je objavljena 24. avgusta 2006.
 • Kada posetite Web stranicu koja koristi prilago?eni iska?u?i objekat, Internet Explorer 6 se neo?ekivano zatvara sa gre?kom u datoteci Mshtml.dll. Ovaj problem se javlja nakon instalacije bezbednosne ispravke 918899 na ra?unarima koji koriste Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 2 (SP2) ili Microsoft Windows Server 2003 sa servisnim paketom 1 (SP1). Ako ovaj problem ozbiljno ugro?ava va? ra?unar, dostupna je hitna ispravka. Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  923996 Kada posetite Web stranicu koja koristi prilago?eni iska?u?i objekat, Internet Explorer 6 se neo?ekivano zatvara
 • Kada instalirate bezbednosnu ispravku, Internet aplikacije koje se oslanjaju na skripte na svojim stranicama mogu prestati da se odazivaju. Do ovog problema dolazi zbog ranjivosti u jeziku JScript. Ovaj problem je re?en. Ispravka je uklju?ena u najnoviju ispravku za JScript. Za vi?e informacija o ovoj ispravci kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  917344 MS06-023: Ranjivost u jeziku Microsoft JScript mo?e dozvoliti daljinsko izvr?avanje koda (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • U operativnim sistemima Windows XP SP2 i Windows Server 2003 sa SP1, u okviru stavke ?Dodaj ili ukloni programe? na kontrolnoj tabli prikazane su softverske ispravke. Ova stavka navodi softverske ispravke pod imenom proizvoda na koji se ispravke primenjuju. U operativnom sistemu Windows XP SP2, stavka ?Dodaj ili ukloni programe? navodi ovu ispravku u okviru liste ?Windows XP - softverske ispravke?. U operativnom sistemu Windows XP SP2, stavka ?Dodaj ili ukloni programe? ne prikazuje informaciju ?Instalirano u? za ovu ispravku. Zbog toga se ova ispravka ne pojavljuje po redosledu instalacije. Umesto toga, ova ispravka je prikazana na vrhu liste ?Windows XP ? softverske ispravke?.
 • Kada instalirate bezbednosnu ispravku, poglavlja u nekim Windows Media High Definition Video (WMV HD) DVD-ovima se ne reprodukuju kada kliknete na poglavlja u programu Microsoft Windows Media Player. Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  884487 Poglavlje se ne reprodukuje kada kliknete na njega u nekim WMV HD DVD diskovima u programu Windows Media Player (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • ActiveX kontrole ne u?itavaju se kao ?to je o?ekivano u programu Internet Explorer. Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  909889 ActiveX kontrole u programu Internet Explorer ne u?itavaju se kao ?to je o?ekivano zbog sveobuhvatnih promena odbrane unetih u kumulativnoj bezbednosnoj ispravci 896688 (MS05-052) (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Web stranica koja sadr?i ActiveX kontrolu mo?da se ne u?itava kao ?to je o?ekivano u programu Internet Explorer. Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  909738 Web stranica koja sadr?i prilago?enu ActiveX kontrolu u programu Internet Explorer mo?da se ne u?itava kao ?to je o?ekivano zbog sveobuhvatnih promena odbrane unetih u kumulativnoj bezbednosnoj ispravci 896688 (MS05-052) (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Internet Explorer vi?e ne podr?ava upotrebu monikera. Za vi?e informacija o ovom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  906294 Upotreba monikera vi?e nije podr?ana u programu Internet Explorer nakon instaliranja bezbednosnih ispravki obezbe?enih u sklopu kumulativne bezbednosne ispravke 896727 (MS05-038) (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Odre?ene kontrole sa odzivima pre u?itavanja.

  Napomena Do ovog problema dolazi na Web lokacijama koje ne koriste preporu?ene tehnike. Za informacije o preporu?enim tehnikama koje re?avaju ovaj problem posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
  Kada se odre?ene kontrole u?itavaju na Web stranici, funkcionalnost ove ispravke ne maskira ih ispravno. U ove kontrole spadaju kontrole koje se koriste u okviru programa Macromedia Shockwave Director, Apple QuickTime Player i Virtools Web Player. Kada Windows utvrdi da je kontrola neaktivna, sistem pita korisnika pre u?itavanja kontrole.
 • Postoje problemi koji se odnose na odre?ene Siebel programe koji koriste ActiveX kontrole.

  Bezbednosna ispravka 918899 uti?e na sve Siebel 7 High Interactive korisnike. Kada primenite ovu ispravku, morate kliknuti nekoliko puta da biste ostvarili interakciju sa Siebel programom. Morate kliknuti jednom za svaku ActiveX kontrolu u programu. Siebel radi sa korporacijom Microsoft na identifikaciji re?enja. Objavljivanje ispravke za Siebel proizvode o?ekuje se u prole?e 2006. Za vi?e informacija o ispravkama za Siebel proizvode posetite slede?u Web lokaciju Siebel podr?ke:
  https://ebusiness.siebel.com/supportweb
  Microsoft obezbe?uje informacije o kontaktima nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao pri pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ove informacije o kontaktima mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost informacija o kontaktima nezavisnih proizvo?a?a.
 • Postoje odre?ene ActiveX kontrole koje koriste okru?enje Java Platform, Standard Edition 1.3 ili Java Platform, Standard Edition 1.4.

  Kada kliknete na ActiveX kontrolu apleta u programu koji pokre?e kontrolu apleta pomo?u okru?enja Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 ili Java Platform, J2SE 1.4, fokus se ne prebacuje na kontrolu apleta. Morate ponovo kliknuti na kontrolu da biste uspostavili fokus. Pona?anje fokusa ispravno radi u okru?enju J2SE 1.5. Da biste nabavili najnoviju verziju okru?enja J2SE, posetite slede?u Sun Microsystems, Inc. Web lokaciju:
  http://java.sun.com/j2se
  Za tehnike koje mo?ete koristiti da biste se uverili da ActiveX kontrole funkcioni?u bez interakcije korisnika posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
  Microsoft obezbe?uje informacije o kontaktima nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao pri pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ove informacije o kontaktima mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost informacija o kontaktima nezavisnih proizvo?a?a.
 • Kumulativna bezbednosna ispravka 918889 uklju?uje bezbednosne ispravke koje su zabele?ene u bezbednosnom biltenu MS06-042.

  Kumulativna bezbednosna ispravka 910620 uklju?uje bezbednosne ispravke koje su zabele?ene u bezbednosnom biltenu MS06-004. Zbirna ispravka tako?e uklju?uje hitne ispravke za Internet Explorer koje su objavljene nakon objavljivanja bezbednosnih biltena MS04-004 i MS04-038.
 • Ako ?elite da instalirate zbirnu ispravku 873377, zbirnu ispravku 889669, hitnu ispravku za Internet Explorer objavljenu nakon bezbednosnog biltena MS04-038 ili hitne ispravke koje su uklju?ene u zbirnu ispravku 896727, morate slediti uputstva u ?lanku 897225 Microsoft baze znanja. U suprotnom, sve hitne ispravke za Internet Explorer koje ste instalirali bi?e uklonjene.
  897225 Instalacija hitnih ispravki koje su uklju?ene u kumulativne bezbednosne ispravke za Internet Explorer 6 sa servisnim paketom 1 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 918899 - Poslednji pregled: 30. novembar 2006. - Revizija: 8.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB918899

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com