ID c?a bi: 918899 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Microsoft a phat hanh ban tin bao mt MS06-042. Ban tin bao mt cha tt ca cac thng tin lin quan v ban cp nht bao mt. Thng tin nay bao gm thng tin ban k tp va tuy chon trin khai. xem ban tin bao mt y u, ghe thm mt trong nhng Web site sau cua Microsoft:

Cac vn a xac inh

 • Microsoft a phat hanh phin ban mi cua ban cp nht bao mt 918899 (MS06-042) vao ngay 12/09/2006. Phin ban mi nay khc phuc li d bi tn cng anh hng n khach hang s dung Internet Explorer 6 Goi Dich vu 1, Internet Explorer 5.01 Goi Dich vu 4, va Internet Explorer 6 cho khach hang cua Microsoft Windows Server 2003. Khach hang s dung nhng phin ban nay cua Internet Explorer nn ap dung ngay ban cp nht mi.
 • Khi ban chay tp lnh trn trang Web sau khi ban ap dung ban cp nht bao mt tich luy Internet Explorer 918899 (MS06-042), ban nhn c thng bao li. iu nay xay ra may tinh chay trn Microsoft Windows XP hoc may tinh chay trn Microsoft Windows Server 2003. co thm thng tin v s c nay, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  926046 Thng bao li khi ban chay tp lnh trn trang Web sau khi ban ap dung ban cp nht bao mt MS06-042 may tinh chay trn Windows XP hoc may tinh chay trn Windows Server 2003: "T chi cho phep" (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • Microsoft Internet Explorer 6 bt ng thoat khi ban ghe thm Web site s dung giao thc HTTP 1.1 va nen d liu. co thm thng tin v s c nay, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  923762 Internet Explorer 6 Goi Dich vu 1 bt ng thoat sau khi ban cai t ban cp nht 918899 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
  Microsoft a phat hanh phin ban mi cua ban cp nht bao mt 918899 (MS06-042) vao ngay 24/08/2006. Phin ban mi nay giai quyt s c nay cho nhng khach hang s dung Internet Explorer 6 Goi Dich vu 1. Chi nhng khach hang s dung Internet Explorer 6 SP1 mi bi anh hng. Tt ca cac khach hang khac nn tip tuc s dung ban cp nht bao mt 918899.

  giai quyt vn nay nu ban s dung Internet Explorer 6 SP 1, cai t ban cp nht bao mt mi (918899) (MS06-042) phat hanh vao ngay 24/08/2006.
 • Khi ban ghe thm trang Web s dung i tng bt ln tuy chinh, Internet Explorer 6 bt ng ong lai vi li trong Mshtml.dll. Vn nay xay ra sau khi ban cai t ban cp nht bao mt 918899 trn may tinh chay Microsoft Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2) hoc may tinh chay Microsoft Windows Server 2003 Goi dich vu 1 (SP1). a co hotfix nu ban bi s c nay anh hng nghim trong. co thm thng tin v s c nay, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  923996 Khi ban ghe thm trang Web s dung i tng bt ln tuy chinh, Internet Explorer 6 bt ng ong lai (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • Sau khi ban cai t ban cp nht bao mt nay, cac ng dung Internet da vao tp lnh trn trang cua cac ng dung o co th dng ap ng. S c nay xay ra vi li d bi tn cng trong JScript. Vn nay a c giai quyt. Ming va co trong ban cp nht JScript gn y nht. co thm thng tin v s c nay, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  917344 MS06-042: Li d bi tn cng trong Microsoft JScript co th cho phep thc thi ma t xa (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • Trong Windows XP SP2 va trong Windows Server 2003 vi Goi Dich vu SP1, muc Thm hoc Loai bo Chng trinh trong Pa-nen iu khin lit k cac ban cp nht phn mm. Muc nay lit k cac ban cp nht phn mm di tn san phm ma cac ban cp nht ap dung. Trong Windows XP SP2, muc Thm hoc Loai bo Chng trinh lit k ban cp nht nay di Windows XP - Cac ban Cp nht Phn mm. Trong Windows XP SP2, muc Thm hoc Loai bo Chng trinh khng hin thi thng tin "Cai t vao" cua ban cp nht nay. Vi vy, ban cp nht nay khng xut hin theo trt t cai t. Thay vao o, ban cp nht nay xut hin u danh sach Windows XP - Cac ban Cp nht Phn mm.
 • Sau khi cai t ban cp nht bao mt nay, cac chng trong mt s DVD Video net cao Windows Media khng chay khi ban bm cac chng nay Microsoft Windows Media Player. co thm thng tin v s c nay, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  884487 Co mt chng khng chay khi ban bm vao no trong mt s ia WMV HD DVD Windows Media Player (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • iu khin ActiveX co th khng nap nh mong i trong Internet Explorer. co thm thng tin v s c nay, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  909889 iu khin ActiveX co th khng nap nh mong mun khi c s dung trong Internet Explorer do co s bao v chng thay i v chiu su c a ra trong ban cp nht bao mt tich luy 896688 (MS05-052) (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • Trang Web cha iu khin ActiveX co th khng nap nh mong i trong Internet Explorer. co thm thng tin v s c nay, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  909738 Trang Web co iu khin ActiveX tuy chinh co th khng nap nh mong mun khi c s dung trong Internet Explorer do co s bao v chng thay i v chiu su c a ra trong ban cp nht bao mt tich luy 896688 (MS05-052) (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • Internet Explorer khng con h tr s dung bit danh. co thm thng tin v s c nay, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  906294 Internet Explorer se khng h tr vic s dung bit danh na khi a cai t cac ban cp nht bao mt do ban cp nht bao mt tich luy 896727 (MS05-038) cung cp (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 • Mt s iu khin a ra li nhc trc khi chung c nap.

  Chu y Vn nay xay ra trn cac Web site khng s dung cac ky thut c khuyn nghi. bit thng tin v cac ky thut c khuyn nghi co th giai quyt vn nay, ghe thm Web site sau cua Microsoft:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
  Khi nap mt s iu khin nht inh trn mt trang Web, nhng iu khin nay khng c che mt na chinh xac bng chc nng cua ban cp nht nay. Nhng iu khin nay bao gm iu khin c s dung trong Macromedia Shockwave Director, trong QuickTime Player, va trong Virtools Web Player. Khi Windows xac inh co iu khin khng hoat ng, h thng se nhc ngi s dung trc khi nap iu khin.
 • Co cac vn lin quan n cac chng trinh cua Siebel nht inh s dung iu khin ActiveX.

  Ban cp nht bao mt 918899 tac ng ti tt ca cac khach hang cua Siebel 7 High Interactive. Sau khi ap dung ban cp nht nay, ban phai bm nhiu ln tng tac vi chng trinh Siebel. Ban phai bm mt ln cho tng iu khin ActiveX trong chng trinh. Siebel ang hp tac vi Microsoft tim ra giai phap. D kin, ban cp nht san phm cua Siebel se c phat hanh vao mua xun 2006. bit thm thng tin v cac ban cp nht san phm cua Siebel, ghe thm Web site Web Tr giup sau y cua Siebel:
  https://ebusiness.siebel.com/supportweb
  Microsoft cung cp thng tin lin lac cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.
 • Co mt s iu khin ActiveX s dung Nn Java, Standard Edition 1.3 hoc s dung Nn Java, Standard Edition 1.4.

  Sau khi ban bm vao mt iu khin tiu dung ActiveX trong chng trinh chay iu khin tiu dung bng Nn Java, Standard Edition (J2SE) 1.3 hoc Nn Java, J2SE 1.4, tiu im khng chuyn ti iu khin tiu dung. Ban phai bm lai vao iu khin thit lp tiu im. Hanh vi tiu im se hoat ng chinh xac trong J2SE 1.5. ly phin ban J2SE mi nht, ghe thm Web site sau cua cng ty Sun Microsystems, Inc:
  http://java.sun.com/j2se
  bit cac ky thut ban co th s dung am bao iu khin ActiveX hoat ng ma khng cn tng tac ngi dung, ghe thm Web site sau cua Microsoft:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
  Microsoft cung cp thng tin lin lac cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.
 • Ban cp nht bao mt tich luy 918889 bao gm cac ming va bao mt c nu trong ban tin bao mt MS06-042.

  Ban cp nht bao mt tich luy 910620 bao gm cac ming va bao mt c nu trong ban tin bao mt MS06-004. Ban cp nht cung bao gm cac hotfix cho Explorer a c phat hanh sau khi ban tin bao mt MS04-004 va MS04-038 c phat hanh.
 • Nu ban mun cai t ban cp nht 873377, ban cp nht 889669, hotfix Internet Explorer a c phat hanh sau khi ban tin bao mt MS04-038, hoc cac hotfix c bao gm trong ban cp nht 896727, ban phai lam theo chi dn trong bai vit C s Kin thc Microsoft 897225. Nu khng, tt ca cac hotfix Internet Explorer ban a cai t se bi loai bo.
  897225 Cach cai t hotfix co trong ban cp nht bao mt tich luy danh cho Internet Explorer 6 Goi Dich vu 1 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 918899 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 9.2
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? kha:
kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbpubtypekc kbwinserv2003sp2fix KB918899

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com