K??das zi?ojums, atverot izlases r?ti p?rl?kprogramm? Internet Explorer 6 oper?t?jsist?m? Windows XP vai Windows Server 2003: ?Iexplore.exe ir ?ener?jusi k??das?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 918956 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Dator?, kas darbojas ar Microsoft Windows Server 2003 vai Microsoft Windows XP, atverot izlases r?ti p?rl?kprogramm? Microsoft Internet Explorer 6, j?s sa?emat ??du k??das zi?ojumu:
Iexplore.exe ir ?ener?jusi k??das un programma Windows to aizv?rs. B?s j?restart? programma.

Tiek veidots k??du ?urn?ls.
Tad negaid?ti aizveras p?rl?kprogramma Internet Explorer 6.

IEMESLS

Probl?ma rodas, ja datoram tiek pielietoti Microsoft Internet Explorer uztur??anas politikas iestat?jumi laik?, kad izlases r?ts ir atv?rta.

RISIN?JUMS

Windows Server 2003

Inform?cija par servisa pakotni

Lai nov?rstu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko sist?mai Windows Server 2003 paredz?to servisa pakotni. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
889100 Sist?mas Windows Server 2003 jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Inform?cija par labojumfailu.

Priek?nosac?jumi.

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai sist?mai Windows Server 2003 vai Windows Server 2003 ar 1. servisa pakotni (SP1).

Restart??anas nepiecie?am?ba.

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu.

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?cija par failu.

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot inform?ciju par failu, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Windows Server 2003 ar 1. servisa pakotni
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shdocvw.dll6.0.3790.27011,513,98412-May-200603:35x86
Windows Server 2003
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Browseui.dll6.0.3790.4971,057,28004-Mar-200603:28x86
Shdocvw.dll6.0.3790.532 1,398,78412-May-200603:07x86

Windows XP

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a ?Pieejama labojumfaila lejupiel?de?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?u, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu pilnu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta noda?as p?rst?vju t?lru?a numuru sarakstu vai lai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me. Veidlap? ?Pieejama labojumfaila lejupiel?de? ir nor?d?tas valodas, kur?s ir pieejams labojumfails. Ja veidlap? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi.

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? ir j?b?t instal?tai oper?t?jsist?mai Windows XP 2. servisa pakotnei (SP2) vai Windows XP 1. servisa pakotnei (SP1).

Restart??anas nepiecie?am?ba.

P?c ?? labojumfaila ievie?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfailu aizst??anu.

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?cija par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). Skatot inform?ciju par failu, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
Windows XP ar 2. servisa pakotni
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shdocvw.dll6.0.2900.29051,496,57610-May-200613:09x86
Windows XP ar 1. servisa pakotni
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shdocvw.dll6.0.2800.18391,339,90410-May-200622:41x86

PROFILAKSE

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, neveriet va?? izlases r?ti p?rl?kprogramm? Internet Explorer 6, kad datoram tiek izmantota Internet Explorer uztur??anas politika.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? ?Attiecas uz?. ?? probl?ma pirmo reizi tika labota sist?mas Microsoft Windows Server 2003 2. servisa pakotn?.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?aj? rakst? lietotajiem terminiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 918956 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 2.6
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Internet Explorer 6.0, ja tiek lietots kop? ar:
    • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
    • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
    • Microsoft Windows XP Professional Edition
    • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbwinserv2003presp2fix kbwinxppresp3fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB918956

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com