Raksta ID: 919183 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju attiec?b? uz sist?mu Microsoft Windows XP skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakst? 314865. ?? raksta versiju attiec?b? uz sist?mu Windows Server 2003 skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakst? 814617.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir nor?d?tas ieteicam?s minim?l?s aparat?ras pras?bas sist?mai Windows Vista. ?aj? rakst? ir nor?d?ti ar? oper?t?jsist?mas parametri, lai var?tu veikt jaunin??anu uz Windows Vista.

IEVADS

?aj? rakst? ir inform?cija par ieteicamo aparat?ras tehnisko parametru minimumu sist?mai Windows Vista. Nepiecie?amie aparat?ras tehniskie parametri var b?t da??di atkar?b? no Windows Vista laidiena.

Ieteicamais aparat?ras tehnisko parametru minimums sist?mai Windows Vista

Sarakst? ir nor?d?ts ieteicamais aparat?ras tehnisko parametru minimums, lai var?tu izmantot da??du Windows Vista izdevumu pamata funkcionalit?ti. Faktisk?s aparat?ras parametru pras?bas at??iras atkar?b? no sist?mas konfigur?cijas, k? ar? no programm?m un l?dzek?iem, ko instal?jat. Ja sist?mu Windows Vista instal? t?kl?, iesp?jams, ir nepiecie?ams vair?k vietas cietaj? disk?.
  Windows Vista Home Basic
  • 800 megahercu (MHz) 32 bitu (x86) procesors vai 800 MHz 64 bitu (x64) procesors
  • 512 megabaitu (MB) sist?mas atmi?a
   Piez?me. Sist?mu konfigur?cij?s, kur?s sist?mas atmi?a tiek izmantota k? grafikas atmi?a, p?c noteikta atmi?as apjoma pie??ir?anas grafikai oper?t?jsist?mai ir j?b?t pieejamiem vismaz 448 MB sist?mas atmi?as.
  • DirectX 9. klases grafikas karte
  • 32 MB grafikas atmi?a
  • 20 gigabaitu (GB) cietais disks, kur? ir 15 GB br?vas vietas
  • Iek??jais vai ?r?jais DVD diskdzinis
  • Iesp?ja piek??t internetam
  • Audioizvades iesp?ja

  Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise un Windows Vista Ultimate
  • 1 gigaherca (GHz) 32 bitu (x86) procesors vai 1 GHz 64 bitu (x64) procesors
  • 1 GB liela sist?mas atmi?a
  • Grafikas karte, kas var apstr?d?t Windows Aero

   Piez?me. Tas attiecas ar? uz grafikas karti DirectX 9-class, kas atbalsta:
   • WDDM draiveri
   • Pixel Shader 2.0 aparat?r?
   • 32 bitus uz pikseli
  • 128 MB grafikas atmi?a (minimums)
  • 40 GB cietais disks, kur? ir 15 GB br?vas vietas (br?vie 15 GB nodro?ina vietu, kur glab?t pagaidu failus instal??anas vai jaunin??anas laik?.)
  • Iek??jais vai ?r?jais DVD diskdzinis
  • Iesp?ja piek??t internetam
  • Audioizvades iesp?ja

Piez?me. Interfeisu Windows Aero var apstr?d?t grafikas karte, kas atbilst ??d?m pras?b?m:
 • t? atbalsta Windows displeja draiveru mode?a (Windows Display Driver Mode ? WDDM) draiveri
 • tai ir DirectX 9. klases grafikas procesora bloks (GPU), kas atbalsta Pixel Shader 2.0
 • t? atbalsta 32 bitus uz pikseli
 • t? izpilda Windows Aero pie?em?anas testu Windows draiveru komplekt? (Windows Driver Kit ? WDK)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par da??diem sist?mas Windows Vista izdevumiem, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/latvija/windows/products/windowsvista/editions/default.mspx

UZZI?AS

Da?i produktu l?dzek?i ir pieejami tikai noteiktos sist?mas Windows Vista izdevumos un tiem var b?t nepiecie?ama uzlabota vai papildu aparat?ra. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?iem produktu l?dzek?iem, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/latvija/windows/products/windowsvista/footnotes.mspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? instal?t Windows Vista 2. beta versiju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
918884 K? instal?t sist?mu Windows Vista (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Vista, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/windowsvista
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 919183 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2008. gada 19. maijs - P?rskat??ana: 3.4
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbexpertisebeginner KB919183

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com