Ne mo?ete da otvorite stavku ?Korisni?ki nalozi? u prozoru ?Kontrolna tabla? na ra?unaru koji koristi operativni sistem Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 919292 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Problem

Mo?da ne?ete mo?i da otvorite stavku Korisni?ki nalozi u prozoru ?Kontrolna tabla? na ra?unaru koji koristi operativni sistem Microsoft Windows XP. Pored toga, mo?ete dobiti poruku o gre?ci koja je sli?na slede?oj:
Pogre?an broj argumenata ili neva?e?a dodela svojstva
Ovaj ?lanak vam poma?e da re?ite problem.

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite da sami re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ovom ?arobnjaku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50170


Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Sada pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sâm

Da biste re?ili ovaj problem, pomo?u komande regsvr32 registrujte .dll datoteke. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande, pritisnite taster ENTER nakon svake komande, a zatim kliknite na dugme U redu kada se pojavi poruka sa obave?tenjem da je registracija uspela:
  • Regsvr32 jscript.dll
  • Regsvr32 nusrmgr.cpl
  • Regsvr32 /i mshtml.dll
  • Regsvr32 themeui.dll
  • Regsvr32 Vbscript.dll
Sada pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li mo?ete da otvorite stavku Korisni?ki nalozi u prozoru Kontrolna tabla. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

Uzrok

Ovakvo pona?anje se mo?e javiti ako odre?ene .dll datoteke nisu ispravno registrovane.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 919292 - Poslednji pregled: 27. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme kbtshoot kbprb KB919292

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com