P?c oper?t?jsist?mas Windows vec?kas versijas instal??anas dubult?s s?kn??anas konfigur?cij?, sist?ma Windows Vista vairs netiek start?ta

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 919529 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

P?c oper?t?jsist?mas Windows vec?kas versijas instal??anas dubult?s s?kn??anas konfigur?cij? dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, var rasties ??das probl?mas:
 • Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, instal?jot vec?ku oper?t?jsist?mas Windows versiju, Windows Vista vairs netiek start?ta. ??d? gad?jum? tiek start?ta tikai oper?t?jsist?mas Windows vec?k? versija.
 • Dator?, kur? du?l?s s?kn??anas konfigur?cij? jau ir instal?ta sist?ma Windows XP un Windows Vista, papildus instal?jot sist?mu Microsoft Windows XP, iesp?jams, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  Ir radusies diska las??anas k??da.

IEMESLS

??s probl?mas rodas, jo oper?t?jsist?mas Windows vec?k?s versijas nav sader?gas ar Windows Vista jauno start??anas metodi. Windows Vista izmanto jaunu s?kn??anas konfigur?cijas datu b?zes (Boot Configuration Database ? BCD) kr?tuvi. ?aj? kr?tuv? ir iek?auta s?kn??anas izv?lne un inform?cija par vis?m dator? instal?taj?m oper?t?jsist?m?m. T?d?? Windows Vista start??anai nevar izmantot vec?kas oper?t?jsist?mas Windows versijas failu Boot.ini.

Oper?t?jsist?mas Windows vec?k?s versij?s, kas darbojas datoros ar pamata ievadizvades sist?mu (BIOS), piem?ram, Windows XP, s?kn??anas procesu s?ka sist?ma BIOS. BIOS nosaka s?kn??anas ier?ci un p?c tam iel?d? pirmo fizisko sektoru. ?is fiziskais sektors tiek saukts par pamats?kn??anas ierakstu (master boot record ? MBR). MBR satur nodal?juma tabulu un nepiecie?amo s?kn??anas izpildes kodu. ?is kods p?rmekl? nodal?juma tabulu, lai atrastu akt?vo nodal?jumu, un p?c tam nodod vad?bu akt?v? nodal?juma s?kn??anas sektoram. P?c tam s?kn??anas sektors akt?vaj? nodal?jum? iel?d? programmu Ntldr. Programma Ntldr analiz? failu Boot.ini. ?is fails tiek izmantots, lai numur?tu instal?t?s oper?t?jsist?mas.

Kad dator?, kur? darbojas BIOS, tiek start?ta sist?ma Windows Vista, BIOS iel?d? MBR un p?c tam s?kn??anas sektoru. Savuk?rt s?kn??anas kods iel?d? jauno programmu Windows s?kn??anas p?rvaldnieks (Windows Boot Manager) (Bootmgr). Programma Windows s?kn??anas p?rvaldnieks analiz? s?kn??anas konfigur?cijas datu failu, numur? instal?t?s oper?t?jsist?mas un p?c tam par?da s?kn??anas izv?lni. Ja dator? dubult?s s?kn??anas konfigur?cij? ar sist?mu Windows Vista ir instal?ta vec?ka oper?t?jsist?mas Windows versija, programma Windows s?kn??anas p?rvaldnieks nodod vad?bu vec?k?s oper?t?jsist?mas Windows versijas programmai Ntldr. Programma Windows s?kn??anas p?rvaldnieks to dara, kad s?kn??anas izv?ln? tiek atlas?ts Windows Vista.

Instal?jot vec?ku oper?t?jsist?mas Windows versiju dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, uzst?d??anas programma p?rraksta visu inform?ciju, ieskaitot MBR, s?kn??anas sektoru un s?kn??anas failus. T?d?? oper?t?jsist?mas Windows vec?k?s versijas nav sader?gas ar sist?mu Windows Vista.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ??s probl?mas, r?kojieties ??di.

Piez?me. Komandas var palaist, izmantojot komandu uzvedni, nor?d?taj? sec?b?. Palai?ot komandas sist?m? Windows Vista, izmantojiet komandu uzvedni ar privili??t?m lietot?ja ties?b?m. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt, Piederumi, ar peles labo pogu noklik??iniet uz komandu uzvednes sa?snes un p?c tam uz Palaist k? administratoram.
 1. Lai atjaunotu sist?mas Windows Vista MBR un s?kn??anas kodu, kas nodod vad?bu programmai Windows s?kn??anas p?rvaldnieks, lietojiet Bootsect.exe. Lai to paveiktu, komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu: Disks:\boot\Bootsect.exe /NT60 All

  ?aj? komand? Disks apz?m? diskdzini, kur? atrodas sist?mas Windows Vista instal?cijas datu nes?js.

  Piez?me. ??s darb?bas izpild??anai nepiecie?am? s?kn??anas mape atrodas DVD disk?.
 2. Lai manu?li izveidotu ierakstu vec?kas oper?t?jsist?mas Windows versijas BCD fail? Boot.ini, lietojiet Bcdedit.exe. Lai to paveiktu, komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?t?s komandas.

  Piez?me. ?aj?s komand?s Disks apz?m? disku, kur? ir instal?ta sist?ma Windows Vista.
  • Disks:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d ?Vec?k?s sist?mas Windows versijas apraksts?

   Piez?me. Komand? Vec?k?s sist?mas Windows versijas apraksts var ierakst?t jebk?du tekstu, ko v?laties. Piem?ram, Vec?k?s sist?mas Windows versijas apraksts var b?t ?Windows XP? vai ?Windows Server 2003?.
  • Disks:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=x:

   Piez?me. ?aj? komand? x: apz?m? akt?v? nodal?juma diska burtu.
  • Disks:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
  • Disks:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
 3. Restart?jiet datoru.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai start?tu oper?t?jsist?mas Microsoft Windows NT versijas, ir nepiecie?ami ??di faili:
 • Ntldr
 • Boot.ini
 • Bootfont.bin

  Piez?me. ?is fails ir j?lieto, instal?jot Austrum?zijas valodu Windows versijas.
 • NTDetect.com
Sist?m? Windows XP ?ie faili atrodas sist?mas nodal?jum?, kas ir atz?m?ts k? "akt?vs". P?c noklus?juma sist?m? Windows XP ?ie ir sl?ptie sist?mas faili. ?os failus var aizst?t, izmantojot atkop?anas konsoli, vai ar? oper?t?jsist?mu var start?t, izmantojot Windows NT s?kn??anas disku. Sist?m? Windows Vista ?ie tr?s faili netiek izmantoti. Sist?ma Windows Vista tiek start?ta, izmantojot sl?pto sist?mas failu Bootmgr un citus piepras?tos failus, kas atrodas direktorij? \Boot.

Multis?kn??anas konfigur?cijas izveido?ana, kur? ir iek?auta sist?ma Windows Vista

Lai izveidotu funkcion?jo?u multis?kn??anas konfigur?ciju, vispirms instal?jiet vec?ko oper?t?jsist?mas Windows versiju. P?c tam instal?jiet katru n?kamo jaun?ko versiju. Katra jaun?k? versija saglab? atpaka?sader?bu ar oper?t?jsist?mas Windows vec?ku versiju.

Lai izveidotu multis?kn??anas konfigur?ciju, ar iek?autu sist?mu Windows Vista, katrai instal?tajai sist?mas Windows vec?kajai versijai j?b?t vismaz vienam nodal?jumam. Iev?rojiet ??dus visp?r?gos nor?d?jumus:
 • Izveidojiet vismaz divus nodal?jumus. Vienu nodal?jumu izmantojiet sist?mas Windows Vista instal??anai.

  Piez?me. Ja sist?mas Windows Vista nodal?jums jau ir format?ts, p?rliecinieties, vai tas ir format?ts, izmantojot NTFS failu sist?mu. Tom?r ir ieteicams izmantot vienu no ??m metod?m:
  • Izveidojiet otru neformat?tu nodal?jumu.
  • Neveidojiet otru nodal?jumu, ta?u atst?jiet t? vietu br?vu. Tad otru nodal?jumu izveidojiet sist?mas Windows Vista instal??anas laik?.
 • Ja dator? oper?t?jsist?ma v?l nav instal?ta, vispirms instal?jiet vec?ko sist?mas Windows versiju.

  Piez?me. Pirms Windows Server 2003 instal??anas instal?jiet sist?mu Windows XP.
 • Palaidiet Windows Vista uzst?d??anas programmu. Instal?jiet sist?mu Windows Vista br?vaj? diska viet? vai jau eso?? nodal?jum?. ?o uzst?d??anas programmu var palaist vec?k?s sist?mas Windows versij?s vai ar? datoru var start?t, kad CD vai DVD diskdzin? ir ievietots Windows Vista disks.
Kad sist?mas Windows Vista uzst?d??ana ir pabeigta, b?s izveidota pareizi konfigur?ta multis?kn??anas vide ar sist?mu Windows Vista un vec?k?m sist?mas Windows versij?m. Par?d?t? Bootmgr s?kn??anas izv?lne l?dzin?s ?ai izv?lnei:
Microsoft Windows Earlier Windows Operating System (Vec?ka oper?t?jsist?ma Microsoft Windows)

Sist?mas Windows Vista no?em?ana no du?l?s s?kn??anas konfigur?cijas

Ja v?laties sist?mu Windows Vista no?emt no du?l?s s?kn??anas vides, kur? ir iek?auta vec?ka sist?mas Windows versija, r?kojieties ??di.

Piez?me. ?os nor?d?jumus var izpild?t gan sist?mas Windows vec?k? versij?, gan sist?m? Windows Vista. Darbojoties sist?m? Windows Vista, palaidiet komandas, izmantojot komandu uzvedni ar privili??t?m lietot?ja ties?b?m. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt, Piederumi, ar peles labo pogu noklik??iniet uz komandu uzvednes sa?snes un p?c tam uz Palaist k? administratoram.
 1. Lai atjaunotu programmu Ntldr, lietojiet Bootsect.exe. Lai to paveiktu, ierakstiet ??du komandu: Disks:\Boot\Bootsect.exe ?NT52 All

  Piez?me ?aj? komand? Disks apz?m? disku, kur? atrodas sist?mas Windows Vista datu nes?js.

  P?c datora restart??anas programma Windows s?kn??anas p?rvaldnieks netiek iel?d?ta. T? viet? tiek iel?d?ts Netldr.exe un Boot.ini.
 2. Dz?siet vai no?emiet nodal?jumu, kur? ir instal?ta sist?ma Windows Vista.

  Svar?gi! Var dz?st tikai to nodal?jumu, kur? ir instal?ta sist?ma Windows Vista, ja ?is nodal?jums nav akt?vs sist?mas nodal?jums. Piem?ram, iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Sist?ma Windows Vista ir instal?ta disk? C. Disks C ir 1. nodal?jums un ir akt?vs.
  • Sist?ma Windows XP ir instal?ta disk? D. Disks D ir 2. nodal?jums un nav akt?vs.
  ??d? gad?jum? var palaist komandu bootsect, ta?u nevar dz?st nodal?jumu, kur? ir instal?ta sist?ma Windows Vista. Dz??ot ?o nodal?jumu, datoru nevar?s s?kn?t, jo tiks dz?sti Windows XP s?kn??anas faili.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
314079 K? izmantot sist?mas failus, lai izveidotu s?kn??anas disku, kas pal?dz gad?jum?, kad nevar start?t sist?mu Windows XP
911080 Lietojot programmu Winnt32.exe, lai atk?rtoti instal?tu sist?mu Windows XP dator?, kur? jau ir instal?tas sist?mas Windows XP un Windows Vista, tiek par?d?ts k??das zi?ojums ?Ir radusies diska las??anas k??da? (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par s?kn??anas konfigur?cijas datiem (Boot Configuration Data ? BCD), apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://msdn.microsoft.com/lv-lv/library/aa362692(VS.85).aspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par papla?in?mo programmaparat?ras interfeisu (Extensible Firmware Interface ? EFI) sist?m? Windows Vista, apmekl?jiet ?o Microsoft izstr?d?t?ju t?kla (Microsoft Developer Network ? MSDN) vietni:
http://download.microsoft.com/download/9/c/5/9c5b2167-8017-4bae-9fde-d599bac8184a/UEFI_Windows.docx

Rekviz?ti

Raksta ID: 919529 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2009. gada 22. oktobris - P?rskat??ana: 8.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbsetup kbtshoot kbexpertiseinter kbprb KB919529

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com