Anim?cijas, PowerPoint 2007 vai PowerPoint 2010 prezent?cijas netiek eksport?ti uz PDF failu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 919554 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Eksport?jot prezent?ciju, kur? ir anim?cijas no Microsoft Office PowerPoint 2007 vai PowerPoint 2010 portat?v? dokumentu form?ta (PDF) fails, anim?cijas netiek eksport?ti uz PDF failu.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo, prezent?cij? par?d?s PDF failu tie?i k? prezent?ciju, tiek par?d?ts druk?t? dokument?. Jo nevar izdruk?t anim?cijas, anim?cijas netiek eksport?tas PDF failu eksport?jot prezent?ciju, PowerPoint 2007 vai PowerPoint 2010.

Rekviz?ti

Raksta ID: 919554 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 8. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office PowerPoint 2007
  • Microsoft PowerPoint 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbanimation kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB919554 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 919554

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com