Làm th? nào đ? s? d?ng công c? ch?n đoán Debug IIS đ? g? r?i m?t r? r? b? nh? trong m?t quá tr?nh IIS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 919790 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

M?t r? r? b? nh? có th? x?y ra trong Microsoft Internet Information Services (IIS) khi m?t quá tr?nh IIS tiêu th? quá nhi?u b? nh?. Inetinfo.exe, Dllhost.exe và W3wp.exe là nh?ng ví d? c?a các quá tr?nh IIS. IIS lưu tr? n?i dung t?nh và năng đ?ng n?i dung. M?t quá tr?nh IIS thư?ng s? d?ng lên đ?n 50 ph?n trăm c?a b? nh? v?t l? có s?n. S? li?u s? d?ng b? nh? này liên quan đ?n m?i quá tr?nh IIS, không ph?i đ? có t?ng c?ng t?t c? IIS quá tr?nh. B?n có th? s? d?ng thông tin này và theo d?i hi?u su?t đ? xác đ?nh m?t v?n đ? b? nh?.

Ngoài ra, các tri?u ch?ng sau đây có th? x?y ra khi m?t quá tr?nh IIS tiêu th? quá nhi?u b? nh?:
 • Trong Windows Task Manager, các Mem s? d?ng c?t ch? ra r?ng quá tr?nh tiêu th? quá nhi?u b? nh?.
 • Trong hi?u su?t màn h?nh, làm tăng s? khác bi?t gi?a các Private byte S? lư?t truy c?p và các ?o byte S? lư?t truy c?p c?a các Quá tr?nh đ?i tư?ng.
 • Trong IIS 6.0 ho?c cao hơn, m?t 32-bit IIS quá tr?nh s? d?ng 1,3 Gigabyte (GB) b? nh? ?o. N?u b? nh? tái ch? đư?c kích ho?t, m?t s? ki?n đư?c đăng nh?p tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

  S? ki?n lo?i: thông tin
  S? ki?n ngu?n: W3SVC
  Th? lo?i s? ki?n: không có
  ID s? ki?n: 1077
  Ngày: Ngày tháng
  Th?i gian: Th?i gian
  Ngư?i dùng: N/A
  Máy tính: ComputerName
  Mô t?:
  M?t quá tr?nh công nhân v?i quá tr?nh id c?a h? bơi ?ng d?ng ph?c v? '1234' 'DefaultAppPool' đ? yêu c?u m?t thùng v? nó đ?t đ?n gi?i h?n b? nh? ?o c?a nó.

 • N?u không kích ho?t b? nh? tái ch?, m?t quá tr?nh 32-bit IIS s? d?ng lên đ?n 1,3 GB b? nh? ?o và cu?i cùng đ? ng?ng đáp ?ng. Sau đó, m?t s? ki?n đư?c đăng nh?p tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

  S? ki?n lo?i: c?nh báo
  S? ki?n ngu?n: W3SVC
  Th? lo?i s? ki?n: không có
  ID s? ki?n: 1009
  Ngày:Ngày tháng
  Th?i gian:Th?i gian
  Ngư?i dùng: N/A
  Máy tính:ComputerName
  Mô t?:
  M?t quá tr?nh ph?c v? h? bơi ?ng d?ng 'DefaultAppPool' b? k?t thúc b?t ng?. Id quá tr?nh là '1234'. Quá tr?nh xu?t c?nh m? là '0xc0000005'.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và trung tâm h? tr? t?i http://support.microsoft.com.

THÔNG TIN THÊM

Khi m?t quá tr?nh IIS tiêu th? quá nhi?u b? nh?, s? d?ng công c? ch?n đoán Debug IIS đ? kh?c ph?c các c?p phát b? nh? xu?t s?c mà gây ra s? r? r? b? nh?. B?n ph?i đưa các t?p tin LeakTrack.dll và sau đó theo d?i cho r? r? b? nh?. Ngay sau khi s? r? r? tái b?n, t?p k?t xu?t b? nh? đư?c t?o ra. T?p k?t xu?t b? nh? ch?a thông tin r? r? b? nh?.

Đ? s? d?ng công c? ch?n đoán Debug IIS đ? g? r?i m?t quá tr?nh IIS r?ng tiêu th? quá nhi?u b? nh?, h?y làm theo các bư?c sau.

Bư?c 1: T?i v? và cài đ?t IIS Debug Diagnostics Tool v1.2

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:

IIS Debug Diagnostics v1.2
http://www.Microsoft.com/Download/en/details.aspx?ID=26798 


Bư?c 2: Thi?t l?p hi?u su?t đăng nh?p trư?c khi x?y ra s? r? r? b? nh?

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh, đi?m đ?nG? l?i công c? ch?n đoán, sau đó b?m Công c? ch?n đoán g? l?i 1.2.
 2. Nh?p vào Công c?, sau đó b?m L?a ch?n và cài đ?t.
 3. B?m vào các Nh?t k? hi?u su?t tab, b?m vào Kích ho?t tính năng hi?u su?t truy c?p d? li?u đăng nh?p, sau đó b?m Ok.
Lưu ? Kho?ng th?i gian l?y m?u d? li?u và th?i gian đ? b?t đ?u theo d?i ph? thu?c vào khi s? r? r? b? nh? sao chép. Do c?a đăng nh?p kích thư?c, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm vi?c v?i các chuyên gia h? tr? đ? có đư?c nh?ng thông tin b?n c?n mà không áp đ?o h? ph?c v?.

Bư?c 3: T?o m?t quy t?c "B? nh? và x? l? r?"

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh, đi?m đ?n G? l?i công c? ch?n đoán, sau đó b?m Công c? ch?n đoán g? l?i 1.2.
 2. Trên các Quy t?c tab, b?m vào Thêm quy t?c.
 3. Nh?p vàoB?n đ?a (không-.Net) b? nh? và x? l? r? r?, sau đó b?m Ti?p theo.
 4. Ch?n các quá tr?nh đó có r? r? b? nh?, và sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Trong các C?u h?nh r? r?Quy t?c h?p tho?i, g? ho?c ch?n m?t th?i gian ?m lên trong các Th?i gian kh?i đ?ng h?p.

  Lưu ? N?u v?n đ? ngay l?p t?c tái b?n, b?m vào đ? ch?n các B?t đ?u theo d?i ngay l?p t?c khi quy t?c đư?c kích ho?t b? nh? h?p ki?m.
 6. Nh?p vào C?u h?nh... trong th? h? Userdump ph?n, và ch?c ch?n r?ng các Auto-t?o m?t quy t?c tai n?n đ? có đư?c userdump quá tr?nh b?t ng? khi thoátch?n h?p ki?m. B?n c?ng có th? c?u h?nh sau khi s? d?ng b? nh? bao nhiêu đ? t?o ra m?t k?t xu?t b? nh?.
 7. Trong các Quy t?c Hoàn thànhh?p, lo?i ho?c ch?n th?i gian đó là c?n thi?t đ? tái t?o các v?n đ?.

  Lưu ? Cu?i th?i gian nh?t đ?nh, m?t b?i ch?a t?p tin đư?c t?o ra.
 8. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m K?t thúc.

Bư?c 4: Có đư?c các d? li?u theo cách th? công

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh, đi?m đ?n G? l?i công c? ch?n đoán, sau đó b?m Công c? ch?n đoán g? l?i 1.2.
 2. B?m vào các Quy tr?nh tab, b?m chu?t ph?i vào quá tr?nh mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Màn h?nh cho r? r?.
 3. Khi s? r? r? sao chép, b?m chu?t ph?i vào quá tr?nh t? Bư?c 4b và b?m T?o ra đ?y đ? Userdump.
Lưu ? Chú ? r?ng t?nh tr?ng là đang ho?t đ?ng. Ngoài ra, các Bá tư?c Userdump giá tr? truy c?p tăng m?i khi m?t t?p k?t xu?t b? nh? đư?c t?o ra.

Bư?c 5: Ng?ng ho?t đ?ng đăng nh?p sau khi k?t thúc t?p k?t xu?t b? nh?

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh, đi?m đ?n G? l?i công c? ch?n đoán, sau đó b?m Công c? ch?n đoán g? l?i 1.2.
 2. Nh?p vào Công c?, sau đó b?m L?a ch?n và cài đ?t.
 3. B?m vào các Nh?t k? hi?u su?t tab, b?m vào Vô hi?u hóa d? li?u hi?u su?t truy c?p đăng nh?p, sau đó b?m Ok.

Bư?c 6: Phân tích t?p k?t xu?t b? nh?

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, g? đư?ng d?n c?a các công c? g? l?i ch?n đoán, và sau đó nh?p vào Ok.

  Lưu ? Theo m?c đ?nh, các công c? g? l?i ch?n đoán n?m trong thư m?c c: Program Files Files\DebugDiag.
 2. Trên các Phân tích cao c?p tab, b?m vào Thêm t?p tin d? li?u.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào b?i ch?a t?p mà b?n mu?n phân tích, và sau đó nh?p vào M?.
 4. Trên các Phân tích cao c?ptab, b?m vàoB? nh? áp l?c h?c, sau đó b?m B?t đ?u phân tích.
 5. Xem xét báo cáo đư?c hi?n th? trong Microsoft Internet Explorer. M?t b?n sao c?a báo cáo này c?ng đư?c lưu gi? trong thư m?c \DebugDiag\Reports.

Bư?c 7: N?u b?n đang s? d?ng t?p tin tùy ch?nh .dll, thêm đư?ng d?n "Bi?u tư?ng t?m ki?m con đư?ng cho Analysis" ho?c đư?ng d?n "Bi?u tư?ng t?m ki?m con đư?ng cho l?i"

 1. Nh?p vào Công c?, sau đó b?m L?a ch?n và cài đ?t.
 2. Trong các Bi?u tư?ng t?m ki?m con đư?ng đ? phân tích h?p ho?c trong vi?c Bi?u tư?ng t?m ki?m con đư?ng đ? g? l?i h?p, nh?p đư?ng d?n thích h?p và b?m Ok.

Thu?c tính

ID c?a bài: 919790 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 0.1
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.5
T? khóa: 
kbinfo kbhowto kbmt KB919790 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:919790

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com