Straipsnio ID: 919895 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?io straipsnio versijos, skirtos ?Office 2003? ir ?Microsoft Office XP?, ie?kokite 903275.

Santrauka

?iame straipsnyje ai?kinama, kaip spr?sti problemas, kuri? gali kilti bandant suaktyvinti ?2007 Microsoft Office? program?. Be to, ?iame straipsnyje pateikiami keli b?dai, kuriais galite naudotis spr?sdami aktyvinimo problemas.

?is straipsnis skirtas pradedantiems ir ?gudusiems kompiuterio vartotojams.

Po?ymiai

Problem? gali kilti ?iais atvejais:

1 atvejis


Bandydami suaktyvinti ?Microsoft 2007 Office? program? paket?, galite pasteb?ti vien? toki? po?ymi?:
 • Gaunate ?? klaidos prane?im?:
  J?s? programin?s ?rangos ne?manoma suaktyvinti, nes su ja ?diegtas produkto kodas negalioja. I?diekite programin? ?rang? ir v?l j? ?diekite naudodami galiojant? produkto kod?.
 • Nepavyksta suaktyvinti. Be to, parodomas klaidos prane?imas, kuriame nurodoma, kad pasiek?te leistin? kompiuteri?, kuriuose galite aktyvinti ?2007 Office? program? paket?, skai?i?.

2 atvejis


Nors anks?iau s?kmingai paleisdavote ?2007 Office? program? ir gal?davote tinkamai naudotis visomis funkcijomis, parodomas klaidos prane?imas. Klaidos prane?imu nurodoma, kad atlikti svarb?s kompiuterio konfig?racijos pakeitimai. Be ?io klaidos prane?imo, galite pasteb?ti ir kur? nors ?i? po?ymi?:
 • Kai bandote suaktyvinti ?2007 Office? program? paket?, dingsta aktyvinimo vedlys.
 • Kai bandote suaktyvinti ?2007 Office? program? paket? internetu, parodomas ry?io klaidos prane?imas.
 • Kai bandote suaktyvinti ?2007 Office? program? paket?, negalite paleisti aktyvinimo vedlio. Be to, neparodomas joks klaidos prane?imas.

3 atvejis


Bandote suaktyvinti ?2007 Office? program? paket? telefonu. Ta?iau ?vedus patvirtinimo ID, kur? gavote i? palaikymo tarnybos darbuotojo, parodomas klaidos prane?imas. ?iuo klaidos prane?imu nurodoma, kad negalioja patvirtinimo ID.

4 atvejis


Nors anks?iau s?kmingai paleisdavote ?2007 Office? program? ir gal?davote naudotis visomis funkcijomis, ?2007 Office? programa dabar paleid?iama suma?into funkcionalumo re?imu.

5 atvejis


Atlikus licencijos aktyvinim? ir bandom?j? ?2007 Office? versij? paleidus pirm? kart?, bandomoji ?2007 Office? versija paleid?iama suma?into funkcionalumo re?imu ir parodomas ?Office? aktyvinimo vedlys. Be to, parodomas toks tekstas:

?2007 Office? sistema nebegalioja. Pasibaigus galiojimui daugelis ?ios versijos funkcij? tampa neprieinamos, kol konvertuojate ? vis? produkt?. Spustel?kite Konvertuoti, kad prad?tum?te konvertavimo proces?.

Pastaba ?i aktyvinimo problema rodo, kad failas ?Opa12.dat?, skirtas ?2007 Office? programai, yra sugadintas.

6 atvejis


Kai bandote atsisi?sti ?2007 Microsoft Office? sistemos bandomosios versijos aktyvinimo rakt? internetu, gaunate ?? klaidos prane?im?:
?Microsoft? pagalbin? aktyvinimo priemon? negal?jo u?sakyti j?s? bandomojo aktyvinimo rakto

?i problema yra laikina ir bus i?spr?sta pasirod?ius atnaujintai ?Microsoft Office 2007? bandomajai versijai. ?Microsoft? naujina ?Microsoft Office 2007? d?l 2010 m. sausio m?nes? i?leisto ?Office Word? naujinimo. Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
978951 2010 m. sausio m?nesio ?Office Word? naujinimo apra?ymas

Trik?i? diagnostikos b?dai

Pastaba Jei, be savo kompiuterio, originaliosios ?rangos gamintojo (O?G) ?2007 Office? program? paketo versij? bandote ?diegti kitame kompiuteryje, atminkite, kad O?G versij? galima ?diegti tik viename kompiuteryje. Kitam kompiuteriui turite ?sigyti ma?menin? ?2007 Office? versij?.

1 b?das: panaikinkite fail? ?Opa12.dat?

Tam tikros aktyvinimo problemosrodo, kad sugadintas licencijos failas. Jei licencijos failas yra sugadintas, problemos negal?site i?spr?sti pa?alindami ir v?l ?diegdami ?Office? program? paket?. Pa?alinus ?Office? program? paket? licencijos failas nepa?alinamas. Be to, licencijos failas n?ra perra?omas, kai i? naujo ?diegiate ?Office? program? paket?. Jei licencijos failas sugadintas, vienu i? toliau pateikiam? b?d? panaikinkite licencijos fail?.

Jei pageidaujate, kad sugadint? licencijos fail? panaikintume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei norite sugadint? licencijos fail? panaikinti patys, pereikite prie skyriaus ?Leisti taisyti pa?iam?.


Pataisyti u? mane

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Jei norite panaikinti sugadint? licencijos fail?, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Fix it nurodomus veiksmus.

Windows 8
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 20053
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 arba Windows Server 2003
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50302
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Pastabos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • ?io vedlio nuorodos pateikiamos tik angl? k. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kur? naudojant kilo problema, sprendim? ?Fix it? ?ra?ykite ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleiskite kompiuteryje, kuriuo dirbant kilo problema.
 • B?tume d?kingi u? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane? arba atsi?skite el. lai?k?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Leiskite taisyti pa?iam

Click here to view or hide detailed information

Pastaba Diegiant ?2007 Office? program? paket? pa?alinamas licencijos failas. Be to, i? naujo ?diegus ?2007 Office? program? paket? licencijos failas n?ra perra?omas. Panaikindami fail? ?Opa12.dat? priver?iate i? naujo sukurti licencijos fail?.

2 b?das: patikrinkite, ar nustatyti teisingi laiko ir datos parametrai

Click here to view or hide detailed information

3 b?das: ?sitikinkite, kad nesinaudojate bandom?ja ?2007 Office? versija

Click here to view or hide detailed information

4 b?das: patikrinkite, ar tinkamai veikia interneto ry?ys

Click here to view or hide detailed information

Pana??s sprendimai ir problemos

Daugiau informacijos apie ry?io klaidas, kylan?ias aktyvinant ?Office? produkt?, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
822519 Kai bandote suaktyvinti ?Office? programas internetu, parodomas klaidos prane?imas (gali b?ti angl? k.)

Nuorodos

Savyb?s

Straipsnio ID: 919895 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. vasario 12 d. - Per?i?ra: 7.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmsifixme kbprb kbexpertiseinter kbceip kbtshoot kbactivation kblicensing kbwizard kbcip KB919895

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com