Raksta ID: 919895 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Lai izlas?tu ?? raksta versiju, kas paredz?ta Office 2003 un sist?mai Microsoft Office XP, skatiet rakstu 903275.

Kopsavilkums

?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? nov?rst probl?mas, kas var rasties, m??inot aktiviz?t Microsoft Office 2007. gadalietojumprogrammu. Turkl?t ?aj? rakst? ir ietvertas vair?kas metodes, kuras varat izmantot aktiviz??anas probl?mu nov?r?anai.

?is raksts ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datorlietot?jiem.

Simptomi

??s probl?mas var rasties ??dos gad?jumos:

1. gad?jums


M??inot aktiviz?t Microsoft Office 2007 komplektu, var rasties k?ds no t?l?k nor?d?tajiem simptomiem.
 • Tiek r?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  J?su programmat?ru nevar aktiviz?t, jo t?s instal?t? produkta atsl?ga nav der?ga. L?dzu, atinstal?jiet programmat?ru un instal?jiet to v?lreiz, izmantojot der?gu produkta atsl?gu.
 • Aktiviz??anas process bija neveiksm?gs. Papildus tiek par?d?ts zi?ojums, kas nor?da, ka ir sasniegts maksim?lais datoru skaits, kuros varat aktiviz?t Office 2007. gadaprogrammu komplektu.

2. gad?jums


Kad sekm?gi start?j?t Office 2007. gada lietojumprogrammu un visas funkcijas iepriek? darboj?s pareizi, tiek par?d?ts k??das zi?ojums. K??das zi?ojums nor?da, ka datora konfigur?cij? ir veiktas noz?m?gas izmai?as. Turkl?t var nov?rot ar? jebkuru no ??m paz?m?m:
 • M??inot aktiviz?t Office 2007. gada sist?mas komplektu, paz?d aktiviz?cijas vednis.
 • M??inot internet? aktiviz?t Office 2007. gada sist?mas komplektu, tiek par?d?ta ar sakariem saist?ta k??da.
 • M??inot aktiviz?t Office 2007. gada sist?mas komplektu, aktiviz?cijas vednis netiek start?ts. Turkl?t netiek par?d?ts neviens k??das zi?ojums.

3. gad?jums


M??in?t aktiviz?t Office 2007. gada sist?mas komplektu, izmantojot t?lruni. Ta?u, ievadot apstiprin?juma identifikatoru, ko izsniedzis atbalsta dienests, tiek par?d?ts k??das zi?ojums. K??das zi?ojum? teikts, ka apstiprin?juma identifikators nav der?gs.

4. gad?jums


Kad sekm?gi palaid?t Office 2007 lietojumprogrammu, visas funkcijas iepriek? darboj?s pareizi, ta?u tagad Office 2007 lietojumprogramma darbojas samazin?tas funkcionalit?tes re??m?.

5. gad?jums


Pirmoreiz start?jot Office 2007. gada sist?mas komplekta izm??in?juma versiju p?c licences aktiviz??anas pabeig?anas, Office 2007. gada sist?mas komplekta izm??in?juma versija tiek palaista samazin?tas funkcionalit?tes re??m? un tiek par?d?ts Office aktiviz?cijas vednis. Papildus tiek par?d?ts ar? ??ds teksts:

Office 2007. gada sist?mas der?gums ir beidzies. Ja produkta der?gums ir beidzies, daudzi ??s versijas l?dzek?i nav pieejami, kam?r nep?rv?r?at to par pilnu produktu. Noklik??iniet uz P?rv?rst, lai s?ktu p?rv?r?anas procesu.

Piez?me. ?? aktiviz??anas probl?ma nor?da, ka fails Opa12.dat ir boj?ts Office 2007 lietojumprogrammai.

6. gad?jums


M??inot ieg?t Microsoft Office 2007. gada sist?mas izm??in?juma versijas aktiviz?cijas atsl?gu internet?, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Microsoft aktiviz?cijas pal?gs nesp?ja piepras?t j?su izm??in?juma aktiviz?cijas atsl?gu

?? probl?ma past?v l?dz br?dim, kad ir pieejama atjaunin?ta Microsoft Office 2007. gada sist?mas izm??in?juma versija. Microsoft ?obr?d veic Microsoft Office 2007. gada sist?mas izm??in?juma versijas atjaunin??anu, kas tiek veikta, izmantojot programmas Office Word 2010. gada janv?ra atjaunin?jumu. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
978951 Office Word 2010. gada janv?ra atjaunin?juma apraksts

Probl?mu nov?r?anas metodes

Piez?me. Ja m??in?t instal?t Office 2007. gada programmu komplekta ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?ja (OEM) versiju cit? dator? ne tikai sav? dator?, atcerieties, ka varat instal?t OEM versiju tikai vien? dator?. Citam datoram ir j?ieg?d?jas Office 2007. gada sist?mas mazumtirdzniec?bas versija.

1. metode. Faila Opa12.dat dz??ana

Da?as aktiviz??anas probl?mas nor?da, ka licences fails ir boj?ts. Ja licences fails ir boj?ts, nevar?sit nov?rst probl?mu, no?emot un p?c tam atk?rtoti instal?jot Office programmu komplektu. Licences fails netiek no?emts, kad no?emat Office programmu komplektu. Turkl?t licences fails netiek p?rrakst?ts, kad atk?rtoti instal?jat Office komplektu. Ja licences fails ir boj?ts, izmantojiet vienu no t?l?k nor?d?taj?m metod?m, lai dz?stu licences failu.

Lai autom?tiski dz?stu boj?to licences failu, p?rejiet uz sada?u ?Autom?tisk? labo?ana?. Ja v?laties licences failu labot pats, p?rejiet uz sada?u ?Patst?v?g? labo?ana?.


Autom?tisk? labo?ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Lai dz?stu boj?to licences failu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Fix it nor?d?t?s darb?bas.

Windows 8
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 20053
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 vai Windows Server 2003
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50302
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Piez?mes
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? rad?s probl?ma, saglab?jiet risin?jumu Fix it zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? rad?s probl?ma.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Labot patst?v?gi

Click here to view or hide detailed information

Piez?me. Atinstal?jot Office 2007. gada sist?mas komplektu, licences fails netiek no?emts. Turkl?t licences fails netiek p?rrakst?ts, kad atk?rtoti instal?jat Office 2007. gada sist?mas komplektu. Izdz??ot failu Opa12.dat, j?s liekat licences failu izveidot v?lreiz.

2. metode. Laika un datuma iestat?jumu pareiz?bas p?rbaude

Click here to view or hide detailed information

3. metode. Noteik?ana, vai dator? darbojas Office 2007 izm??in?juma versija

Click here to view or hide detailed information

4. metode. Interneta savienojuma p?rbaude

Click here to view or hide detailed information

L?dz?gi risin?jumi un probl?mas

Lai ieg?tu papildinform?ciju par komunik?cijas k??d?m, kas var rasties, aktiviz?jot Office produktu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
822519 Ja, izmantojot internetu, m??in?t aktiviz?t Office programmas, tiek par?d?ts k??das zi?ojums (EN) (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Uzzi?as

Rekviz?ti

Raksta ID: 919895 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 12. febru?ris - P?rskat??ana: 13.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbfixme kbmsifixme kbprb kbexpertiseinter kbceip kbtshoot kbactivation kblicensing kbwizard kbcip KB919895

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com