Identifikator ?lanka: 919895 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Za verziju ovog ?lanka za Office 2003 i Microsoft Office XP pogledajte ?lanak 903275.

Rezime

U ovom ?lanku je opisano re?avanje problema do kojih mo?e do?i kada poku?ate da aktivirate Microsoft Office 2007 aplikaciju. Pored toga, ovaj ?lanak sadr?i nekoliko metoda koje mo?ete koristiti za re?avanje problema sa aktivacijom.

Ovaj ?lanak je namenjen korisnicima ra?unara sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja.

Simptomi

Do problema mo?e do?i u slede?im slu?ajevima:

1. slu?aj


Kada poku?ate da aktivirate Microsoft Office 2007 programski paket, mo?e do?i do nekog od slede?ih simptoma:
 • Dobijate slede?u poruku o gre?ci:
  Nije mogu?e aktivirati softver zato ?to ?ifra proizvoda koju ste instalirali nije va?e?a. Deinstalirajte softver i ponovo ga instalirajte pomo?u va?e?e ?ifre proizvoda.
 • Proces aktivacije ne uspeva. Pored toga, dobijate poruku koja vas obave?tava da ste dostigli maksimalan broj ra?unara na kojima mo?ete da aktivirate 2007 Office programski paket.

2. slu?aj


Iako ste uspe?no pokretali Office 2007 aplikaciju i sve funkcije su ispravno funkcionisale u pro?losti, dobijate poruku o gre?ci. Poruka o gre?ci ukazuje na to da je do?lo do znatnih promena u konfiguraciji ra?unara. Pored ove poruke o gre?ci tako?e se mo?e javiti neki od slede?ih simptoma:
 • Kada poku?ate da aktivirate Office 2007 programski paket, ?arobnjak za aktiviranje nestaje.
 • Kada poku?ate da aktivirate Office 2007 programski paket putem Interneta, dobijate poruku o gre?ci u vezi sa komunikacijom.
 • Kada poku?ate da aktivirate Office 2007 programski paket , ?arobnjak za aktiviranje se ne pokre?e. Pored toga, ne dobijate poruke o gre?ci.

3. slu?aj


Poku?avate da aktivirate Office 2007 programski paket preko telefona. Me?utim, kada unesete ID za potvrdu koji ste dobili od osoblja za podr?ku, dobijate poruku o gre?ci. Poruka o gre?ci vas obave?tava da je ID za potvrdu neva?e?i.

4. slu?aj


Iako ste uspe?no pokrenuli Office 2007 aplikaciju i sve funkcije su ispravno radile u pro?losti, Office 2007 aplikacija sada radi u re?imu smanjene funkcionalnosti.

5. slu?aj


Kada prvi put pokrenete probnu verziju sistema Office 2007 nakon dovr?avanja aktivacije licence, probna verzija sistema Office 2007 pokre?e se u re?imu smanjene funkcionalnosti i prikazuje se ?arobnjak za aktiviranje sistema Office. Pored toga, prikazuje se slede?i tekst:

Sistem Office 2007 je istekao. U ovom isteklom stanju mnoge funkcije verzije su nedostupne dok je ne konvertujete u kompletnu verziju. Kliknite na dugme Konvertuj da biste zapo?eli proces konverzije.

Napomena Ovaj problem sa aktivacijom  ukazuje na to da je datoteka Opa12.dat o?te?ena za Office 2007 aplikaciju.

6. slu?aj


Kada poku?ate da nabavite ?ifru za aktivaciju probne verzije sistema Microsoft Office 2007 putem Interneta, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Microsoft pomo?nik za aktivaciju nije mogao da zahteva probnu ?ifru za aktivaciju

Ovaj problem je privremen dok a?urirana verzija Veb lokacije ?Isprobajte Microsoft Office 2007? ne postane dostupna. Microsoft trenutno a?urira Veb lokaciju ?Isprobajte Microsoft Office 2007? na osnovu ispravke za Office Word iz januara 2010. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
978951 Opis ispravke za Office Word iz januara 2010.

Metodi za re?avanje problema

Napomena Ako poku?avate da instalirate OEM (proizvo?a? originalne opreme) verziju Office 2007 programskog paketa na drugom ra?unaru pored svog ra?unara, imajte na umu da OEM verziju mo?ete da instalirate samo na jednom ra?unaru. Za drugi ra?unar morate da kupite maloprodajnu verziju sistema Office 2007.

1. metod: Brisanje datoteke Opa12.dat

Neki problemi sa aktivacijom ukazuju na to da je datoteka licence o?te?ena. Ako je datoteka licence o?te?ena, nije mogu?e re?iti problem uklanjanjem i ponovnim instaliranjem Office programskog paketa. Datoteka licence se ne uklanja kada uklonite Office programski paket. Pored toga, datoteka licence se ne zamenjuje kada ponovo instalirate Office programski paket. Ako je datoteka licence o?te?ena, koristite jedan od slede?ih metoda da biste izbrisali datoteku licence.

Da bismo izbrisali o?te?enu licencu umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da izbri?ete o?te?enu datoteku licence, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.


Popravi umesto mene

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start expanded
Da biste izbrisali o?te?enu datoteku licence, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite korake u ?arobnjaku Popravi.

Za Windows 8
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start expanded
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 20053
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end

Za Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 ili Windows Server 2003
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start expanded
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50302
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end

Napomene
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end

Popravi?u sâm

Click here to view or hide detailed information

Napomena Kada instalirate Office 2007 programski paket, datoteka licence se ne uklanja. Pored toga, datoteka licence se ne zamenjuje kada ponovo instalirate Office 2007 programski paket. Ako izbri?ete datoteku Opa12.dat, datoteka licence se ponovo kreira.

2. metod: Proverite da li su postavke vremena i datuma ispravne

Click here to view or hide detailed information

3. metod: Utvr?ivanje da ne koristite probnu verziju sistema Office 2007

Click here to view or hide detailed information

4. metod: Proverite Internet vezu

Click here to view or hide detailed information

Sli?na re?enja i problemi

Za vi?e informacija o gre?kama u komunikaciji do kojih mo?e do?i prilikom aktiviranja Office proizvoda kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
822519 Kada poku?ate da aktivirate Office programe putem Interneta, dobijate poruku o gre?ci (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Reference

Svojstva

Identifikator ?lanka: 919895 - Poslednji pregled: 12. februar 2013. - Revizija: 14.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbmsifixme kbprb kbexpertiseinter kbceip kbtshoot kbactivation kblicensing kbwizard kbcip KB919895

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com