คุณไม่สามารถเริ่มบริการ Windows Firewall ใน Windows XP SP2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 920074 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) แล้ว คุณจะไม่สามารถเริ่มบริการ Windows Firewall ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณพบกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) ไม่แสดงอยู่ในรายการ บริการ ในแผงควบคุม
 • Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) แสดงอยู่ในรายการ บริการ แต่คุณไม่สามารถเริ่มบริการนี้ได้
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อพยายามเข้าถึงการตั้งค่าของ Windows Firewall:
  Windows ไม่สามารถแสดงการตั้งค่า Windows Firewall เนื่องจากปัญหาที่ไม่สามารถระบุได้

สาเหตุ

ปัญหานี้มีสาเหตุมาจากแฟ้ม SharedAccess.reg สูญหายไปหรือได้รับความเสียหาย แฟ้ม SharedAccess.reg จะแทนบริการ Windows Firewall

หมายเหตุ บริการ Windows Firewall ใน Windows XP SP2 ได้แทนที่บริการ Internet Connection Firewall (ICF) ใน Windows XP รุ่นก่อนหน้า

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: เรียกใช้ฟังก์ชัน "Setup API InstallHinfSection" เพื่อติดตั้ง Windows Firewall

เมื่อต้องการติดตั้ง Windows Firewall ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ cmd แล้วคลิก ตกลง
 2. ที่พร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  Rundll32 setupapi,InstallHinfSection Ndi-Steelhead 132 %windir%\inf\netrass.inf
 3. เริ่มการทำงานของ Windows ใหม่
 4. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ cmd แล้วคลิก ตกลง
 5. ที่พร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  Netsh firewall reset
 6. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ firewall.cpl แล้วกด ENTER ในกล่องโต้ตอบ Windows Firewall ให้คลิก เปิด (แนะนำ) แล้วคลิก ตกลง

วิธีที่ 2: การเพิ่มรายการ Windows Firewall ลงในรีจิสทรี

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการเพิ่มรายการ Windows Firewall ลงในรีจิสทรี ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ลงใน Notepad แล้วบันทึกแฟ้มเป็น Sharedaccess.reg:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]
  "DependOnGroup"=hex(7):00,00
  "DependOnService"=hex(7):4e,00,65,00,74,00,6d,00,61,00,6e,00,00,00,57,00,69,00,\
   6e,00,4d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,00,00
  "Description"="Provides network address translation, addressing, name resolution and/or intrusion prevention services for a home or small office network."
  "DisplayName"="Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)"
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
   74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
   00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
   6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
  "ObjectName"="LocalSystem"
  "Start"=dword:00000002
  "Type"=dword:00000020
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch]
  "Epoch"=dword:00002cd0
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters]
  "ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
   00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
   69,00,70,00,6e,00,61,00,74,00,68,00,6c,00,70,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,\
   00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup]
  "ServiceUpgrade"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup\InterfacesUnfirewalledAtUpdate]
  "All"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Enum]
  "0"="Root\\LEGACY_SHAREDACCESS\\0000"
  "Count"=dword:00000001
  "NextInstance"=dword:00000001
 2. คลิกสองครั้งที่ Sharedaccess.reg เพื่อรวมเนื้อหาของแฟ้มนี้เข้าไปในรีจิสทรี และเพื่อสร้างรายการ Windows Firewall
 3. เริ่มการทำงานของ Windows ใหม่
 4. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ cmd แล้วคลิก ตกลง
 5. ที่พร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER
  Netsh firewall reset
 6. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ firewall.cpl แล้วคลิก ตกลง
 7. กำหนดการตั้งค่า Windows Firewall ที่คุณต้องการใช้
ถ้าวิธีนี้ไม่ได้ผล ให้ติดตั้ง Windows XP SP2 ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าบริการ Windows Firewall ถูกเปิดใช้งานแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ services.msc แล้วคลิก ตกลง
 2. ในรายการการบริการ ให้ค้นหา Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) ขอให้สังเกตว่าสถานะของบริการเป็น เปิดใช้งานแล้ว
 3. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้คุณลักษณะการบริการ ให้คลิก วิธีใช้ บนเมนู การกระทำ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Windows Firewall ใน Windows XP Service Pack 2 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
875357 การแก้ปัญหาการตั้งค่า Windows Firewall ใน Windows XP Service Pack 2
892199 คุณไม่สามารถเริ่มบริการ Windows Firewall ใน Windows XP Service Pack 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหา Windows Firewall ใน Windows XP SP2 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/th-th/library/bb457029.aspx
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 920074 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2556 - Revision: 1.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbprb kbfirewall kbtshoot KB920074

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com