Probl?mas, kas var rasties, lietojot programmas Windows Internet Explorer 7 beta versiju

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 920082 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Var tikt konstat?ta k?da no ??m paz?m?m:
 • M??inot instal?t programmu Windows Internet Explorer 7, var tikt par?d?ts k??das zi?ojums, kas ir l?dz?gs ?im:
  Internet Explorer 7 could not be installed. (Programmu Internet Explorer 7 nevar?ja instal?t.) Restart?jiet sist?mu, lai apstiprin?tu, ka visas sist?m? veikt?s izmai?as ir atsauktas. Lai ieg?tu papildinform?ciju, p?c sist?mas restart??anas noklik??iniet uz sa?snes Probl?mu nov?r?ana saist?b? ar programmu Internet Explorer.
  Turkl?t fail? Setupapi.log var skat?t ?urn?la ievadni, kas l?dzin?s ?ai:
  #E008 Setting registry value Registry_Key #E033 Error 5: Access denied. (#E008 iestatot re?istra v?rt?bu re?istra_atsl?ga #E033, rad?s 5. k??da: Piek?uve liegta.)
 • Tiek r?d?ts ??ds k??das zi?ojums.
  iesetup.exe is not a valid win32 application. (iesetup.exe nav der?ga win32 lietojumprogramma.)
 • Kad programma Internet Explorer 7 ir instal?ta un dators ir restart?ts, var sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
  motiveSB.EXE Entry point not found. getprocessimagefilenameW could not be located in the dynamic link library PSAPI.dll. (Nevar atrast ieejas punktu motiveSB.EXE. Dinamisko sai?u bibliot?k? PSAPI.dll. nevar atrast ?o: getprocessimagefilenameW.)
 • Apskatot r?kjoslu, taj? nav redzama komanda E-pasts. Turkl?t komandu E-pasts nevar pievienot r?kjoslai.
 • Programma Internet Explorer 7 nekav?joties beidz darbu un k??das zi?ojums netiek sa?emts.
 • M??inot atv?rt programmu Internet Explorer 7, tiek r?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  The Procedure Entry Point InternetGetSecurityInfoByURLw could not be located in the dynamic link library WININET.DLL. (Dinamisko sai?u bibliot?k? WININET.DLL nevar atrast proced?ras ieejas punktu InternetGetSecurityInfoByURLw.)
 • M??inot atv?rt programmu Internet Explorer 7, tiek r?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  Internet Explorer has encountered a problem and needs to close. (Programm? Internet Explorer ir radusies probl?ma, t?p?c programma ir j?aizver.)
 • M??inot apmekl?t FTP vietni, tiek r?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  Internet Explorer cannot display the webpage. (Programma Internet Explorer nevar par?d?t ?o Web lapu.)
 • Programm? Microsoft Outlook Express vai Microsoft Office Outlook noklik??inot uz saites vai Web adreses, programma Internet Explorer 7 neatver Web lapu.

IEMESLS

??das probl?mas var rasties, lietojot Windows Internet Explorer 7 beta versiju.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ??s probl?mas, jauniniet uz programmas Windows Internet Explorer 7 laidiena versiju. Lai to dar?tu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads

Rekviz?ti

Raksta ID: 920082 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2007. gada 21. novembris - P?rskat??ana: 3.1
ATTIECAS UZ
 • Windows Internet Explorer 7
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb KB920082

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com