Mô t? c?a Outlook 2003 post-Service Pack 2 hotfix gói: 6 tháng 6 năm 2006

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 920350 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành Microsoft Office Outlook 2003 post-Service Pack 2 hotfix gói cho Microsoft Office Outlook 2003. Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? gói hotfix:
 • Các v?n đ? mà các gói hotfix s?a ch?a
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix
 • Cho dù các gói hotfix đư?c thay th? b?i b?t k? hotfix gói
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i ki?m nh?p s? d?ng m?t ho?c nhi?u các hotfixes trong gói
 • Các t?p tin có ch?a các gói hotfix

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Office Outlook 2003 đư?c c? đ?nh trong Outlook 2003 post-Service Pack 2 hotfix gói là ngày 6 tháng 6 năm 2006.

Các v?n đ? mà các gói hotfix s?a ch?a

Gói hotfix này s?a ch?a các v?n đ? sau:
 • 920656 L?nh v?c ghi chú là có s?n ph?m nào cho m?t s? công vi?c xu?t kh?u trong Outlook 2003
 • 920348 E-mail đư?c g?i thông qua m?t tài kho?n Exchange Server 2003 thay v? thông qua m?t tài kho?n SMTP/POP
 • 918428 Outlook 2003 có th? ng?ng đáp ?ng khi b?n b?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại h?p thư

THÔNG TIN THÊM

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Danh sách sau đây có đi?u ki?n tiên quy?t cho các hotfix gói:
 • Phiên b?n t?i ưu hóa c?a hotfix này là m?t bưu 2003 Service Pack 2 (SP2) hotfix. Đ? cài đ?t chuyên bi?t các hotfix, b?n ph?i có Office 2003 SP2 cài đ?t chuyên bi?t.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Office 2003 SP2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  887616Mô t? c?a Office 2003 gói b?n ghi d?ch v? 2
 • Phiên b?n đ?y đ? t?p tin hotfix này c?ng là phiên b?n hành chính c?a hotfix này. B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n này c?a các hotfix trên m?t máy tính đang ch?y Office 2003 v?i SP2 cài đ?t chuyên bi?t ho?c không có SP2 cài đ?t chuyên bi?t. Tuy nhiên, chúng tôi đ? th? nghi?m hotfix này hơn r?ng r?i trên Office 2003 v?i SP2 hơn chúng tôi có trên Office 2003 mà không có SP2. N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này vào m?t máy tính đang ch?y Office 2003 mà không có SP2, m?t s? cu?c xung đ?t t?p tin có th? x?y ra. Chúng tôi h? tr? c?u h?nh này, nhưng chúng tôi không khuyên b?n nên c?u h?nh này.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?ng b?t k? hotfix sau này.

ki?m nh?p thông tin

B?n không có đ? t?o ra ho?c s?a đ?i b?t k? khóa registry đ? cho phép b?t k? hotfix này gói ch?a.

Thông tin t?p tin hotfix

Hotfix này ch?a ch? là nh?ng t?p tin đư?c yêu c?u đ? s?a ch?a các v?n đ? có danh sách các bài vi?t này. Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t.Các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong m?c ngày và gi? trong Panel điều khiển.
T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Office2003-kb920350-glb.exe11.0.8029.05,098,30406-06-200614: 41
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Outlookff.MSPkhông áp d?ng9,397,24806-06-200614: 39
Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Addrpars.dll11.0.6550.088,26417-03-200519: 32
Dlgsetp.dll11.0.8009.077,00016 01, 200623: 09
Envelope.dll11.0.8004.0132,80806 Tháng mư?i hai, 200521: 44
Exchcsp.dll11.0.6424.0247,80801-03-200519: 27
Exsec32.dll11.0.8027.0346,89622 Tháng năm, 200622: 39
Impmail.dll11.0.6550.0122,05617-03-200519: 32
Oladd.FAE11.0.8029.0158,99202 Tháng sáu, 200621: 10
Olappt.FAE11.0.8029.0152,84802 Tháng sáu, 200621: 10
Oljrnl.FAE11.0.6550.0117,96017-03-200519: 41
Olmail.FAE11.0.6550.0113,35217-03-200519: 41
Olnote.FAE11.0.6550.0104,64817-03-200519: 41
Oltask.FAE11.0.8029.0147,21602 Tháng sáu, 200621: 10
Outllib.dll11.0.8029.07,613,71202 Tháng sáu, 200621: 05
Outlmime.dll11.0.8021.092,43206 Tháng tư, 200623: 20
Outlook.exe11.0.8029.0196,36802 Tháng sáu, 200621: 05
Outlph.dll11.0.6550.0141,00017-03-200519: 32
Outlrpc.dll11.0.6552.064,20031-03-200518: 21
Outlvbs.dll11.0.6550.044,74417-03-200519: 32
Recall.dll11.0.8001.039,11201-11-200520: 57
RM.dll11.0.6550.074,94417-03-200519: 32
Sc2.Sam11.0.6550.0111,80817-03-200519: 41
Schplus.Sam11.0.6550.0143,04817-03-200519: 41
Transmgr.dll11.0.8000.0100,55222-10-200521: 56
Thêm ghi chú:

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? mà Microsoft s? d?ng cho ph?n m?m này s?a ch?a sau khi nó đư?c phát hành, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 920350 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2003
T? khóa: 
kbautohotfix kbexport kbtasks kbsendmail kbview kbconfig kbemail kbfix kbqfe kbhotfixrollup kbhotfixserver kboffice2003presp2fix kbmt KB920350 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:920350

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com