Straipsnio ID: 920730 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip kompiuteryje su ?Windows? i?jungti ir v?l ?jungti u?migdym?.

?sp?jimas Jei i?jungsite u?migdymo funkcij?, nutr?kus energijos tiekimui, kai ?jungtas greitojo u?migdymo parametras, galite prarasti duomenis. I?jungus u?migdymo funkcij? neveikia ir greitasis u?migdymas.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Pasl?ptas sistemos failas ?Hiberfil.sys? yra disko, kuriame ?diegta operacin? sistema, ?akniniame aplanke. ?Windows? branduolio maitinimo tvarkytuvas rezervuoja ?? fail? ?diegus sistem? ?Windows?. ?io failo dydis yra apytiksliai lygus kompiuteryje ?diegtos laisvosios kreipties atminties (RAM) kiekiui.

Kompiuteris fail? ?Hiberfil.sys? naudoja sistemos atminties kopijai stand?iajame diske saugoti, kai ?jungtas greitojo u?migdymo parametras. Jei ?io failo n?ra, kompiuterio u?migdyti negalima.

Jei norite, kad u?migdymo funkcij? ?jungtume arba i?jungtume u? jus, apsilankykite skyriuje ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, apsilankykite skyriuje ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane


Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Pataisyti. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Pataisyti? nurodymus.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
?galinti u?migdym? sistemoje ?Windows?
Microsoft Fix it 50462
I?jungti u?migdymo funkcij? sistemoje ?Windows?
Microsoft Fix it 50466


Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti pateikiamas tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir su kit? kalb? ?Windows? versijomis.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Pataisyti? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.
Pastabos Miego re?imo arba u?migdymo parinktys gali b?ti neprieinamos d?l vienos ar keli? toliau i?vardyt? prie?as?i?:

 • Turima vaizdo plok?t? gali nepalaikyti miego re?imo. Tokiu atveju atnaujinkite vaizdo plok?t?s tvarkykl? arba per?i?r?kite vaizdo plok?t?s informacij? ir palaikomas tvarkykles, kurios buvo ?diegtos ?sigijus kompiuter?. Daugiau informacijos rasite Tvarkykli? naujinimas: rekomenduojami saitai.
 • Kai kuriuos parametrus tvarko sistemos administratorius. Daugiau informacijos ie?kokite skyriuje Kod?l ?Windows? neleid?ia keisti sistemos parametro?
 • Miego ir kitas energijos taupymo b?senas galima i?jungti kompiuterio BIOS. Nor?dami ?jungti miego funkcij?, paleiskite kompiuter? i? naujo, tada ?eikite ? BIOS s?rank?. Paleid?iant kompiuter? jo ekrane paprastai rodomos instrukcijos, nurodan?ios klavi?? ar spar?iuosius klavi?us, kuriuos turite spausti, kad ?eitum?te ? BIOS s?rank?. Kadangi ne visi kompiuteri? gamintojai naudoja BIOS, ?iam tikslui gali b?t? priskirti skirtingi klavi?ai.
 • Jei u?migdymo parinkties n?ra, gali b?ti, kad ?jungta greitojo u?migdymo parinktis.

Tada apsilankykite skyriuje ?Ar tai i?sprend? problem???


Leiskite taisyti pa?iam

Jei norite i?jungti u?migdymo funkcij?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada lauke Prad?ti ie?k? ?veskite cmd.
 2. Ie?kos rezultat? s?ra?e de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite komandin? eilut?, tada spustel?kite Vykdyti administratoriaus teis?mis.
 3. Kai b?site paraginti vartotojo abonemento valdymo tarnybos, spustel?kite T?sti.
 4. Komandin?je eilut?je ?veskite powercfg.exe /hibernate off, tada paspauskite ENTER.
 5. ?veskite exit ir paspauskite ENTER, kad u?darytum?te komandin? eilut?.
Jei norite ?jungti u?migdymo funkcij?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada lauke Prad?ti ie?k? ?veskite cmd.
 2. Ie?kos rezultat? s?ra?e de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite komandin? eilut?, tada spustel?kite Vykdyti administratoriaus teis?mis.
 3. Kai b?site paraginti vartotojo abonemento valdymo tarnybos, spustel?kite T?sti.
 4. Komandin?je eilut?je ?veskite powercfg.exe /hibernate on, tada paspauskite ENTER.
 5. ?veskite exit ir paspauskite ENTER, kad u?darytum?te komandin?s eilut?s lang?.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Leiskite taisyti pa?iam? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 920730 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 10 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbmsifixme kbfixme KB920730

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com