Raksta ID: 920730 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? atsp?jot un atk?rtoti iesp?jot hibern?ciju dator?, kur? darbojas sist?ma Windows.

Br?din?jums. P?c hibern?cijas atsp?jo?anas varat zaud?t datus, ja dator? ir iesl?gts hibr?dmiega iestat?jums un notiek elektroener?ijas padeves zudums. P?c hibern?cijas atsp?jo?anas hibr?dmiega iestat?jums nedarbojas.

PAPILDINDORM?CIJA

Sl?ptais sist?mas fails Hiberfil.sys atrodas t? diska saknes map?, kur? ir instal?ta oper?t?jsist?ma. Windows kodola str?vas p?rvaldnieks sist?mas Windows instal??anas laik? ?o failu rezerv?. ?? faila lielums ir aptuveni vien?ds ar dator? uzst?d?t?s br?vpiek?uves atmi?as (RAM) apjomu.

Dators failu Hiberfil.sys izmanto, lai cietaj? disk? uzglab?tu sist?mas atmi?as kopiju, kad iesl?gts hibr?dmiega iestat?jums. Ja ?? faila tr?kst, dators nevar hibern?t.

Ja v?laties, lai Microsoft atsp?jotu vai iesp?jotu hibern?ciju, apmekl?jiet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu patst?v?gi, apmekl?jiet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiski


Lai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un p?c tam veiciet labo?anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Iesp?jot hibern?ciju sist?m? Windows
Microsoft Fix it 50462
Atsp?jot hibern?ciju sist?m? Windows
Microsoft Fix it 50466


Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet probl?mu nov?r?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam izpildiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.
Piez?mes. Miega vai hibern?cijas opcijas var neb?t pieejamas viena vai vair?ku turpm?k nor?d?to iemeslu d??:

 • Videokarte var neatbalst?t miega funkciju. ??d? gad?jum? atjauniniet savas videokartes draiveri vai p?rbaudiet videokartes inform?ciju un atbalst?tos draiverus, kas bija iek?auti datora komplekt?cij?. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet sada?u Atjauniniet draiverus: ieteicam?s saites.
 • Da?us iestat?jumus p?rvalda sist?mas administrators. Papildinform?ciju skatiet sada?? K?p?c Windows ne?auj main?t sist?mas iestat?jumu?
 • Miega un citus ener?ijas taup??anas re??mus var izsl?gt datora BIOS. Lai iesl?gtu miega funkciju, restart?jiet datoru un p?c tam atveriet BIOS iestat??anu. Kad dators tiek start?ts, parasti ekr?n? par?d?s instrukcijas, nor?dot tausti?u vai ?sin?jumtausti?us, kas j?nospie?, lai atv?rtu BIOS iestat??anu. T? k? visi datoru ra?ot?ji neizmanto vienu un to pa?u BIOS, ?im m?r?im var b?t piesaist?ti da??di tausti?i.
 • Ja nav hibern?cijas opcijas, iesp?jams, ka ir iesl?gta hibr?dmiega opcija.

P?c tam atveriet sada?u "Vai probl?ma ir nov?rsta?".


Labot patst?v?gi

Lai hibern?cijas l?dzekli atsp?jotu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet cmd.
 2. Mekl??anas rezult?tu sarakst? ar peles labo pogu noklik??iniet uz komandu uzvednes un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
 3. Kad tiek par?d?ts lietot?ja konta kontroles lodzi??, noklik??iniet uz Turpin?t.
 4. Komandu uzvedn? ierakstiet powercfg.exe /hibernate off un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Ierakstiet exit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER, lai aizv?rtu komandu uzvednes logu.
Lai hibern?cijas l?dzekli iesp?jotu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet cmd.
 2. Mekl??anas rezult?tu sarakst? ar peles labo pogu noklik??iniet uz komandu uzvednes un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
 3. Kad tiek par?d?ts lietot?ja konta kontroles lodzi??, noklik??iniet uz Turpin?t.
 4. Komandu uzvedn? ierakstiet powercfg.exe /hibernate on un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Ierakstiet exit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER, lai aizv?rtu komandu uzvednes logu.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmi vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? "Izlabot autom?tiski" vai nos?tiet e-pastu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 920730 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2011. gada 10. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbmsifixme kbfixme KB920730

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com