Identifikator ?lanka: 920730 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje kako da onemogu?ite i ponovo omogu?ite hibernaciju na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows.

Upozorenje Mo?ete izgubiti podatke ako hibernaciju u?inite nedostupnom, a do?e do prekida napajanja dok je uklju?ena postavka hibridnog spavanja. Kada hibernaciju u?inite nedostupnom, hibridno spavanje ne funkcioni?e.

DODATNE INFORMACIJE

Skrivena sistemska datoteka Hiberfil.sys nalazi se u osnovnoj fascikli disk jedinice na kojoj je instaliran operativni sistem. Upravljanje napajanjem jezgra operativnog sistema Windows rezervi?e ovu datoteku prilikom instaliranja operativnog sistema Windows. Veli?ina ove datoteke je pribli?no jednaka veli?ini radne memorije (RAM) koja je instalirana na ra?unaru.

Ra?unar koristi datoteku Hiberfil.sys za skladi?tenje kopije sistemske memorije na ?vrstom disku kada je uklju?ena postavka hibridnog spavanja. Ako ova datoteka nije prisutna, ra?unar ne mo?e da pre?e su stanje hibernacije.

Da bismo onemogu?ili i omogu?ili hibernaciju umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene


Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Omogu?avanje hibernacije u operativnom sistemu Windows
Microsoft Fix it 50462
Onemogu?avanje hibernacije u operativnom sistemu Windows
Microsoft Fix it 50466


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za druge jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.
Napomene Opcije spavanja ili hibernacije mo?da nisu dostupne iz nekog od slede?ih razloga:

 • Va?a grafi?ka kartica mo?da ne podr?ava funkciju spavanja. U tom slu?aju, a?urirajte upravlja?ki program za grafi?ku karticu ili proverite informacije o grafi?koj kartici i podr?ane upravlja?ke programe koji su uklju?eni uz ra?unar. Vi?e informacija potra?ite u odeljku A?uriranje upravlja?kih programa: preporu?ene veze.
 • Nekim postavkama upravlja administrator sistema. Vi?e informacija potra?ite u odeljku Za?to mi Windows ne dozvoljava da promenim postavku sistema?
 • Stanje spavanja i druga stanja u?tede energije mogu biti isklju?ena u BIOS-u ra?unara. Da biste uklju?ili funkciju spavanja, ponovo pokrenite ra?unar, a zatim u?ite u pode?avanje za BIOS. Kada se ra?unar pokrene, obi?no se pojavljuju uputstva na ekranu da nazna?e taster ili tastersku pre?icu koje morate pritisnuti da biste u?li u proces pode?avanja BIOS-a. S obzirom na to da svi proizvo?a?i ra?unara ne koriste isti BIOS, za ovu svrhu mogu biti dodeljeni razli?iti tasteri.
 • Ako opcija hibernacije nedostaje, mo?da je opcija hibridnog spavanja uklju?ena.

Zatim posetite odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.


Popravi?u sâm

Da biste onemogu?ili hibernaciju, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim u polju Zapo?ni pretragu otkucajte cmd.
 2. Na listi rezultata pretrage kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Komandna linija, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.
 3. Kada kontrola korisni?kog naloga to zatra?i, kliknite na dugme Nastavi.
 4. Na komandnoj liniji otkucajte powercfg.exe /hibernate off i pritisnite taster ENTER.
 5. Otkucajte exit, a zatim pritisnite taster ENTER da biste zatvorili prozor sa komandnom linijom.
Da biste omogu?ili hibernaciju, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim u polju Zapo?ni pretragu otkucajte cmd.
 2. Na listi rezultata pretrage kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Komandna linija, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.
 3. Kada kontrola korisni?kog naloga to zatra?i, kliknite na dugme Nastavi.
 4. Na komandnoj liniji otkucajte powercfg.exe /hibernate on i pritisnite taster ENTER.
 5. Otkucajte exit, a zatim pritisnite taster ENTER da biste zatvorili prozor sa komandnom linijom.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 920730 - Poslednji pregled: 10. septembar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbmsifixme kbfixme KB920730

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com