Phat lai m thanh khng phat tp m thanh t ung vi tri sau khi ban tam dng va ban tinh c nhn c mt thng bao li Dng khi ban c gng phat tp m thanh trong Windows XP Goi dich vu 2 (SP2)

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 920872 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Ban co th gp mt hoc nhiu hin tng sau khi ban c phat cac tp m thanh trn may tinh ang chay Microsoft Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2):
 • Khi ban tip tuc phat m thanh sau khi tam dng, phat lai m thanh khng phat tp m thanh t ung vi tri. Thay vao o, phat lai m thanh se chi lai t vi tri bt ky trn ranh m thanh.
 • Ban ngu nhn nhn c thng bao li Dng sau trong khi phat lai tp m thanh:
  Stop 0x0000004E
  PFN_LIST_CORRUPT
 • Ban tinh c nhn c thng bao li Dng khi ban c gi lai m thanh.

GI?I PHP

Cp nht Thng tin

Tp sau y sn co tai xung t Trung tm Tai xung cua Microsoft :
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi KB920872 by gi. Ngay Phat hanh: 17/08/2006

bit thm thng tin v cach tai xung cac tp h tr Microsoft, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach ly nhng tp h tr Microsoft t dich vu trc tuyn (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

iu kin tin quyt

cai t ban cp nht nay, ban phai cai t Windows XP Goi dich vu 2 (SP2) trn may tinh.

Yu cu khi ng lai

Ban khng phai khi ng lai may tinh sau khi cai t ban cp nht nay.

Chu y Nu mt hoc nhiu trinh iu khin m thanh sau ang c s dung khi ban cai t ban cp nht nay, ban phai khi ng lai may tinh. Vic lam nay cho phep cac tp sau hoat ng:
 • Kmixer.sys
 • Splitter.sys
 • Wdmaud.sys

Thng tin thay th cp nht

Ban cp nht nay khng thay th bt ky cp nht nao khac.

Thng tin v tp

Phin ban ting Anh cua ban cp nht nay co cac thuc tinh tp (hoc thuc tinh tp mi hn) c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi chun Quc T (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, tp o a c chuyn i thanh gi ia phng. xem s khac nhau gia UTC va gi ia phng, s dung tabMui gi trong muc Ngay va Gi trong Pa-nen iu khin.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGiNnYu cu goi dich vuChi nhanh Dich vu
Kmixer.sys5.1.2600.2929172,41614/06/200608:50x86SP2SP2QFE
Splitter.sys5.1.2600.29296,27214/06/200608:50x86SP2SP2QFE
Wdmaud.sys5.1.2600.292982,94414/06/200609:17x86SP2SP2QFE
Chu y Cac trinh iu khin co th khng c cp nht trong khi cai t trn may tinh chay Windows XP Goi dich vu 2 (SP2) khi cac trinh iu khin khng c ky xac nhn. Trong trng hp nay, Window Update lin tuc cung cp goi. giai quyt vn nay, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Tai xung ban cp nht i vi Windows XP (KB920872). thc hin, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8c2e44a5-6a28-4888-93a7-6a6c6a87be7f&displaylang=vi&Hash=7LFJN64
 2. Lu goi vao ia cuc b. Vi du: lu goi vao C.
 3. Bm Bt u, bm Chay, go C:\WindowsXP-KB920872-x86-ENU.exe /o, ri bm OK.

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn y la mt s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

THNG TIN THM

Tp Kmixer.sys, tp Splitter.sys, va tp Wdmaud.sys la cac tp trinh iu khin m thanh Windows. Cac tp nay thc hin cac chc nng sau:
 • Kich hoat cac thit bi m thanh
 • Kich hoat phat lai m thanh
 • Cho phep thit bi m thanh ghi lai m thanh va chuyn d liu ti cac chng trinh
bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 920872 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? kha:
kbbug kbfix kbqfe kbsound kbdriver kbpubtypekc atdownload kbwinxppresp3fix kbhotfixserver KB920872

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com