Straipsnio ID: 921332 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai naudodami ?Microsoft LifeCam? kartu su ?Windows Live Messenger? atliekate vaizdo skambut? kontaktui, kyla toliau nurodytos problemos:
 • Kai naudodami ?Microsoft LifeCam? kartu su ?MSN Messenger? arba ?Windows Live Messenger? atliekate vaizdo skambut?, gali b?ti parodytas toks klaidos prane?imas:
  Negalite prad?ti pokalbio, nes vaizdo kamera ?iuo metu yra naudojama arba neprijungta. Patikrinkite, ar vaizdo kamera yra prijungta, ir bandykite dar kart?.
  Be to, prasid?jus vaizdo pokalbiui nerodomas vaizdas.
 • Negirdite kontakto, o jis girdi jus.
 • Girdite kontakt?. Ta?iau kontaktas negirdi j?s?.
 • Vaizdo skambu?io lange nematote ?LifeCam? prietais? skydelio.
 • N?ra garso arba girdite aid?.
 • Nesinchroni?kas garsas ir vaizdas.
 • Vaizdas atsilieka.
Be to, kai ?Windows Live? skambinimo funkcij? naudojate su ?LifeCam? ir atliekate vaizdo skambut? kontaktui, nepaleid?iamas ?Windows Live Messenger?.

SPRENDIMAS

U?darykite ?LifeCam? arba bet kuri? kit? interneto kameros programin? ?rang?

Pirmiausia patikrinkite, ar kita programa (pvz., ?LifeCam? programin? ?ranga) neveikia ir nenaudoja ?LifeCam?. U?darykite visas kitas programas, kurios gali naudoti ?LifeCam?. Jei tai padarius problema i?lieka, atlikite ?iuos veiksmus nurodyta tvarka.

Patikrinkite ?Windows Live? tarnybos b?sen?

Vaizdo skambu?io gali nepavykti atlikti, jei ?Windows Live Messenger? tarnyba veikia netinkamai. Patikrinkite ?Windows Live Messenger? tarnybos tinklo b?sen?. Jei norite tai atlikti, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:

http://download.live.com/messenger

?diekite naujausi? ?Windows Live Messenger? versij?

 1. Apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
  http://explore.live.com/windows-live-messenger
 2. Patikrinkite sistemos reikalavimus ir kalb?, tada spustel?kite Atsisi?sti.
 3. Atsisi?skite fail? ? darbalauk?.
 4. Prasid?jus s?rankai pa?ym?kite tik laukel? ?alia ?Messenger?, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Sukonfig?ruokite ?Live Messenger? garso ir vaizdo parametrus

Sukonfig?ruokite ?Windows Live Messenger? garso ir vaizdo parinktis naudodami garso ir vaizdo s?rankos vedl?. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pastaba Prie? paleisdami ?Windows Live Messenger? ?sitikinkite, kad i??jote i? ?LifeCam? programin?s ?rangos.
 1. Paleiskite ?Windows Live Messenger?.
 2. Vir?utiniame de?iniajame kampe spustel?kite rodykl? ?emyn, pasirinkite ?rankiai, tada spustel?kite Garso ir vaizdo s?ranka.

  Pastaba Taip pat galite paspausti ALT+T ir atidaryti meniu ?rankiai.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Pasirinkite naudojam? interneto kamer?


 3. Skyriuje Garsiakalbis / mikrofonas arba Telefonas su garsiakalbiu pasirinkite Pasirinktinis. Paspausdami mygtuk? Patikrinti patikrinkite garsiakalbius. Skyriuje Mikrofonas pasirinkite ?Microsoft LifeCam?.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  pasirinkite ?Garso ir vaizdo s?ranka?. 4. Spustel?kite Pirmyn. Skyriuje Interneto kamera patikrinkite, ar s?ra?e yra nurodyta j?s? naudojama ?LifeCam?, tada spustel?kite Baigti.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Patikrinimas ir mikrofono pasirinkimas


Patikrinkite, ar teisingi ?Windows? garso parametrai

 1. Spustel?kite Prad?ti. (Sistemoje ?Windows XP? spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.)
 2. ?veskite toliau nurodyt? komand? ? lauk? Ie?koti program? ir fail?. (Sistemoje ?Windows XP? ?veskite komand? ? lauk? Atidaryti):
  mmsys.cpl
 3. Spustel?kite rast? fail? ?Mmsys.cpl?. (Sistemoje ?Windows XP? paspauskite ENTER.)
 4. Sistemos ?Windows Vista? ir ?Windows 7? skirtukuose Atk?rimas ir ?ra?ymas pasirinkdami ?rengin? ir spustel?dami parinkt? Nustatyti kaip numatyt?j? ?LifeCam? arba ?LifeChat? ?rengin? galite padaryti numatytuoju atk?rimo ar ?ra?ymo ?renginiu.

  PastabaTaip pat ?LifeCam? arba ?LifeChat? ?rengin? kaip numatyt?j? ry?i? ?rengin? galite pasirinkti spustel?dami rodykl? ?emyn, esan?i? ?alia mygtuko Nustatyti kaip numatyt?j?.

  Sistemoje ?Windows XP? spustel?kite skirtuk? Garsas, spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Naudoti tik numatytuosius ?renginius, tada spustel?kite Gerai.

Patikrinkite u?kardos ir tarpinio serverio parametrus

Patikrinkite, ar u?karda arba tarpinis serveris neblokuoja prievad?, kuri? reikia skambinant.

PastabaJei j?s ir j?s? kontaktas naudojate ?UPnP? sertifikuotus NAT kelved?ius ir u?kardas, u?daryti tarpinio serverio arba u?kardos prievadai problem? netur?t? kelti. Jei vienas arba abu i? j?s? naudojate ne ?UPnP? NAT kelved? ar u?kard?, turite sukonfig?ruoti ?rengin?, kad b?t? atidaryti ?Messenger? naudojami prievadai. 

?sp?jimas. D?l ?io sprendimo kompiuteris arba tinklas gali tapti lengviau pasiekiami ?vairiems pavojingiems vartotojams arba kenksmingai programinei ?rangai, pvz., virusams. Mes nerekomenduojame ?io sprendimo, bet pateikiame informacij?, kad gal?tum?te savo nuo?i?ra atlikti veiksmus. Naudodami ?? sprendimo b?d? patys prisiimate atsakomyb?. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, sukonfig?ruokite u?kard?, kad b?t? leid?iamas gaunamasis srautas per UDP prievadus 5004?65535.

Daugiau informacijos, kaip atidaryti u?kardos ar kelved?io prievadus, gausite i? u?kardos ar kelved?io gamintojo. Jei naudojat?s ?mon?s tinklu, kreipkit?s ? tinklo administratori?.

Daugiau informacijos apie aparat?ros gamintoj? rasite apsilank? ?ioje svetain?je:

http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Nusi?sdami teksto prane?im? per ?Messenger? patikrinkite, ar kontaktas yra prisijung?s. Gav? atsakym? prad?kite vaizdo skambut?.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, suma?inkite pralaidumo reikalavimus. Nor?dami suma?inti pralaidumo reikalavimus, nustatykite vaizdo kamer? taip, kad ji si?st? ma?esn?s skiriamosios gebos vaizd?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I?junkite vaizdo pokalb?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, Visos programos, Microsoft LifeCam, tada spustel?kite Microsoft LifeCam.
 3. Spustel?kite Atidaryti skiriamosios gebos parametrus.
 4. Skyriuje Vaizdo skiriamoji geba pasirinkite ma?esn? skiriam?j? geb?.
 5. U?darykite skiriamosios gebos parametr? lang?, tada pabandykite atlikti vaizdo skambut? dar kart?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Nor?dami atlikti vaizdo skambut? kontaktui naudodami ?Windows Live Messenger?, pasinaudokite vienu i? ?i? b?d?:
 • De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kontakt? s?ra?e esant? kontakt?, perkelkite pel?s ?ymikl? ant Vaizdas, tada spustel?kite Prad?ti vaizdo pokalb?.
 • Dukart spustel?kite kontakt? s?ra?e esant? kontakt?. Meniu Veiksmai perkelkite pel?s ?ymikl? ant Vaizdas, tada spustel?kite Prad?ti vaizdo pokalb?.
Pastabos
 • Vaizdo pokalbis ?manomas tik abiem kontaktams esant prisijungus.
 • Prie? atlikdami vaizdo skambut? u?darykite visas programas, kurios naudoja ?LifeCam?.

Konkre?ios problemos, su kuriomis galite susidurti

Aidas

Jei vaizdo pokalbio metu girdite aid? arba neveikia garsumo juosta, pabandykite atlikti garsini? duomen? skambut?. Tada pabandykite vaizd? bendrinti.

N?ra garso

Jei kompiuteriui nepakanka USB galios palaikyti ir garso, ir vaizdo i?vest?, galite pasteb?ti, kad vienu metu neveikia garsas ir vaizdas. Kai nepakanka galios, kompiuteris ?renginius pasirenka prioritet? tvarka. Paprastai klaviat?ra ir pel? yra auk??iausi prioritetai. Tod?l nejunkite ?LifeCam? prie USB ?akotuvo. Prijunkite ?LifeCam? tiesiai prie kompiuterio USB prievado. Jei problema i?lieka, jums gali tekti atjungti kitus USB ?renginius, kad daugiau galios likt? ?LifeCam?. Jei vaizdo pokalbio metu n?ra garso, patikrinkite, ar kompiuteris naudoja USB 2.0. D?l informacijos apie USB versij? kreipkit?s ? kompiuterio gamintoj?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 921332 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 28 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Microsoft LifeCam NX-3000
 • Microsoft LifeCam NX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-500
 • Microsoft LifeCam VX-1000
 • Microsoft LifeCam VX-3000
 • Microsoft LifeCam VX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-7000
 • Microsoft LifeCam VX-5000
 • Lifecam Cinema
 • Microsoft LifeCam Show
 • Microsoft LifeCam VX-5500
Rakta?od?iai: 
dftsdahomeportal kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB921332

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com