T?mek?a kameras LifeCam izmanto?ana kop? ar pakalpojumu Microsoft Live Messenger

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 921332 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Izmantojot Microsoft LifeCam kop? ar pakalpojumu Windows Live Messenger, lai veiktu videosarunu ar kontaktpersonu, rodas ??das probl?mas:
 • Izmantojot t?mek?a kameru Microsoft LifeCam kop? ar pakalpojumu MSN Messenger vai Windows Live Messenger, lai veiktu videosarunu, iesp?jams, var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  Sarunu nevar s?kt, jo kamera ?obr?d tiek izmantota vai nav pievienota. P?rliecinieties, vai kamera ir pieejama, un m??iniet v?lreiz.
  Turkl?t videosarunas laik? netiek par?d?ts video.
 • Nevarat dzird?t savu kontaktpersonu, pat ja kontaktpersona j?s dzird.
 • Varat dzird?t kontaktpersonu. Ta?u kontaktpersona nedzird j?s.
 • Videosarunas log? netiek par?d?ts LifeCam inform?cijas panelis.
 • Nav ska?as, vai ir dzirdama atbalss.
 • Audio un video nav sinhroniz?ts.
 • Video ir aizkav?ts.
Turkl?t, t?mek?a kamer? LifeCam izmantojot l?dzekli Windows Live zvani, lai veiktu videosarunu ar kontaktpersonu, pakalpojums Windows Live Messenger netiek s?kts.

RISIN?JUMS

Aizveriet LifeCam vai citu t?mek?a kameras programmat?ru

Vispirms p?rbaudiet, vai nedarbojas cita programma (piem?ram, LifeCam programmat?ra) un vai ?? programma neizmanto LifeCam. Aizveriet visas programmas, kas var piek??t t?mek?a kamerai LifeCam. Ja ??s darb?bas esat veicis un probl?ma netika atrisin?ta, sec?gi izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

P?rbaudiet pakalpojuma Windows Live statusu

Videosaruna, iesp?jams, neizdosies, ja pakalpojum? Windows Live Messenger radu??s probl?mas. P?rbaudiet pakalpojuma Windows Live Messenger t?kla statusu. Lai to izdar?tu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:

http://download.live.com/messenger

Instal?jiet jaun?ko pakalpojuma Windows Live Messenger versiju

 1. Apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://explore.live.com/windows-live-messenger
 2. P?rbaudiet sist?mas pras?bas un valodu un p?c tam noklik??iniet uz Lejupiel?d?t.
 3. Lejupiel?d?jiet failu darbvirsm?.
 4. Kad s?kas instal??ana, atlasiet tikai Messenger lodzi?u un p?c tam izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus.

Konfigur?jiet audio un video iestat?jumus pakalpojum? Live Messenger

Konfigur?jiet audio opcijas un video opcijas pakalpojum? Windows Live Messenger, izmantojot audio un video iestat??anas vedni. Lai to paveiktu, veiciet ??s darb?bas.

Piez?me. Pirms pakalpojuma Windows Live Messenger s?k?anas p?rliecinieties, ka LifeCam programmat?ra ir aizv?rta.
 1. S?ciet pakalpojumu Windows Live Messenger.
 2. Aug??j? labaj? st?r? noklik??iniet uz lejupv?rst?s bulti?as, atlasiet R?ki un p?c tam noklik??iniet uz Audio un video iestat??ana.

  Piez?me. Lai atv?rtu izv?lni R?ki, uz tastat?ras var nospiest tausti?u kombin?ciju ALT+T.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Izv?lieties savu t?mek?a kameru


 3. Sada?? Ska?runis/mikrofons vai Mikrofons ar ska?runi atlasiet Piel?gots. Lai p?rbaud?tu ska?ru?us, noklik??iniet uz pogas P?rbaud?t. Sada?? Mikrofons atlasiet savu Microsoft LifeCam t?mek?a kameru.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  atlasiet "Audio un video iestat??ana". 4. Noklik??iniet uz T?l?k. P?rliecinieties, vai LifeCam modelis ir nor?d?ts sada?? T?mek?a kamera, un p?c tam noklik??iniet uz Pabeigt.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  p?rbaude un mikrofona atlase


P?rbaudiet, vai audio iestat?jumi sist?mai Windows ir pareizi

 1. Noklik??iniet uz S?kt. (Oper?t?jsist?m? Windows XP noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Run (Palaist).)
 2. Lodzi?? Mekl?t programmas un failus ierakstiet ?o komandu (sist?m? Windows XP ierakstiet ?o komandu lodzi?? Open (Atv?rt)):
  mmsys.cpl
 3. Noklik??iniet uz atrast? Mmsys.cpl faila. (Sist?m? Windows XP nospiediet tausti?u ENTER.)
 4. Sist?m? Windows Vista un Windows 7 LifeCam vai LifeChat var iestat?t par noklus?juma atska?o?anas vai ierakst??anas ier?ci, atlasot ier?ci ciln? Atska?o?ana un Ierakst??ana un p?c tam noklik??inot uz opcijas Iestat?t noklus?jumu.

  Piez?me. LifeCam vai LifeChat ier?ci varat ar? iestat?t k? noklus?juma sazi?as ier?ci, noklik??inot uz lejupv?rst?s bulti?as, kas atrodas blakus pogai Iestat?t noklus?jumu.

  Sist?m? Windows XP noklik??iniet uz cilnes Audio, noklik??iniet, lai atlas?tu izv?les r?ti?u Use only default devices (Izmantot tikai noklus?juma ier?ces) un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

P?rbaudiet ugunsm?ra vai starpniekservera iestat?jumus

Nosakiet, vai ugunsm?ra vai starpniekservera iestat?jumi neblo?? zvana veik?anai nepiecie?amos portus.

Piez?me. Ja gan j?s, gan j?su kontaktpersona izmanto UPnP sertific?tus NAT mar?rut?t?jus un ugunsm?rus, sl?gti porti starpniekserver? vai ugunsm?r? nav probl?mas iemesls. Ja jums vai j?su kontaktpersonai ir NAT mar?rut?t?js vai ugunsm?ris, kas nav UPnP sertific?ts, ier?ce ir j?konfigur?, lai atv?rtu portus, ko izmanto pakalpojums Messenger. 

Br?din?jums. ?? metode var padar?t datoru vai t?klu uz??m?g?ku pret ?aunpr?t?gu lietot?ju vai ?aunprogrammat?ras (v?rusu) uzbrukumiem. M?s neiesak?m ?o metodi, bet sniedzam ?o inform?ciju, lai j?s var?tu metodi ?stenot, ja uzskat?t to par nepiecie?amu. Izmantojot ?o probl?mas risin?jumu, j?s par to esat atbild?gs. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, konfigur?jiet ugunsm?ri, lai at?autu ien?ko?o trafiku UDP portos 5004, izmantojot 65535.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? atv?rt portus ugunsm?r? vai mar?rut?t?j?, sazinieties ar ugunsm?ra vai mar?rut?t?ja ra?ot?ju. Ja dators darbojas korporat?v? t?kl?, sazinieties ar t?kla administratoru.

Lai ieg?tu inform?ciju par aparat?ras ra?ot?ju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:

http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
P?rbaudiet, vai j?su kontaktpersona ir tie?saist?, nos?tot kontaktpersonai teksta zi?ojumu pakalpojum? Messenger. Kad sa?emat atbildi, s?ciet videosarunu.

Lai nov?rstu ?o probl?mu, samaziniet joslas platumu. Lai samazin?tu joslas platumu, iestatiet kameru s?t?t samazin?tas iz??irtsp?jas video. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Beidziet videosarunu.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Visas programmas, noklik??iniet uz Microsoft LifeCam un p?c tam noklik??iniet uz Microsoft LifeCam.
 3. Noklik??iniet uz Atv?rt iz??irtsp?jas iestat?jumus.
 4. Sada?? Video iz??irtsp?ja atlasiet zem?ku iz??irtsp?ju.
 5. Aizveriet iz??irtsp?jas iestat?jumu logu un p?c tam m??iniet veikt videosarunu v?lreiz.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai veiktu videosarunu ar kontaktpersonu pakalpojum? Windows Live Messenger, izmantojiet k?du no ??d?m metod?m:
 • Kontaktpersonu sarakst? noklik??iniet ar peles labo pogu uz kontaktpersonas, nor?diet uz Video un p?c tam noklik??iniet uz S?kt videosarunu.
 • Kontaktpersonu sarakst? veiciet dubultklik??i uz kontaktpersonas. Izv?ln? Darb?bas nor?diet uz Video un p?c tam noklik??iniet uz S?kt videosarunu.
Piez?mes.
 • Videosaruna ir veiksm?ga tikai tad, ja abas kontaktpersonas ir tie?saist?.
 • Pirms videosarunas s?k?anas aizveriet visas programmas, kas izmanto t?mek?a kameru LifeCam.

Konkr?tas iesp?jam?s probl?mas

Atbalss

Ja videosarunas veik?anas laik? dzirdat atbalsi vai ja nedarbojas ska?uma josla, m??iniet veikt audiozvanu. P?c tam m??iniet kop?got video.

Nav ska?as

Ja datoram nav pietiekama USB jauda, lai atbalst?tu gan audio, gan video, iesp?jams, audio un video nevar darboties vienlaikus. Nepietiekamas jaudas gad?jum? dators nosaka ier??u priorit?ti. Parasti priorit?r?s ier?ces ir tastat?ra un pele. T?d?? nepievienojiet t?mek?a kameru LifeCam USB centrmezglam. Pievienojiet LifeCam tie?i datora USB portam. Ja probl?ma joproj?m past?v, iesp?jams, j?atvieno citas USB ier?ces, lai nodro?in?tu vair?k jaudas t?mek?a kamerai LifeCam. Ja videosarunas veik?anas laik? nav ska?as, p?rliecinieties, vai datora USB versija ir 2.0. Lai ieg?tu inform?ciju par USB versiju, sazinieties ar datora ra?ot?ju.

Rekviz?ti

Raksta ID: 921332 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 28. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft LifeCam NX-3000
 • Microsoft LifeCam NX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-500
 • Microsoft LifeCam VX-1000
 • Microsoft LifeCam VX-3000
 • Microsoft LifeCam VX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-7000
 • Microsoft LifeCam VX-5000
 • Lifecam Cinema
 • Microsoft LifeCam Show
 • Microsoft LifeCam VX-5500
Atsl?gv?rdi: 
dftsdahomeportal kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB921332

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com