B?ng cách s? d?ng LifeCam c?a b?n v?i Microsoft Live Messenger

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 921332 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

B?n g?p v?n đ? sau khi b?n s? d?ng m?t Microsoft LifeCam cùng v?i Windows Live Messenger đ? th?c hi?n cu?c g?i video cho m?t s? liên l?c:
 • Khi b?n s? d?ng Microsoft LifeCam cùng v?i MSN Messenger hay Windows Live Messenger đ? th?c hi?n cu?c g?i video, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  H?i tho?i c?a b?n có th? B?t đ?u v? máy ?nh c?a b?n đang s? d?ng ho?c không đư?c c?m. H?y ch?c ch?n r?ng máy ?nh c?a b?n là có s?n và th? l?i.
  Ngoài ra, trong cu?c g?i video, video c?a b?n không hi?n th?.
 • B?n không th? nghe s? liên l?c, m?c dù s? liên l?c có th? nghe b?n.
 • B?n có th? nghe s? liên l?c. Tuy nhiên, s? liên l?c không th? nghe b?n.
 • B?n không th? xem Panel điều khiển LifeCam trong c?a s? cu?c g?i video.
 • Có là không có âm thanh ho?c b?n nghe m?t echo.
 • Âm thanh và video không đ?ng b? hóa.
 • Video là b? tr? ho?n.
Ngoài ra, khi b?n s? d?ng tính năng Windows Live g?i trong m?t LifeCam đ? th?c hi?n cu?c g?i video cho m?t s? liên l?c, Windows Live Messenger không B?t đ?u.

Gi?i pháp

G?n LifeCam ho?c b?t k? ph?n m?m nào khác c?a webcam

Trư?c tiên xác minh r?ng các chương tr?nh khác (ví d? như ph?n m?m LifeCam) không ph?i là ch?y và s? d?ng c?a b?n LifeCam. Đóng b?t k? chương tr?nh nào có th? truy c?p c?a b?n LifeCam. N?u b?n làm đi?u này và nó không gi?i quy?t v?n đ?, h?y làm theo các bư?c theo th? t? mà trong đó chúng đư?c tr?nh bày.

Ki?m tra trạm đậu b?n ghi d?ch v? Windows Live

Cu?c g?i video c?a b?n có th? không thành công n?u b?n ghi d?ch v? Windows Live Messenger g?p khó khăn. Ki?m tra trạm đậu m?ng b?n ghi d?ch v? Windows Live Messenger. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

http://Download.Live.com/Messenger

cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a Windows Live Messenger

 1. H?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://explore.Live.com/Windows-Live-Messenger
 2. Ki?m tra các yêu c?u h? th?ng và ngôn ng?, và sau đó nh?p vào t?i xu?ng.
 3. T?i v? các t?p tin vào máy tính c?a b?n.
 4. Khi B?t đ?u thi?t l?p, ch?n h?p Messenger ch?, và sau đó làm theo hư?ng d?n trên màn h?nh c?a b?n.

Đ?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t âm thanh và video trong Live Messenger

C?u h?nh tùy ch?n âm thanh và video tùy ch?n trong Windows Live Messenger b?ng cách s? d?ng thu?t s? âm thanh và Video thi?t l?p. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ? H?y ch?c ch?n r?ng b?n ra kh?i ph?n m?m LifeCam trư?c khi b?n B?t đ?u Windows Live Messenger.
 1. B?t đ?u Windows Live Messenger.
 2. ? góc trên bên ph?i, nh?p vào m?i tên xu?ng, ch?n Toolsvà sau đó nh?p vào âm thanh và video thi?t l?p.

  Lưu ? B?n c?ng có th? b?m phím ALT + T trên bàn phím đ? m? các công c? tr?nh đơn.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Ch?n webcam c?a b?n


 3. Trong các loa/Micro ho?c Speakerphone ph?n, ch?n tùy ch?nh. Đ? ki?m th? loa c?a b?n, nh?p vào nút ch?n m?t ki?m tra . Trong ph?n Micro, ch?n Microsoft LifeCam c?a b?n.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ch?n "Âm thanh và video thi?t l?p." 4. Nh?p vào ti?p theo. Trong các Webcam ph?n, đ?m b?o r?ng mô h?nh LifeCam c?a b?n đư?c li?t kê, và sau đó nh?p vàok?t thúc.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  th? nghi?m và Micro l?a ch?n


Ki?m ch?ng r?ng thi?t đ?t âm thanh cho Windows là chính xác

 1. Nh?p vào B?t đ?u. (Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.)
 2. G? l?nh sau vào h?p tra c?u chương tr?nh và t?p tin . (Trong Windows XP, h?y nh?p l?nh trong các Open h?p):
  mmsys.cpl
 3. B?m vào các t?p tin Mmsys.cpl đư?c t?m th?y. (Trong Windows XP, nh?n ENTER.)
 4. Trong Windows Vista và Windows 7, b?n có th? làm LifeCam ho?c LifeChat thi?t b? phát l?i m?c đ?nh ho?c thi?t b? ghi âm c?a b?n b?ng cách ch?n thi?t b? phát l?iGhi âm tab và sau đó nh?p vào các thi?t l?p m?c đ?nh tùy ch?n.

  Lưu ?Ngoài ra, b?n có th? làm cho thi?t b? LifeCam ho?c LifeChat thi?t b? liên l?c m?c đ?nh b?ng cách nh?p vào m?i tên xu?ng đó là bên c?nh các thi?t l?p m?c đ?nh nút ch?n m?t.

  Trong Windows XP, nh?p vào các âm thanh tab, nh?n vào đây đ? ch?n các s? d?ng thi?t b? m?c đ?nh ch? ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào OK.

Ki?m tra cài đ?t chuyên bi?t tư?ng l?a và ?y quy?n

Xác đ?nh cho dù máy ch? c?a b?n tư?ng l?a ho?c proxy ch?n c?ng đó là c?n thi?t đ? th?c hi?n cu?c g?i.

Lưu ?N?u c? hai b?n và liên h? c?a b?n đang s? d?ng UPnP ch?ng nh?n NAT routers và tư?ng, đóng c?a c?ng trong hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền ho?c trong các b?c tư?ng l?a không ph?i là m?t v?n đ?. N?u m?t ho?c c? hai c?a b?n có m?t ph?ng không UPnP NAT router hay firewall, b?n ph?i c?u h?nh thi?t b? đó đ? m? c?ng Messenger s? d?ng.

C?nh báo Cách này có th? làm cho máy tính c?a b?n ho?c m?ng c?a b?n r?t d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i ho?c b?i các ph?n m?m gây h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên s?a l?i t?m này nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? áp d?ng cách này theo cách riêng c?a b?n. S? d?ng cách này nguy cơ c?a riêng b?n. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, c?u h?nh tư?ng l?a đ? cho phép cho lưu lư?ng truy c?p đ?n trên c?ng UDP 5004 thông qua 65535.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? m? c?ng tư?ng l?a ho?c b? đ?nh tuy?n, liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a các b?c tư?ng l?a ho?c router. N?u b?n đang ? trên m?t m?ng công ty, liên h? v?i người quản tr? mạng.

Đ? bi?t thông tin v? nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n, h?y ghé thăm Web site sau:

http://support.Microsoft.com/GP/vendors/en-US
Xác minh r?ng s? liên l?c c?a b?n là tr?c tuy?n b?ng cách g?i cho h? m?t tin nhắn văn bản trong Messenger. Sau khi b?n nh?n đư?c m?t thư tr? l?i, B?t đ?u cu?c g?i video.

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, làm gi?m các yêu c?u băng thông. Đ? gi?m các yêu c?u băng thông, đ?t máy ?nh đ? g?i gi?m đ? phân gi?i video. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đóng cu?c g?i video.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m T?t c? chương tr?nh, b?m vào Microsoft LifeCam, và sau đó nh?p vào Microsoft LifeCam.
 3. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t đ? phân gi?i m?.
 4. Trong các đ? phân gi?i Video ph?n, ch?n m?t đ? phân gi?i th?p hơn.
 5. Đóng c?a s? cài đ?t chuyên bi?t đ? phân gi?i, và sau đó th? cu?c g?i video m?t l?n n?a.

Thông tin thêm

Đ? th?c hi?n cu?c g?i video cho m?t s? liên l?c trong Windows Live Messenger, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • B?m chu?t ph?i vào s? liên l?c trong danh sách đánh s? liên l?c, tr? t?i Video, và sau đó nh?p vào B?t đ?u m?t cu?c g?i Video.
 • Nh?p đúp vào s? liên l?c trong danh sách đánh s? liên l?c. Trên tr?nh đơn tác v? , tr? đ?n Video, và sau đó nh?p vào B?t đ?u m?t cu?c g?i Video.
Ghi chú
 • M?t cu?c g?i video là thành công ch? khi c? hai đ?a ch? liên l?c đư?c tr?c tuy?n.
 • Trư?c khi b?n th?c hi?n m?t cu?c g?i video, đóng m?i chương tr?nh mà s? d?ng LifeCam.

V?n đ? c? th? mà b?n có th? g?p

ECHO

N?u b?n nghe m?t echo khi b?n th?c hi?n m?t cu?c g?i video, ho?c n?u thanh âm lư?ng không ho?t đ?ng khi b?n th?c hi?n m?t cu?c g?i video, h?y th? g?i âm thanh. Sau đó, c? g?ng đ? chia s? video.

Không có âm thanh

N?u máy tính c?a b?n không có kh? năng USB h? tr? c? hai âm thanh và video, b?n có th? th?y r?ng âm thanh và video không làm vi?c cùng m?t lúc. Máy tính s?p thi?t b? khi có là không đ? năng l?c. Thông thư?ng, Bàn phím và chu?t có ưu tiên. Do đó, tránh c?m trong LifeCam c?a b?n v?i m?t trung tâm USB. K?t n?i c?a b?n LifeCam tr?c ti?p vào m?t c?ng USB trên máy tính. N?u v?n l?i, b?n có th? ph?i tháo thi?t b? USB khác đ? cung c?p thêm năng l?c cho LifeCam. N?u không có không có âm thanh khi b?n th?c hi?n m?t cu?c g?i video, h?y ch?c ch?n r?ng máy tính c?a b?n s? d?ng USB phiên b?n 2.0. Liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính đ? có đư?c thông tin v? phiên b?n USB.

Thu?c tính

ID c?a bài: 921332 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft LifeCam NX-3000
 • Microsoft LifeCam NX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-500
 • Microsoft LifeCam VX-1000
 • Microsoft LifeCam VX-3000
 • Microsoft LifeCam VX-6000
 • Microsoft LifeCam VX-7000
 • Microsoft LifeCam VX-5000
 • Lifecam Cinema
 • Microsoft LifeCam Show
 • Microsoft LifeCam VX-5500
T? khóa: 
dftsdahomeportal kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB921332 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 921332

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com