Straipsnio ID: 921471 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Bandant aktyvinti bet kuri? i? Microsoft Windows versij?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, aktyvinimas gali b?ti nes?kmingas. Be to, galite pasteb?ti vien? ar daugiau i? ?i? po?ymi?:
 • Suaktyvinti nepavyksta d?l klaidos 0x8004FE33.
 • Taikomosios programos ?vyki? ?urnale gali b?ti ?ra?ytos ?ios klaidos:
  ?urnalo pavadinimas: Taikomoji programa
  ?altinis: Sistemos apsauga
  ?vykio ID: 8198
  Lygis: Klaidos apra?as: Licencijos suaktyvinti (SLUI.exe) nepavyko, klaidos kodas: 0x80004005
  ?urnalo pavadinimas: Taikomoji programa
  ?altinis: Sistemos apsauga
  ?vykio ID: 1008
  Lygis: Klaidos apra?as: Nepavyko ?gyti saugaus procesoriaus sertifikato. B?senos kodas=hr=0x8004FE33
 • Suaktyvinti nepavyko ir j?s neraginami ?vesti kredencial?.

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti jungiantis prie interneto per tarpin? server?, kuriame ?galinta pagrindinio autentifikavimo funkcija.

Jei tarpinis serveris sukonfig?ruotas naudoti pagrindinio autentifikavimo funkcij?, serveris reikalauja, kad ?vestum?te vartotojo vard? ir slapta?od?. Ta?iau aktyvinimo vartotojo aplinka jums neleid?ia ?vesti kredencial?. Tod?l nepavyksta atlikti pagrindinio autentifikavimo, o aktyvinimas b?na nes?kmingas.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

?i? problem? spr?skite bet kuriuo i? ?i? b?d?:

1 b?das: Nenaudokite pagrindinio autentifikavimo funkcijos

Nenaudokite pagrindinio autentifikavimo funkcijos tarpiniame serveryje. Ta?iau jei privalote atlikti pagrindin? autentifikavim?, ? pagrindinio autentifikavimo reikalavim? ne?traukite at?aukt?j? sertifikat? s?ra?? (CRL) URL. Nor?dami tai atlikti, sukonfig?ruokite toliau nurodyt? CRL s?ra?? taip, kad jis neb?t? autentifikuojamas tarpiniame serveryje:
 • http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftRootAuthority.crl
 • http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureCommunications.crl
 • http://www.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureCommunications.crl
 • http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureServer.crl
 • http://www.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureServer.crl

2 b?das: Suaktyvinkite Windows telefonu

Jei negalite naudoti 1 b?do, Windows aktyvinimo vedlyje spustel?kite Naudoti automatin? telefon? sistem? nor?dami Windows suaktyvinti telefonu.

Savyb?s

Straipsnio ID: 921471 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server "Longhorn" Beta 2
Rakta?od?iai: 
kbsetup kbactivation kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB921471

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com