Article ID: 921541 - View products that this article applies to.
אם אתה לקוח עם עסק קטן, תוכל למצוא פתרונות נוספים לבעיות ומשאבי למידה באתר תמיכה לעסקים קטנים.

מאמר זה הוא איחוד של מאמרים שפורסמו בעבר: 820919, 821713, 822908, 821715, 821716, 822127, 319299, 319153, 319154, 319155, 319156, ו- 319157
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד לפתור בעיות שעלולות להתרחש כשמפעילים את Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2007 או Microsoft Office Word 2003 או משתמשים באחד מהם. השיטות שמתוארות יכולות לעזור לך לקבוע את הסיבה לבעיה ב-Word אם אי אפשר לזהות את הבעיה באמצעות שיטה אחרת.

לפני שתנסה פעולות אלה, בקר באתר האינטרנט הבא של מרכז הפתרונות של Microsoft עבור מוצרי Word כדי לראות אם יש מידע ספציפי על הבעיה שלך:

תמיכה עבור Microsoft Word 2010 ו- 2007כווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערה כדי למצוא מאמרים על בעיות ספציפיות, חבר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base בכתובת: התמיכה של Microsoft

מידע נוסף

עדכון Windows

מומלץ לוודא שבמחשב שלך מותקנים העדכונים האחרונים של Windows. לעתים קרובות העדכונים מתקנים בעיות שמתרחשות בתוכנות. לפני שאתה משתמש בשלבי התיקון הבאים, נסה להתקין את העדכונים, להפעיל מחדש את המחשב ואז להפעיל את Word. למידע נוסף על עדכונים ידניים ועדכונים אוטומטיים, ניתן להיעזר במאמר עדכון המחשב.

אם אתה ממשיך לחוות בעיה או לקבל את הודעת השגיאה "stopped working", עבור לחלקים הבאים כדי לפתור את הבעיה ולתקן את Word.

תקנו עבורי


ב-Windows 8, Windows 8.1 או Windows 7

אם אתה משתמש ב-Office Word 2007 או גרסה חדשה יותר ב-Windows 7 או ב-Windows 8/Windows 8.1, ניתן להשתמש בכלי 'פותר הבעיות' הבא כדי לתקן את הבעיה. כדי לתקן את הבעיה אוטומטית, לחץ על הלחצן Run now (הפעל כעת). בתיבת הדו-שיח File Download (הורדת קובץ), לחץ על Run (הפעל) ובצע את השלבים של פותר הבעיות.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets mats1
פותר הבעיות של Microsoft Word עשוי לתקן אוטומטית את הבעיה שמתוארת במאמר הזה.
פותר הבעיות הזה מתקן בעיות רבות שעלולות למנוע מ-Word לפעול.הפעל כעתהפעל כעת
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets mats2ב-Windows Vista או Windows XP

אם אתה משתמש ב- Office Word 2007 או גרסה חדשה יותר ב-Windows Vista או במהדורה מוקדמת יותר, תוכל להשתמש ב-Fix it כדי לתקן את הבעיה.
כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ, לחץ על הפעלה ובצע את הצעדים באשף התיקון.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit1
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 30017
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit2


כווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערות
 • ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, אך התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

צעדים ידניים לפתרון בעיות המתרחשות כאשר אתה מפעיל את Word.

חשוב הקפד לבצע את השלבים בקטע זה כפי שהם. אם תטעה בשינוי הרישום, עלולות להתרחש בעיות חמורות. לפני שתשנה אותו, גבה את הרישום כדי שתוכל לשחזרו במקרה של בעיה.

מחיקת מפתח הרישום

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
מרבית האפשרויות השכיחות ב-Word נשמרות במפתח הרישום Word Data. צעד נפוץ בפתרון בעיות הוא למחוק את מפתח המשנה של הרישום Word Data. כשמפעילים מחדש את Word, הוא בונה מחדש את מפתח הרישום Word Data באמצעות הגדרות ברירת המחדל.

כדי להציג אפשרויות אלו ב-Word 2003, לחץ על אפשרויות בתפריט כלים.

כדי להציג אפשרויות אלו ב-Word 2007 או ב-Word 2010, לחץ על הלחצן של Microsoft Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word.


כדי להציג אפשרויות אלו ב-Word 2013, לחץ על הכרטיסייה קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.


כווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערה אם מוחקים את מפתח המשנה של הרישום Word Data, Word מאפס מספר אפשרויות להגדרות ברירת המחדל שלהן. לדוגמה, Word מאפס את הרשימה "קבצים אחרונים שהיו בשימוש" בתפריט קובץ . כמו כן, Word מאפס הגדרות רבות שהגדרת אישית בתיבת הדו-שיח אפשרויות.

כדי למחוק את מפתח המשנה של הרישום Word Data, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. ב-Windows 8 או ב-Windows 8.1, החלק מהקצה הימני של המסך והקש על חיפוש. (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזז את מצביע העכבר למטה ולאחר מכן לחץ על 'חיפוש'). הקלד regedit בתיבת החיפוש, הקש או לחץ על Apps והקש או לחץ על הפעל.
  לחלופין, ב-Windows 7, Windows Vista או Windows XP לחץ על התחל, על הפעל, הקלד regedit ולחץ על אישור.
 3. מצא את מפתח המשנה הבא ברישום, בהתאם לגירסת Word שבה אתה משתמש:
  Word 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Data

  Word 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Data

  Word 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data

  Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data
 4. לחץ על נתונים ואז לחץ על יצא בתפריט קובץ.
 5. הענק לקובץ את השם Wddata.reg ולאחר מכן שמור אותו בשולחן העבודה.
 6. בתפריט ערוך לחץ על מחק ואז לחץ על כן.
 7. צא מעורך הרישום.
 8. הפעל את Word.
אם Word מתחיל לפעול כהלכה, פתרת את הבעיה. הבעיה הייתה מפתח רישום Word Data פגום. כעת, ייתכן שיהיה עליך לשנות הגדרות אחדות כדי לשחזר את האפשרויות המועדפות שלך ב-Word.

אם הבעיה לא נפתרה, שחזר את מפתח הרישום Word Data המקורי. לאחר מכן, עיין בסעיף "מחיקת מפתח הרישום Word Options" במאמר זה.

שחזור למפתח הרישום המקורי Word Data
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי לשחזר למפתח הרישום המקורי Word Data, בצע את השלבים הבאים:
 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. לחץ פעמיים על הסמל Wddata.reg בשולחן העבודה.
 3. לחץ על כן ולאחר מכן לחץ על אישור.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

מחיקת מפתח הרישום Word Options

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
מפתח הרישום Word Options שומר את אותן אפשרויות שניתן להגדיר ב-Word על-ידי שינוי אפשרויות בתפריטים. ההגדרות מתחלקות להגדרות ברירת מחדל והגדרות אופציונליות. הגדרות ברירות מחדל נוצרות במהלך ההתקנה. ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל על-ידי שינוי אפשרויות ב- Word. הגדרות אופציונליות אינן נוצרות במהלך ההתקנה.

כדי למחוק את מפתח הרישום Word Options, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. ב-Windows 8 או ב-Windows 8.1, החלק מהקצה הימני של המסך והקש על  חיפוש. (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזז את מצביע העכבר למטה ולאחר מכן לחץ על 'חיפוש'). הקלד regedit בתיבת החיפוש, הקש או לחץ על Apps והקש או לחץ על הפעל.
  לחלופין, ב-Windows 7, Windows Vista או Windows XP לחץ על התחל, על הפעל, הקלד regedit ולחץ על אישור.
 3. מצא את מפתח המשנה הבא ברישום, בהתאם לגירסה של Word שבה אתה משתמש:
  Word 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options

  Word 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options

  Word 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options

  Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
 4. לחץ על אפשרויות ואז על התפריט קובץ ולחץ על יצא.
 5. הענק לקובץ את השם Wdoptn.reg ולאחר מכן שמור אותו בשולחן העבודה.
 6. בתפריט ערוך לחץ על מחק ואז לחץ על כן.
 7. צא מעורך הרישום.
 8. הפעל את Word.
אם Word מתחיל לפעול כהלכה, פתרת את הבעיה. הבעיה הייתה מפתח רישום Word Options פגום. כעת, ייתכן שיהיה עליך לשנות הגדרות אחדות כדי לשחזר את האפשרויות המועדפות שלך ב-Word.

אם הבעיה לא נפתרה, שחזר את מפתח הרישום Word Options המקורי. אז, עיין בנושא "שנה את שם קובץ התבנית הכללית Normal.dot או Normal.dot".
שחזור למפתח הרישום המקורי Word Options
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי לשחזר למפתח הרישום המקורי Word Options, בצע את השלבים הבאים:
 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. לחץ פעמיים על הסמל Wdoptn.reg בשולחן העבודה.
 3. לחץ על כן ולאחר מכן לחץ על אישור.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שינוי שם הקובץ של התבנית הכללית Normal.dot או Normal.dot

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
תוכל למנוע מעיצוב, טקסט אוטומטי ופקודות מאקרו השמורים בקובץ התבנית הכללית מלהשפיע על ההתנהגות של Word ושל מסמכים שאתה פותח. לשם כך, שנה את שם קובץ התבנית הכללית. כשתפעיל מחדש את Word, הוא ייצור קובץ חדש של תבנית כללית.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2684263
חשוב כאשר אתה משנה את שם קובץ התבנית הכללית, מספר אפשרויות מתאפסות להגדרות ברירת המחדל שלהן. האפשרויות המתאפסות כוללו את הסגנונות המותאמים אישית, את הסרגלים המותאמים אישית, את פקודות המאקרו ואת ערכי הטקסט האוטומטי. לכן, מומלץ מאוד לא למחוק את הקובץ של התבנית הכללית.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערה נוספת סוגים מסוימים של מצבים עשויים ליצור יותר מקובץ אחד של תבנית כללית. לדוגמה, מקרים שבהם כמה גרסאות של Word פועלות באותו מחשב או שבהם קיימות כמה התקנות של תחנת עבודה באותו מחשב. במצבים אלו, ודא שאתה משנה את השם של העותק הנכון של קובץ התבנית הכללית.

כדי לשנות את שם קובץ התבנית הכללית, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. ב-Windows 8 או ב-Windows 8.1, החלק מהקצה הימני של המסך והקש על חיפוש. (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזז את מצביע העכבר למטה ולאחר מכן לחץ על 'חיפוש'). הקלד Command Prompt בתיבת החיפוש, הקש או לחץ על Apps והקש או לחץ על הפעל.
  לחלופין, ב-Windows 7, Windows Vista או Windows XP לחץ על התחל, על הפעל, הקלד cmd ולחץ על אישור.
 3. הקלד את הפקודה הבאה, בהתאם לגירסת Word שבה אתה משתמש, ולאחר מכן הקש Enter:
  • Word 2013, Word 2010 ו-Word 2007
   Windows 8 או Windows 8.1, Windows 7 או Windows Vista:
   ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm

   Windows XP:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm
  • Word 2003
   Windows 7 או Windows Vista:
   ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot

   Windows XP:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot
 4. הקלד exit ולאחר מכן הקש על Enter.
 5. הפעל את Word.
אם Word מתחיל לפעול כהלכה, פתרת את הבעיה. במקרה זה, הבעיה הייתה קובץ תבנית כללית פגום. כעת, ייתכן שיהיה עליך לשנות הגדרות אחדות כדי לשחזר את האפשרויות המועדפות שלך.

הערה קובץ התבנית הכללית שאת שמו שינית עשוי להכיל התאמות אישיות שלא ניתן ליצור מחדש בקלות. התאמות אישיות אלו עשויות לכלול סגנונות, פקודות מאקרו או ערכי טקסט אוטומטי. במקרה זה, ייתכן שתוכל להעתיק התאמות אישיות אלו מקובץ התבנית הכללית הישן אל קובץ התבנית הכללית החדש באמצעות הסדרן. למידע נוסף על שימוש בכלי הארגון כדי לשנות שמות של פקודות מאקרו, לחץ על F1 ב-Word כדי לפתוח את Microsoft Word Help, הקלד rename macros בתיבת החיפוש Search for ואז לחץ על Search כדי להציג את הנושא.

אם הבעיה לא נפתרה, שחזר את קובץ התבנית הכללית המקורי, ולאחר מכן עיין בסעיף "הפוך את התוספות בתיקיה Startup ללא זמינות".
שחזור הקובץ המקורי של התבנית הכללית
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי לשחזר את הקובץ המקורי של התבנית הכללית, בצע את השלבים הבאים:
 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. פתח את Command Prompt.
 3. הקלד את הפקודה הבאה, בהתאם לגירסה של Word שבה אתה משתמש, ולאחר מכן הקש Enter:
  • Word 2013, Word 2010 ו-Word 2007
   Windows 8, Windows 8.1, Windows 7 או Windows Vista:
   ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\OldNormal.dotm Normal.dotm
   Windows XP:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\OldNormal.dotm Normal.dotm
  • Word 2003
   Windows 7 או Windows Vista:
   ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\OldNormal.dot Normal.dot
   Windows XP:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\OldNormal.dot Normal.dot
 4. הקלד exit ולאחר מכן הקש על Enter.
 5. הפעל את Word.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

השבתת התוספות בתיקייה Startup

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כאשר אתה מפעיל את Word, הוא טוען אוטומטית תבניות ותוספות שנמצאות בתיקיות Startup. התנגשויות או בעיות שמשפיעות על תוספת יכולות לגרום לבעיות ב- Word. כדי לברר אם פריט שנמצא בתיקיית Startup גורם לבעיה, השבת באופן זמני את הגדרת הרישום המצביעה על תוספת זו.

לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. ב-Windows 8 או ב-Windows 8.1, החלק מהקצה הימני של המסך והקש על חיפוש. (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזז את מצביע העכבר למטה ולאחר מכן לחץ על 'חיפוש'). הקלד Run בתיבת החיפוש, הקש או לחץ על Apps והקש או לחץ על הפעל.
  לחלופין, ב-Windows 7, Windows Vista או Windows XP לחץ על התחל ואז לחץ על הפעל.
 3. הקלד את הפקודה הבאה, בהתאם לגירסה של Word שבה אתה משתמש, ולאחר מכן הקש Enter:
  Word 2013
  %programfiles%\Microsoft Office 15\root\office15\Startup\
  Word 2010
  %programfiles%\Microsoft\Office\Office14\Startup\
  Word 2007
  %programfiles%\Microsoft Office\Office12\Startup\
  Word 2003
  %programfiles%\Microsoft\Office\Office11\Startup\
 4. לחץ לחיצה ימנית על אחד מהקבצים שנמצאים בתוך התיקייה, ולחץ על שנה שם.
 5. אחרי שם הקובץ הקלד old., והקש על Enter.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2684263
  חשוב זכור את השם המקורי של הקובץ. מאוחר יותר ייתכן שיהיה עליך לשנות את השם של קובץ זה על-ידי שימוש בשמו המקורי.
 6. הפעל את Word.
 7. אם אינך יכול לשחזר את הבעיה המקורית, מצאת את התוספת המסוימת הגורמת לבעיה. אם אתה זקוק לתכונות שתוספת זו מספקת, צור קשר עם ספק התוספת לקבלת עדכון.

  אם הבעיה לא נפתרה, שנה את שם התוספת אל שמה המקורי, ואז חזור על שלבים 3 עד 5 עבור כל קובץ בתיקייה Startup.
 8. אם אתה יכול לשחזר את הבעיה, בתיבה הפעל הקלד %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup (במערכות ההפעלה Windows 8, Windows 8.1, Windows 7 או Windows Vista) או לחלופין %userprofile%\Application Data\Microsoft\Word\Startup (במערכת ההפעלה Windows XP) ולחץ על אישור.
 9. חזור על שלבים 3 עד 5 עבור כל קובץ בתיקיית Startup זו.
אם הבעיה נמשכת לאחר שהשבתת את התוספות בתיקייה Startup, עיין בנושא "מחק את מפתח הרישום של תוספות COM".
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

מחיקת מפתחות הרישום של תוספות COM

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
ניתן להתקין תוספות COM בכל מיקום. תוכניות המקיימות אינטראקציה עם Word מתקינות תוספות COM. כדי לקבוע אם תוספת COM גורמת לבעיה, השבת באופן זמני את תוספות COM על-ידי מחיקת מפתחות הרישום עבור תוספות COM.

כדי למחוק מפתחות רישום של תוספות COM, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. ב-Windows 8 או ב-Windows 8.1, החלק מהקצה הימני של המסך והקש על חיפוש. (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזז את מצביע העכבר למטה ולאחר מכן לחץ על 'חיפוש'). הקלד regedit בתיבת החיפוש, הקש או לחץ על Apps והקש או לחץ על הפעל.
  לחלופין, ב-Windows 7, Windows Vista או Windows XP לחץ על התחל, עלהפעל, הקלד regedit ולחץ על אישור.
 3. אתר את מפתח המשנה הבא ברישום:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 4. לחץ על תוספות ואז לחץ על יצא בתפריט קובץ.
 5. הענק לקובץ את השם WdaddinHKCU.reg ולאחר מכן שמור אותו בשולחן העבודה.
 6. בתפריט ערוך לחץ על מחק ואז לחץ על כן.
 7. אתר את מפתח המשנה הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 8. לחץ על תוספות, ולאחר מכן בתפריט קובץ, לחץ על ייצוא.
 9. הענק לקובץ את השם WdaddinHKLM.reg ולאחר מכן שמור אותו בשולחן העבודה.
 10. בתפריט Edit, לחץ על Delete ולאחר מכן לחץ על Yes.
 11. צא מעורך הרישום.
 12. הפעל את Word.
אם הבעיה נפתרה, קבעת שתוכנית של תוספת COM גרמה לבעיה. בהמשך, עליך לקבוע איזו תוכנית של תוספת COM גורמת לבעיה.
קביעת איזו תוכנית של תוספת COM גורמת לבעיה
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי לקבוע איזו תוכנית של תוספת COM גורמת לבעיה, בצע את השלבים הבאים:
 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. לחץ פעמיים על הסמל Wdaddin.reg בשולחן העבודה.
 3. לחץ על כן ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. הפעל את Word במצב בטוח. אודות מצב בטוח של Office
 5. אם אתה משתמש ב- Word 2003, בצע את הפעולות הבאות:
  הערה אם אתה משתמש ב-Word 2013, Word 2010 או Word 2007, דלג על השלב הזה.
  1. הפעל את Word ולחץ על התאמה אישית בתפריט כלים.
  2. בתיבת הדו שיח התאמה אישית, לחץ על פקודות.
  3. ברשימה קטגוריות, לחץ על כלים.
  4. ברשימה פקודות לחץ על תוספותCOM, ואז גרור את הפקודה לאחד מסרגלי הכלים. סגור את תיבת הדו-שיח התאמה אישית.
 6. השתמש באחד התהליכים הבאים, בהתאם לגירסת Word שבה אתה משתמש:
  Word 2013 או Word 2010
  1. בתפריט קובץ, לחץ על אפשרויות.
  2. לחץ על תוספות.
  3. ברשימה ניהול, לחץ על תוספות COM ולאחר מכן על בצע.
  4. אם תוספת רשומה בתיבת הדו-שיח תוספות COM, לחץ לניקוי הסימון מתיבת הסימון של התוספת. אם רשומות מספר תוספות, לחץ לניקוי הסימון מתיבת סימון אחת בכל פעם. פעולה זו תאפשר לך לקבוע איזו תוספת גורמת לבעיה.
  5. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח תוספות COM.
  6. בתפריט קובץ לחץ על צא.
  Word 2007
  1. לחץ על לחצן Microsoft Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word.
  2. לחץ על תוספות.
  3. ברשימה ניהול, לחץ על תוספות COM ולאחר מכן על בצע.
  4. אם תוספת רשומה בתיבת הדו-שיח תוספות COM, לחץ לניקוי הסימון מתיבת הסימון של התוספת. אם רשומות מספר תוספות, לחץ לניקוי הסימון מתיבת סימון אחת בכל פעם. פעולה זו תאפשר לך לקבוע איזו תוספת גורמת לבעיה.
  5. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח תוספות COM.
  6. לחץ על לחצן Microsoft Office ולאחר מכן על יציאה מ-Word.
  Word 2003
  1. לחץ על תוספות COM בסרגל הכלים. הוספת זאת לסרגל הכלים בשלב 5.
  2. אם תוספת רשומה בתיבת הדו-שיח תוספות COM, לחץ לניקוי הסימון מתיבת הסימון של התוספת. אם רשומות מספר תוספות, לחץ לניקוי הסימון מתיבת סימון אחת בכל פעם. פעולה זו תאפשר לך לקבוע איזו תוספת גורמת לבעיה.
  3. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח תוספות COM.
  4. בתפריט קובץ, לחץ על יציאה.
 7. הפעל את Word.
 8. אם הבעיה נפתרה כאשר אתה מפעיל את Word, קבעת איזו תוספת COM גורמת לבעיה. אם אתה זקוק לתכונות שתוספת זו מספקת, עליך לקבוע איזו תוספת כוללת את התכונות כדי שתוכל ליצור קשר עם הספק לקבלת עדכון.

  אם הפעלת מחדש את Word והבעיה לא נפתרה, חזור על שלבים 6 ו-7 עבור כל תוספת COM שרשומה. חזור על תהליך זה עבור כל תוספת, עד שתקבע איזו תוספת גורמת לבעיה.
 9. כדי לשחזר את תוספות COM, חזור על שלב 6, אך לחץ על תיבת הסימון עבור כל תוספת COM שברצונך לשחזר כדי לסמן אותה.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

אפשרויות התמיכה של Microsoft

אם אינך יכול לפתור את הבעיה, תוכל להשתמש בתמיכה של Microsoft כדי לחפש תשובות במאגר הידע Microsoft Knowledge Base ובמשאבים טכניים אחרים. תוכל גם להתאים אישית את האתר לשליטה בחיפוש. כדי להתחיל בחיפוש, עבור לאתר התמיכה של Microsoft.

משאבים נוספים

בנוסף, אם אתה חווה בעיות ספציפיות בעת השימוש ב-Word, תוכל לבקר באתרים הבאים של Microsoft Word Product Solution Center כדי לבדוק אם יש מידע ספציפי בנוגע לבעיה שלך:
תמיכה עבור Microsoft Word 2013
תמיכה עבור Microsoft Word 2010 ו-2007
תמיכה עבור Microsoft Office Word 2003
הערה כדי למצוא מאמרים על בעיות ספציפיות, חפש את הבעיות במאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

מאפיינים

Article ID: 921541 - Last Review: יום שישי 31 ינואר 2014 - Revision: 8.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Word 2013
 • Windows 8.1
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner kbregistry kbaddin kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB921541

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com