Straipsnio ID: 921541 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

?iame straipsnyje sujungti tokie anks?iau pateikti straipsniai: 820919, 821713, 822908, 821715, 821716, 822127, 319299, 319153, 319154, 319155, 319156 ir 319157
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip spr?sti problemas, kylan?ias paleid?iant arba naudojantis ?Microsoft Office Word 2010?, ?Microsoft Office Word 2007?, ?Microsoft Office Word 2003? arba ?Microsoft Word 2002?. Apra?yti b?dai gali pad?ti nustatyti ?Word? problemos, kai negalite nustatyti problemos kitu b?du, prie?ast?.

Prie? atliekant ?iuos veiksmus rekomenduojame apsilankyti ?Microsoft Word? produkto sprendim? centre ir nustatyti, ar n?ra konkre?ios informacijos apie jums kilusi? problem?:

http://support.microsoft.com/ph/939#tab0

Pastaba Nor?dami rasti straipsni? apie konkre?ias kylan?ias problemas, pateikite u?klaus? ? ?Microsoft? ?ini? baz?. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://support.microsoft.com/?ln=ltTaisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti, tada atlikite ?Fix it? vedlyje pateikiamus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 30017
Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir ?Windows? kit? kalb? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? Taisyti galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleisti reikiamame kompiuteryje.Veiksmai, skirti problemoms, kylan?ioms paleid?iant arba naudojantis ?Word?, rankiniu b?du spr?sti

Svarbu. ?iame skyriuje, b?do apra?e ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau, jei netinkamai pakeisite registro duomenis, gali kilti rimt? problem?. Tod?l ?iuos veiksmus atlikite atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?

Panaikinkite ?Word? duomen? registro rakt?

Daugelis da?nai naudojam? ?Word? parink?i? yra saugomos ?Word? duomen? registro rakte. Papras?iausias b?das pa?alinti problem? ? panaikinti ?Word? duomen? registro rakt?. Kit? kart? paleidus ?Word?, ?Word? atkurs ?Word? duomen? registro rakt? pagal numatytuosius parametrus.

Nor?dami per?i?r?ti ?ias parinktis programoje ?Word 2002? arba ?Word 2003?, meniu ?rankiai spustel?kite Parinktys.

Nor?dami per?i?r?ti ?ias parinktis programoje ?Word 2007?, spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite ?Word? parinktys.

Pastaba Panaikinus ?Word? duomen? registro rakt? ?Word? atkuria keli? parink?i? numatytuosius parametrus. Viena toki? parink?i? yra ?v?liausiai naudot? fail?? s?ra?as, esantis meniu Failas. Be to, ?Word? atkuria parametrus, kuriuos tinkinate dialogo lange Parinktys.

Nor?dami panaikinti ?Word? duomen? registro rakt?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I?eikite i? vis? ?Office? program?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 3. Suraskite toliau nurodyt? registro dalin? rakt? atlikdami naudojamai ?Word? versijai skirtus veiksmus:
  • ?Word 2002?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft \Office\10.0\Word\Data
  • ?Word 2003?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\11.0\Word\Data
  • ?Word 2007?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\12.0\Word\Data
  • ?Word 2010?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Data
 4. Spustel?kite Duomenys, tada meniu Failas spustel?kite Eksportuoti.
 5. Pavadinkite fail? Wddata.reg ir ?ra?ykite darbalaukyje.
 6. Meniu Redagavimas spustel?kite Panaikinti, tada spustel?kite Taip.
 7. I?eikite i? registro rengykl?s.
 8. Paleiskite program? ?Word?.
Jei ?Word? paleid?iama ir veikia tinkamai, problem? i?sprend?te. Problemos prie?astis buvo sugadintas ?Word? duomen? registro raktas. Jums gali tekti pakeisti kelis parametrus, kad atkurtum?te m?gstamas ?Word? parinktis.

Jei problema nei?spr?sta, atkurkite pradin? ?Word? duomen? registro rakt?. Tada per?i?r?kite tem? ?Word? parink?i? registro rakto panaikinimas?.

Nor?dami atkurti pradin? ?Word? duomen? registro rakt?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I?eikite i? vis? ?Office? program?.
 2. Darbalaukyje dukart spustel?kite piktogram? Wddata.reg.
 3. Spustel?kite Taip, tada spustel?kite Gerai.

?Word? parink?i? registro rakto panaikinimas

?Word? parink?i? registro rakte saugomos tos parinktys, kurias nustatote programoje ?Word? pakeisdami meniu parinktis. Parametrai skirstomi ? numatytuosius ir pasirinktinius.

Numatytieji parametrai sukuriami atliekant s?rank?. Numatytuosius parametrus galite pakeisti keisdami programos ?Word? parinktis. Pasirinktiniai parametrai nesukuriami atliekant s?rank?.


Nor?dami panaikinti ?Word? parink?i? registro rakt?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I?eikite i? vis? ?Office? program?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 3. Suraskite toliau nurodyt? registro dalin? rakt? atlikdami naudojamai ?Word? versijai skirtus veiksmus:
  • ?Word 2002?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\10.0\Word\Options
  • ?Word 2003?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\11.0\Word\Options
  • ?Word 2007?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\12.0\Word\Options
  • ?Word 2010?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 4. Spustel?kite Parinktys, tada meniu Failas spustel?kite Eksportuoti.
 5. Pavadinkite fail? Wdoptn.reg ir ?ra?ykite darbalaukyje.
 6. Meniu Redagavimas spustel?kite Panaikinti, tada spustel?kite Taip.
 7. I?eikite i? registro rengykl?s.
 8. Paleiskite program? ?Word?.
Jei ?Word? paleid?iama ir veikia tinkamai, problem? i?sprend?te. Problemos prie?astis buvo sugadintas ?Word? parink?i? registro raktas. Jums gali tekti pakeisti kelis parametrus, kad atkurtum?te m?gstamas ?Word? parinktis.

Jei problema nei?spr?sta, atkurkite pradin? ?Word? parink?i? registro rakt?. Tada per?i?r?kite tem? ?Visuotinio ?ablono failo Normal.dot arba Normal.dotm pervardijimas?.

Nor?dami atkurti pradin? ?Word? parink?i? registro rakt?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I?eikite i? vis? ?Office? program?.
 2. Darbalaukyje dukart spustel?kite piktogram? Wdoptn.reg.
 3. Spustel?kite Taip, tada spustel?kite Gerai.

Visuotinio ?ablono failo Normal.dot arba Normal.dotm pervardijimas

Galite neleisti, kad visuotinio ?ablono faile esantis formatavimas, automatinis tekstas ir makrokomandos tur?t? ?takos programos ?Word? ir atidaryto dokumento veikimui. Nor?dami tai padaryti, pervardykite visuotinio ?ablono fail?. Paleidus program? ?Word? i? naujo ?prastiniu b?du ?Word? sukuria nauj? visuotinio ?ablono fail?.

Svarbu Pervardijus visuotinio ?ablono fail? atkuriami keli? parink?i? numatytieji parametrai. I? naujo nustatomos parinktys yra pasirinktiniai stiliai, pasirinktin?s ?ranki? juostos, makrokomandos ir automatinio teksto ?ra?ai. Tod?l primygtinai rekomenduojame nepanaikinti visuotinio ?ablono failo.

Tam tikrais atvejais gali b?ti sukurtas daugiau nei vienas visuotinio ?ablono failas. ?tai toki? atvej? pavyd?iai:
 • Tame pa?iame kompiuteryje veikia kelios ?Word? versijos.
 • Tame pa?iame kompiuteryje yra ?diegtos kelios darbo stotys.
Tokiais atvejais ?sitikinkite, kad pervardijote reikiam? visuotinio ?ablono failo kopij?.

Jei norite pervardyti visuotinio šablono fail?, atlikite šiuos veiksmus:
 1. I?eikite i? vis? ?Office? program?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 3. ?veskite toliau nurodyt? komand? atlikdami naudojamai ?Word? versijai skirtus veiksmus, tada spustel?kite ENTER:
  • ?Word 2002? ir ?Word 2003?:
   ?Windows XP?: ren %userprofile%\Taikom?j? program? duomenys\Microsoft\Šablonai\Normal.dot OldNormal.dot

   ?Windows Vista? arba ?Windows 7?: ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot
  • ?Word 2007? ir ?Word 2010?:
   ?Windows XP?: ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm

   ?Windows Vista? arba ?Windows 7?: ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm
 4. ?rašykite i?eiti ir paspauskite klaviš? ENTER.
 5. Paleiskite program? ?Word?.
Jei ?Word? paleid?iama tinkamai, problem? išsprend?te. Tokiu atveju problemos prie?astis yra sugadintas visuotinio šablono failas. Jums gali tekti pakeisti kelis parametrus, kad atkurtum?te m?gstamas parinktis.

Pervardytame visuotinio šablono faile gali b?ti atlikt? tinkinim?, kuri? negalima lengvai atkurti. ?ie tinkinimai gali b?ti stiliai, makrokomandos arba automatinio teksto ?ra?ai. ?iuo atveju jums gali pavykti nukopijuoti tinkinimus i? senojo visuotinio ?ablono failo ? nauj?j? naudojant tvarkymo priemon?.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip naudotis tvarkymo priemone ir pervardyti makrokomandas, meniu ?inynas spustel?kite ?Microsoft Word? ?inynas, ?veskite pervardyti makrokomand? ? lauk? Ie?koti, tada spustel?kite Ie?koti, kad per?i?r?tum?te tem?.

Jei problema neišsprend?iama, atkurkite pradin? visuotinio šablono fail?, tada per?i?r?kite tem? ?Paleisties aplanke esan?i? papildini? išjungimas?.

Jei norite atkurti pradin? visuotinio šablono fail?, atlikite šiuos veiksmus:
 1. I?eikite i? vis? ?Office? program?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 3. ?veskite toliau nurodyt? komand? atlikdami naudojamai ?Word? versijai skirtus veiksmus, tada spustel?kite ENTER:
  • ?Word 2002? ir ?Word 2003?:
   ren %userprofile%\Taikom?j? program? duomenys\Microsoft\Šablonai\OldNormal.dot Normal.dot
  • ?Word 2007?:
   ren %userprofile%\Taikom?j? program? duomenys\Microsoft\?ablonai\OldNormal.dotm Normal.dotm
 4. ?rašykite i?eiti ir paspauskite klaviš? ENTER.
 5. Paleiskite program? ?Word?.


Paleisties aplanke esan?i? papildini? i?jungimas

Paleid?iama programa ?Word? automati?kai ?kelia paleisties aplankuose esan?ius ?ablonus ir papildinius. Programos?Word? problemos gali kilti d?l nesuderinamumo su papildiniu arba jo problem?. Nor?dami nustatyti, ar problem? kelia paleisties aplanke esantis elementas, laikinai išjunkite registro parametr?, nurodant? šiuos papildinius.

Jei norite tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. I?eikite i? vis? ?Office? program?.
 2. Naudokite vien? iš toliau pateikiam? veiksm? sek? atsi?velgdami ? naudojam? ?Word? versij?:
  • ?Word 2002?:
   Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite %programfiles%\Microsoft\Office\Office10\Paleistis\, tada spustel?kite Gerai.
  • ?Word 2003?:
   Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite %programfiles%\Microsoft\Office\Office11\Paleistis\, tada spustel?kite Gerai.
  • ?Word 2007?:
   Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite %programfiles%\Microsoft\Office\Office12\Paleistis\, tada spustel?kite Gerai.
  • ?Word 2010?:
   Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite %programfiles%\Microsoft Office\Office14\Paleistis\, tada spustel?kite Gerai.
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite vien? i? aplanke esan?i? fail?, tada spustel?kite Pervardyti.
 4. Po failo pavadinimo ?veskite .old ir spauskite ENTER.

  Svarbu U?sirašykite pradin? failo pavadinim?. V?liau gali tekti pervardyti fail? pradiniu pavadinimu.
 5. Paleiskite program? ?Word?.
 6. Jei atlikdami tuos pa?ius veiksmus problemos nebepastebite, vadinasi, aptikote konkret? papildin?, d?l kurio kilo problema. Jei jums reikalingos papildinio suteikiamos funkcijos, atnaujinimo kreipkit?s ? papildinio k?r?j?.

  Jei problemos nepavyko išspr?sti, pervardykite papildin? pradiniu jo pavadinimu, tada pakartokite 3?5 veiksmus su kiekvienu aplanke Paleistis esan?iu failu.
 7. Jei atlikdami tuos pa?ius veiksmus pastebite problem?, spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite %userprofile%\Application Data\Microsoft\Word\Startup (jei naudojat?s ?Windows XP?) arba %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup (jei naudojat?s ?Windows Vista? arba ?Windows 7?), tada spustel?kite Gerai.
 8. Pakartokite 3?5 veiksmus su kiekvienu aplanke Paleistis esan?iu failu.
Jei problemos nepavyko išspr?sti išjungiant aplanke Paleisti esan?ius priedus, perskaitykite tem? ?COM papildini? registro rakt? panaikinimas?.

COM papildini? registro rakt? panaikinimas

COM papildinius galima ?diegti bet kurioje vietoje. COM papildinius ?diegia su ?Word? s?veikaujan?ios programos. Panaikinkite COM papildini? registro raktus, tada iš naujo paleiskite ?Word?.

Nor?dami panaikinti COM papildini? registro raktus, atlikite šiuos veiksmus:
 1. I?eikite i? vis? ?Office? program?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 3. Suraskite toliau nurodyt? registro dalin? rakt? atlikdami naudojamai ?Word? versijai skirtus veiksmus:
  • ?Word 2002?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • ?Word 2003?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • ?Word 2007?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • ?Word 2010?:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 4. Spustel?kite Papildiniai, tada meniu Failas spustel?kite Eksportuoti.
 5. Pavadinkite fail? WdaddinHKCU.reg, tada ?ra?ykite fail? darbalaukyje.
 6. Meniu Redagavimas spustel?kite Panaikinti, tada spustel?kite Taip
 7. Suraskite š? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 8. Spustel?kite Papildiniai, tada meniu Failas spustel?kite Eksportuoti.
 9. Pavadinkite fail? WdaddinHKLM.reg ir ?ra?ykite darbalaukyje.
 10. Meniu Redaguoti spustel?kite Naikinti, tada spustel?kite Taip.
 11. I?eikite i? registro rengykl?s.
 12. Paleiskite program? ?Word?.
Jei problem? pavyko išspr?sti, vadinasi, nustat?te, kad problem? keli? COM papildinio programa. Dabar turite išsiaiškinti, kuri COM papildinio programa kelia ši? problem?.

COM papildinio programos, kelian?ios problem?, nustatymas

Nor?dami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus:
 1. I?eikite i? vis? ?Office? program?.
 2. Darbalaukyje dukart spustel?kite piktogram? Wdaddin.reg.
 3. Spustel?kite Taip, tada spustel?kite Gerai.
 4. Jei naudojat?s ?Word 2007?, pereikite prie 5 veiksmo.

  Jei naudojat?s ?Word 2002? arba ?Word 2003?, atlikite šiuos veiksmus:
  1. Paleiskite program? ?Word?, tada meniu ?rankiai spustel?kite Tinkinti.
  2. Dialogo lange Tinkinimas spustel?kite Komandos.
  3. S?ra?e Kategorijos spustel?kite ?rankiai.
  4. S?raše Komandos spustel?kite COM papildiniai, tada nuvilkite komand? ? vien? iš ?ranki? juost?. U?darykite dialogo lang? Tinkinimas.
 5. Naudokite vien? iš toliau pateikiam? veiksm? sek? atsi?velgdami ? naudojam? ?Word? versij?:

  ?Word 2002? ir ?Word 2003?:
  1. ?ranki? juostoje spustel?kite COM papildiniai. Ši? parinkt? ? ?ranki? juost? ?trauk?te 4 veiksmu.
  2. Jei papildinys yra nurodytas dialogo lange COM papildiniai, spustel?dami išvalykite papildinio ?ym?s langel?. Jei s?raše yra daugiau nei vienas papildinys, vienu kartu spustel?dami išvalykite tik vieno papildinio ?ym?s langel?. ?ie veiksmai padeda i?siai?kinti, kuris papildinys kelia problem?.
  3. Spustel?kite Gerai ir u?darykite dialogo lang? COM papildiniai.
  4. Meniu Failas spustel?kite Baigti.
  ?Word 2007?:
  1. Spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite ?Word? parinktys.
  2. Spustel?kite Papildiniai.
  3. S?raše Tvarkyti spustel?kite COM papildiniai, tada spustel?kite Vykdyti.
  4. Jei papildinys yra nurodytas dialogo lange COM papildiniai, spustel?dami išvalykite papildinio ?ym?s langel?. Jei s?raše yra daugiau nei vienas papildinys, vienu kartu spustel?dami išvalykite tik vieno papildinio ?ym?s langel?. ?ie veiksmai padeda i?siai?kinti, kuris papildinys kelia problem?.
  5. Spustel?kite Gerai ir u?darykite dialogo lang? COM papildiniai.
  6. Spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite I?eiti i? ?Word?.
  ?Word 2010?:
  1. Spustel?kite Failas, tada ? Parinktys.
  2. Spustel?kite Papildiniai.
  3. S?ra?e Tvarkyti spustel?kite COM papildiniai, tada spustel?kite Vykdyti.
  4. Jei papildinys yra nurodytas dialogo lange COM papildiniai, spustel?dami i?valykite papildinio ?ym?s langel?. Jei s?ra?e yra daugiau nei vienas papildinys, vienu kartu spustel?dami i?valykite tik vieno papildinio ?ym?s langel?. ?ie veiksmai padeda i?siai?kinti, kuris papildinys kelia problem?.
  5. Spustel?kite Gerai ir u?darykite dialogo lang? COM papildiniai.
  6. Spustel?kite Failas, tada spustel?kite I?eiti.
 6. Paleiskite program? ?Word?.
 7. Jei paleid? program? ?Word? pastebite, kad problemos neb?ra, vadinasi, aptikote problem? keliant? COM papildin?. Jei jums reikalingos papildinio suteikiamos funkcijos, reikia išsiaiškinti, kur? papildin? prid?j? jomis galite naudotis, tada gal?site kreiptis ? k?r?j? prašydami atnaujinimo.

  Jei paleid? program? ?Word? pastebite, kad problema išliko, pakartokite 5 ir 6 veiksmus su visais s?raše pateikiamais COM papildiniais. Kartokite šiuos veiksmus su kiekvienu papildiniu, kol nustatysite, kuris papildinys kelia problem?.
 8. Nor?dami atkurti COM papildinius, pakartokite 5 veiksm?, ta?iau spustel?dami pa?ym?kite kiekvieno norimo atkurti COM papildinio ?ym?s langel?.

?Microsoft? palaikymo parinktys

Jei negalite išspr?sti šios problemos, galite pasinaudoti keliomis palaikymo parinktimis. Pasinaudokite ?Microsoft? palaikymu internete ir tiksli? atsakym? ieškokite ?Microsoft? ?ini? baz?je bei kituose technin?s informacijos ištekliuose. Be to, galite tinkinti svetain? ir valdyti paiešk?. Nor?dami prad?ti ieškoti, apsilankykite šioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/?ln=lt

Savyb?s

Straipsnio ID: 921541 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gruod?io 28 d. - Per?i?ra: 5.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
Rakta?od?iai: 
kbacwsurvey kbexpertisebeginner kbregistry kbaddin kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB921541

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com