Raksta ID: 921541 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

?is raksts ir ??du iepriek??jo rakstu apkopojums: 820919, 821713, 822908, 821715, 821716, 822127, 319299, 319153, 319154, 319155, 319156 un 319157.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts, k? nov?rst probl?mas, kas rodas, start?jot programmu Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003 vai Microsoft Word 2002. Aprakst?t?s metodes var pal?dz?t noteikt probl?mas c?loni, kad nevarat identific?t probl?mu, izmantojot citu metodi.

Pirms m??in?t veikt ??s darb?bas, ieteicams apmekl?t Microsoft Word produkta risin?jumu centru, lai noteiktu, vai nav pieejama konkr?t?ka inform?cija par probl?mu:

http://support.microsoft.com/ph/939#tab0

Piez?me. Lai atrastu rakstus par noteikt?m probl?m?m, kas var b?t radu??s, izveidojiet vaic?jumu Microsoft zin??anu b?z?. To var izdar?t ?aj? Microsoft vietn?:
http://support.microsoft.com/?ln=lvAutom?tisk? labo?anaLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un p?c tam izpildiet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 30017
Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s oper?t?jsist?mas Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.Manu?las darb?bas, lai nov?rstu probl?mu, kas rodas, start?jot vai izmantojot programmu Word

Svar?gi! ?aj? sada?? vai metodes vai uzdevuma aprakst? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra modific??anu. Ta?u nepareiza re?istra modific??ana var izrais?t nopietnas probl?mas. T?p?c r?p?gi iev?rojiet t?l?k sniegtos nor?d?jumus. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows

Dz?siet Word datu re?istra atsl?gu

Liel?k? da?a programm? Word izmantoto opciju tiek glab?tas Word datu re?istra atsl?g?. Bie?i lietota probl?mu nov?r?anas darb?ba ir Word datu re?istra atsl?gas dz??ana. N?kamo reizi start?jot programmu Word, t? atk?rtoti izveido Word datu re?istra atsl?gu, izmantojot noklus?juma iestat?jumus.

Lai skat?tu ??s opcijas programm? Word 2002 vai Word 2003, izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Opcijas.

Lai skat?tu ??s opcijas programm? Word 2007, noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Word opcijas.

Piez?me. Dz??ot Word datu re?istra atsl?gu, programma Word vair?k?m opcij?m atiestata to noklus?juma iestat?jumus. Viena ??da opcija ir nesen lietoto failu saraksts izv?ln? Fails. Papildus programma Word atiestata daudzus iestat?jumus, kurus piel?goj?t dialoglodzi?? Opcijas.

Lai dz?stu Word datu re?istra atsl?gu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visas Office programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Atrodiet t?l?k nor?d?to re?istra apak?atsl?gu atbilsto?i programmas Word versijai, kas darbojas dator?.
  • Word 2002:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft \Office\10.0\Word\Data
  • Word 2003:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\11.0\Word\Data
  • Word 2007:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\12.0\Word\Data
  • Word 2010:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Data
 4. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Dati un p?c tam noklik??iniet uz Eksport?t.
 5. Nosauciet failu par Wddata.reg un p?c tam saglab?jiet failu darbvirsm?.
 6. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Dz?st un p?c tam noklik??iniet uz J?.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.
 8. Start?jiet programmu Word.
Ja programma Word tiek start?ta un darbojas pareizi, probl?ma ir nov?rsta. Probl?mu izrais?ja boj?ta Word datu re?istra atsl?ga. Iesp?jams, b?s j?maina vair?ki iestat?jumi, lai atjaunotu savas programmas Word opcijas.

Ja probl?ma nav nov?rsta, atjaunojiet s?kotn?jo Word datu re?istra atsl?gu. P?c tam skatiet t?mu "Dz?siet Word opciju re?istra atsl?gu".

Lai atjaunotu s?kotn?jo Word datu re?istra atsl?gu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visas Office programmas.
 2. Darbvirsm? veiciet dubultklik??i uz ikonas Wddata.reg.
 3. Noklik??iniet uz J? un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

Dz?siet Word opciju re?istra atsl?gu

Word opciju re?istra atsl?g? tiek glab?tas t?s opcijas, kuras varat iestat?t programm? Word, mainot izv???u opcijas. Iestat?jumi tiek dal?ti noklus?juma iestat?jumos un papildu iestat?jumos.

Noklus?juma iestat?jumi tiek izveidoti instal??anas laik?. Varat main?t noklus?juma iestat?jumus, mainot opcijas programm? Word. Papildu iestat?jumi netiek izveidoti instal??anas laik?.


Lai dz?stu Word opciju re?istra atsl?gu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visas Office programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Atrodiet t?l?k nor?d?to re?istra apak?atsl?gu atbilsto?i programmas Word versijai, kas darbojas dator?.
  • Word 2002:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\10.0\Word\Options
  • Word 2003:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\11.0\Word\Options
  • Word 2007:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\12.0\Word\Options
  • Word 2010:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 4. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Opcijas un p?c tam noklik??iniet uz Eksport?t.
 5. Nosauciet failu par Wdoptn.reg un p?c tam saglab?jiet failu darbvirsm?.
 6. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Dz?st un p?c tam noklik??iniet uz J?.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.
 8. Start?jiet programmu Word.
Ja programma Word tiek start?ta un darbojas pareizi, probl?ma ir nov?rsta. Probl?mu izrais?ja boj?ta Word opciju re?istra atsl?ga. Iesp?jams, b?s j?maina vair?ki iestat?jumi, lai atjaunotu savas programmas Word opcijas.

Ja probl?ma nav nov?rsta, atjaunojiet s?kotn?jo Word opciju re?istra atsl?gu. P?c tam skatiet t?mu "P?rd?v?jiet glob?l?s veidnes failu Normal.dot vai Normal.dotm".

Lai atjaunotu s?kotn?jo Word opciju re?istra atsl?gu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visas Office programmas.
 2. Darbvirsm? veiciet dubultklik??i uz ikonas Wdoptn.reg.
 3. Noklik??iniet uz J? un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

P?rd?v?jiet glob?l?s veidnes failu Normal.dot vai Normal.dotm

Varat nov?rst format??anu, autom?tisko tekstu un makro, kas tiek glab?ti glob?l?s veidnes fail?, lai ??s funkcijas neietekm?tu programmas Word un atv?rto dokumentu darb?bu. Lai to izdar?tu, p?rd?v?jiet glob?l?s veidnes failu. Restart?jot programmu Word parastaj? veid?, t? izveido jaunu glob?l?s veidnes failu.

Svar?gi! P?rd?v?jot glob?l?s veidnes failu, vair?k?m opcij?m tiek atiestat?ti noklus?juma iestat?jumi. Atiestat?t?s opcijas ietver piel?gotos stilus, piel?got?s r?kjoslas, makro un autom?tisk? teksta ierakstus. T?d?? stingri iesak?m nedz?st glob?l?s veidnes failu.

Noteikt?s situ?cij?s var tikt izveidoti vair?ki glob?l?s veidnes faili. ??du situ?ciju piem?ri.
 • Dator? vienlaikus darbojas vair?kas programmas Word versijas.
 • Dator? ir vair?kas darbstaciju instal?cijas.
?aj?s situ?cij?s p?rliecinieties, vai p?rd?v?jat pareizo glob?l?s veidnes faila kopiju.

Lai p?rd?v?tu glob?l?s veidnes failu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visas Office programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Ierakstiet t?l?k nor?d?to komandu atbilsto?i dator? eso?ajai programmas Word versijai un p?c tam nospiediet ENTER.
  • Word 2002 un Word 2003:
   Windows XP: ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot

   Windows Vista vai Windows 7: ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot
  • Word 2007 un Word 2010:
   Windows XP: ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm

   Windows Vista vai Windows 7: ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm
 4. Ierakstiet exit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Start?jiet programmu Word.
Ja programma Word tiek start?ta pareizi, probl?ma ir nov?rsta. ?aj? gad?jum? probl?mu izrais?ja boj?ts glob?l?s veidnes fails. Iesp?jams, b?s j?maina vair?ki iestat?jumi, lai atjaunotu savas opcijas.

P?rd?v?taj? glob?l?s veidnes fail?, iesp?jams, atrodas piel?gojumi, kurus nevar viegli izveidot atk?rtoti. ?ie piel?gojumi var b?t stili, makro vai autom?tisk? teksta ieraksti. ?aj? gad?jum?, iesp?jams, var?sit kop?t piel?gojumus no vec? glob?l?s veidnes faila jaunaj? glob?l?s veidnes fail?, izmantojot organiz?t?ju.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izmantot organiz?t?ju makro p?rd?v??anai, izv?ln? Pal?dz?ba noklik??iniet uz Microsoft Word pal?dz?ba, lodzi?? Mekl?t ierakstiet makro p?rd?v??ana un p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t, lai skat?tu t?mu.

Ja probl?ma nav nov?rsta, atjaunojiet s?kotn?jo glob?l?s veidnes failu un p?c tam skatiet t?mu "Atsp?jot s?kuma mapes pievienojumprogrammas".

Lai atjaunotu glob?l?s veidnes failu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visas Office programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Ierakstiet t?l?k nor?d?to komandu atbilsto?i dator? eso?ajai programmas Word versijai un p?c tam nospiediet ENTER.
  • Word 2002 un Word 2003:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\OldNormal.dot Normal.dot
  • Word 2007:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\OldNormal.dotm Normal.dotm
 4. Ierakstiet exit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Start?jiet programmu Word.


Atsp?jojiet s?kuma mapes pievienojumprogrammas

Start?jot programmu Word, t? autom?tiski iel?d? veidnes un pievienojumprogrammas, kas atrodas s?kuma map?s. Probl?mas programm? Word var b?t radu??s pievienojumprogrammas konfliktu vai probl?mu d??. Lai noteiktu, vai probl?mu izraisa elements s?kuma map?, ?slaic?gi atsp?jojiet re?istra iestat?jumu, kas novirza uz ??m pievienojumprogramm?m.

Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visas Office programmas.
 2. Izmantojiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m proced?r?m atbilsto?i programmas Word versijai, kas darbojas dator?
  • Word 2002:
   Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet %programfiles%\Microsoft\Office\Office10\Startup\ un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  • Word 2003:
   Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet %programfiles%\Microsoft\Office\Office11\Startup\ un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  • Word 2007:
   Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet %programfiles%\Microsoft\Office\Office12\Startup\ un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  • Word 2010:
   Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet %programfiles%\Microsoft Office\Office14\Startup\ un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz k?da no map? eso?ajiem failiem un p?c tam noklik??iniet uz P?rd?v?t.
 4. P?c faila nosaukuma ierakstiet .old un p?c tam nospiediet ENTER.

  Svar?gi! Pierakstiet faila s?kotn?jo nosaukumu. Iesp?jams, v?l?k fails b?s j?p?rd?v?, izmantojot t? s?kotn?jo nosaukumu.
 5. Start?jiet programmu Word.
 6. Ja vairs nevarat atveidot probl?mu, esat atradis konkr?to pievienojumprogrammu, kas izraisa probl?mu. Ja jums nepiecie?ami pievienojumprogrammas nodro?in?tie l?dzek?i, sazinieties ar pievienojumprogrammas pieg?d?t?ju, lai sa?emtu atjaunin?jumu.

  Ja probl?ma nav nov?rsta, p?rd?v?jiet pievienojumprogrammu uz s?kotn?jo nosaukumu un p?c tam katram s?kuma mapes failam atk?rtojiet no 3. l?dz 5. darb?bai.
 7. Ja joproj?m varat atveidot probl?mu, noklik??iniet uz S?kt, uz Palaist, ierakstiet %userprofile%\Application Data\Microsoft\Word\Startup (sist?m? Windows XP) vai %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup (sist?m? Windows Vista vai Windows 7) un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 8. ?aj? s?kuma map? atk?rtojiet no 3. l?dz 5. darb?bai.
Ja probl?ma netiek atrisin?ta p?c s?kuma mapes pievienojumprogrammu atsp?jo?anas, skatiet t?mu "Dz?siet COM pievienojumprogrammu re?istra atsl?gu".

Dz?siet COM pievienojumprogrammu re?istra atsl?gas

COM pievienojumprogrammas var instal?t jebkur? atra?an?s viet?. Programm?s, kas mijiedarbojas ar programmu Word, instal? COM pievienojumprogrammas. Dz?siet COM pievienojumprogrammu re?istra atsl?gas un p?c tam restart?jiet programmu Word.

Lai dz?stu COM pievienojumprogrammu re?istra atsl?gas, veiciet ??s darb?bas:
 1. Aizveriet visas Office programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Atrodiet t?l?k nor?d?to re?istra apak?atsl?gu atbilsto?i programmas Word versijai, kas darbojas dator?.
  • Word 2002:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • Word 2003:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • Word 2007:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • Word 2010:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 4. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Pievienojumprogrammas un p?c tam noklik??iniet uz Eksport?t.
 5. Nosauciet failu par WdaddinHKCU.reg un p?c tam saglab?jiet failu darbvirsm?.
 6. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Dz?st un p?c tam noklik??iniet uz J?.
 7. Atrodiet ?o re?istra apak?atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 8. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Pievienojumprogrammas un p?c tam noklik??iniet uz Eksport?t.
 9. Nosauciet failu par WdaddinHKLM.reg un p?c tam saglab?jiet failu darbvirsm?.
 10. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Dz?st un p?c tam noklik??iniet uz J?.
 11. Aizveriet re?istra redaktoru.
 12. Start?jiet programmu Word.
Ja probl?ma ir nov?rsta, esat noteicis, ka probl?mu izraisa COM pievienojumprogramma. P?c tam j?nosaka, kura COM pievienojumprogramma izraisa probl?mu.

Nosakiet, kura COM pievienojumprogramma izraisa probl?mu

Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas.
 1. Aizveriet visas Office programmas.
 2. Darbvirsm? veiciet dubultklik??i uz ikonas Wdaddin.reg.
 3. Noklik??iniet uz J? un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 4. Ja dator? darbojas programma Word 2007, p?rejiet uz 5. darb?bu.

  Ja dator? darbojas programma Word 2002 vai Word 2003, veiciet ??s darb?bas.
  1. Start?jiet programmu Word un p?c tam izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Piel?got.
  2. Dialoglodzi?? Piel?go?ana noklik??iniet uz Komandas.
  3. Sarakst? Kategorijas noklik??iniet uz R?ki.
  4. Sarakst? Komandas noklik??iniet uz COM pievienojumprogrammas un p?c tam velciet komandu uz k?du no r?kjosl?m. Aizveriet dialoglodzi?u Piel?go?ana.
 5. Izmantojiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m proced?r?m atbilsto?i programmas Word versijai, kas darbojas dator?

  Word 2002 un Word 2003:
  1. R?kjosl? noklik??iniet uz COM pievienojumprogrammas. ?is vienums tika pievienots r?kjoslai 4. darb?b?.
  2. Ja pievienojumprogramma ir nor?d?ta dialoglodzi?? COM pievienojumprogrammas, noklik??iniet, lai not?r?tu atz?mi no pievienojumprogrammas izv?les r?ti?as. Ja nor?d?tas vair?kas pievienojumprogrammas, noklik??iniet, lai vienlaikus not?r?tu atz?mi tikai no vienas pievienojumprogrammas izv?les r?ti?as. ?? proced?ra pal?dz noteikt, kura pievienojumprogramma izraisa probl?mu.
  3. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u COM pievienojumprogrammas.
  4. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Iziet.
  Word 2007:
  1. Noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Word opcijas.
  2. Noklik??iniet uz Pievienojumprogrammas.
  3. Sarakst? P?rvald?t noklik??iniet uz COM pievienojumprogrammas, un p?c tam noklik??iniet uz Aiziet!.
  4. Ja pievienojumprogramma ir nor?d?ta dialoglodzi?? COM pievienojumprogrammas, noklik??iniet, lai not?r?tu atz?mi no pievienojumprogrammas izv?les r?ti?as. Ja nor?d?tas vair?kas pievienojumprogrammas, noklik??iniet, lai vienlaikus not?r?tu atz?mi tikai no vienas pievienojumprogrammas izv?les r?ti?as. ?? proced?ra pal?dz noteikt, kura pievienojumprogramma izraisa probl?mu.
  5. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u COM pievienojumprogrammas.
  6. Noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Iziet no programmas Word.
  Word 2010:
  1. Noklik??iniet uz Fails un p?c tam noklik??iniet uz Opcijas.
  2. Noklik??iniet uz Pievienojumprogrammas.
  3. Sarakst? P?rvald?t noklik??iniet uz COM pievienojumprogrammas un p?c tam noklik??iniet uz Aiziet!.
  4. Ja pievienojumprogramma ir nor?d?ta dialoglodzi?? COM pievienojumprogrammas, noklik??iniet, lai not?r?tu atz?mi no pievienojumprogrammas izv?les r?ti?as. Ja nor?d?tas vair?kas pievienojumprogrammas, noklik??iniet, lai vienlaikus not?r?tu atz?mi tikai no vienas pievienojumprogrammas izv?les r?ti?as. ?? proced?ra pal?dz noteikt, kura pievienojumprogramma izraisa probl?mu.
  5. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u COM pievienojumprogrammas.
  6. Noklik??iniet uz izv?lnes Fails un p?c tam noklik??iniet uz Iziet.
 6. Start?jiet programmu Word.
 7. Ja, start?jot programmu Word, probl?ma ir nov?rsta, esat noteicis, kura COM pievienojumprogramma izraisa probl?mu. Ja jums nepiecie?ami pievienojumprogrammas nodro?in?tie l?dzek?i, j?nosaka, kur? pievienojumprogramm? ietilpst ?ie l?dzek?i, lai var?tu sazin?ties ar pieg?d?t?ju un ieg?tu atjaunin?jumu.

  Ja, start?jot programmu Word, probl?ma nav nov?rsta, katrai nor?d?tajai COM pievienojumprogrammai atk?rtojiet 5. un 6. darb?bu. Atk?rtojiet ?o proced?ru katrai pievienojumprogrammai, l?dz nosak?t, kura pievienojumprogramma izraisa probl?mu.
 8. Lai atjaunotu COM pievienojumprogrammas, atk?rtojiet 5. darb?bu, ta?u noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u katrai COM pievienojumprogrammai, ko v?laties atjaunot.

Microsoft atbalsta opcijas

Ja nevarat nov?rst ?o probl?mu, pieejamas vair?kas atbalsta opcijas, kas var pal?dz?t. Izmantojiet Microsoft tie?saistes atbalstu, lai mekl?tu ?tras, prec?zas atbildes Microsoft zin??anu b?z? un citos tehniskajos resursos. Varat ar? piel?got vietni, lai kontrol?tu savu mekl??anu. Lai s?ktu mekl??anu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/?ln=lv

Rekviz?ti

Raksta ID: 921541 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 28. decembris - P?rskat??ana: 6.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbacwsurvey kbexpertisebeginner kbregistry kbaddin kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB921541

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com