Du?l?s s?kn??anas konfigur?cij? oper?t?jsist?ma Windows XP netiek start?ta, ja vienlaikus tiek format?ts vai dz?sts nodal?jums, kur? ir instal?ta oper?t?jsist?ma Windows Vista

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 922809 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Oper?t?jsist?ma Microsoft Windows XP netiek start?ta, ja ir sp?k? ??di apst?k?i:
 • Oper?t?jsist?ma Windows XP un Windows Vista ir instal?ta du?l?s s?kn??anas konfigur?cij?.
 • Oper?t?jsist?ma Windows Vista ir instal?ta akt?vaj? nodal?jum?.
 • Nodal?jums, kur? ir instal?ta oper?t?jsist?ma Windows Vista, tiek vienlaikus format?s vai dz?sts.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo akt?v? nodal?juma format??anas vai dz??anas laik? tiek no?emta start??anas inform?cija.

RISIN?JUMS

Lai ?o probl?mu nov?rstu, palaidiet Windows XP instal??anas programmu no Windows XP kompaktdiska, lai atjaunotu start??anas inform?ciju. Lai to dar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Datora diskdzin? ievietojiet Windows XP kompaktdisku un p?c tam start?jiet datoru.
 2. Kad ekr?n? tiek par?d?ts pazi?ojums "Press any key to boot from CD" (Nospiediet jebkuru tausti?u, lai s?kn?tu no kompaktdiska), nospiediet jebkuru tausti?u, lai start?tu datoru no sist?mas Windows XP kompaktdiska.

  Piez?me. Datoram ir j?b?t konfigur?tam start??anai no kompaktdiska. Papildinform?ciju par to, k? konfigur?t datoru start??anai no kompaktdiska, skatiet datora dokument?cij? vai sazinieties ar datora ra?ot?ju.
 3. Ved?a lap? Welcome to Setup (Esiet sveicin?ts uzst?d??anas programm?!) lap? tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:

  This portion of the Setup program prepares Microsoft Windows XP to run on your computer: (?? uzst?d??anas programmas da?a sagatavo oper?t?jsist?mu Windows XP palai?anai dator?:)
  To set up Windows XP now, press ENTER. (Lai uzst?d?tu oper?t?jsist?mu Windows XP t?l?t, nospiediet tausti?u ENTER.)
  To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R. (Lai labotu Windows XP instal?ciju, izmantojot atkop?anas konsoli, nospiediet tausti?u R.)
  To quit Setup without installing Windows XP, press F3. (Lai beigtu darbu ar uzst?d??anas programmu, neinstal?jot Windows XP, nospiediet tausti?u F3.)

  Nospiediet tausti?u ENTER, lai uzst?d?tu oper?t?jsist?mu Windows XP.
 4. Lap? Windows XP Licensing Agreement (Windows XP licences l?gums) nospiediet tausti?u F8, lai akcept?tu licences l?gumu.
 5. Atlasiet to Windows XP instal?ciju, kuru v?laties labot, un nospiediet tausti?u R.
 6. Iev?rojiet Windows XP SP2 labo?anas nor?des. Kad oper?t?jsist?ma Windows XP ir salabota, iesp?jams, b?s j?aktiviz? konkr?t? Windows XP kopija.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par l?dz?gu probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
919529 P?c oper?t?jsist?mas Windows vec?kas versijas instal??anas dubult?s s?kn??anas konfigur?cij?, sist?ma Windows Vista vairs netiek start?ta

Rekviz?ti

Raksta ID: 922809 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 12. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb KB922809

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com