U konfiguraciji sa dvojnim pokretanjem Windows XP se ne pokre?e ako naknadno formatirate ili izbri?ete particiju na kojoj je instaliran operativni sistem Windows Vista

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 922809 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Microsoft Windows XP se ne pokre?e ako su ispunjeni slede?i uslovi:
 • Windows XP i Windows Vista su instalirani u konfiguraciji sa dvojnim pokretanjem.
 • Operativni sistem Windows Vista instaliran je na aktivnoj particiji.
 • Particija na kojoj je instaliran operativni sistem Windows Vista naknadno je formatirana ili izbrisana.

UZROK

Do ovog problema dolazi zato ?to se informacije za pokretanje uklanjaju kada formatirate ili izbri?ete aktivnu particiju.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, pokrenite program za instalaciju operativnog sistema Windows XP sa Windows XP CD-a da biste vratili informacije za pokretanje u prethodno stanje. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Ubacite Windows XP CD u CD jedinicu ra?unara, a zatim ponovo pokrenite ra?unar.
 2. Kada se na ekranu pojavi poruka ?Pritisnite bilo koji taster za pokretanje sa CD-a?, pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli ra?unar sa Windows XP CD-a.

  Napomena Ra?unar mora biti konfigurisan za pokretanje sa CD jedinice. Za vi?e informacija o konfigurisanju ra?unara za pokretanje sa CD jedinice pogledajte dokumentaciju ra?unara ili se obratite proizvo?a?u ra?unara.
 3. Dobi?ete slede?u poruku na stranici ?arobnjaka Dobro do?li u instalaciju koji se pojavljuje:

  Ovaj deo instalacionog programa priprema Microsoft Windows XP za rad na ra?unaru:
  Da biste odmah instalirali Windows XP, pritisnite taster ENTER.
  Da biste izvr?ili popravku instalacije operativnog sistema Windows XP kori??enjem alatke Recovery Console, pritisnite taster R.
  Da biste napustili instalacioni program bez instaliranja operativnog sistema Windows XP, pritisnite taster F3.

  Pritisnite taster ENTER da biste instalirali Windows XP.
 4. Na stranici Windows XP ugovor o licenciranju pritisnite taster F8 da biste prihvatili ugovor o licenciranju.
 5. Izaberite instalaciju operativnog sistema Windows XP koju ?elite da popravite, a zatim pritisnite taster R.
 6. Sledite uputstva da biste popravili Windows XP. Nakon popravke operativnog sistema Windows XP, mo?da ?ete morati ponovo da aktivirate kopiju operativnog sistema Windows XP.

REFERENCE

Za vi?e informacija o sli?nom problemu kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
919529 Windows Vista se vi?e ne pokre?e kada instalirate stariju verziju operativnog sistema Windows u konfiguraciji sa dvojnim pokretanjem

Svojstva

Identifikator ?lanka: 922809 - Poslednji pregled: 8. oktobar 2007. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbprb KB922809

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com