Programose ?PowerPoint 2010?, ?PowerPoint 2007? arba ?PowerPoint 2003? bandant atidaryti tam tikro tipo failus, kurie buvo u?blokuoti pagal j?s? registro strategijos parametrus, parodomas klaidos prane?imas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 922847 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai bandote atidaryti pateikt?, sukurt? ?Microsoft PowerPoint? formatu, negalite jos atidaryti. Be to, parodomas ?is klaidos prane?imas:
Bandote atidaryti tam tikro tipo fail?, kuris yra u?blokuotas pagal m?s? registro strategijos parametr?.
Jei parodomas pana?us klaidos prane?imas, kai bandote ?ra?yti fail?, per?i?r?kite toliau pateikiam? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
945799 Bandant ?ra?yti fail? programoje ?PowerPoint 2007? arba ?PowerPoint 2003? parodomas klaidos prane?imas: ?Bandote ?ra?yti fail?, kuris yra u?blokuotas pagal m?s? registro strategijos parametr??

PRIE?ASTIS

?i problema gali kiti, jei administratorius apribojo tam tikr? tip? pateiktis, kurias galite atidaryti ?Microsoft Office PowerPoint 2010?, ?Microsoft Office PowerPoint 2007? arba ?Microsoft Office PowerPoint 2003?. Administratorius gali nustatyti registro rakt? ir apriboti ?i? funkcij?.

Programoje ?PowerPoint 2010? registro raktas gali b?ti nustatytas programos ?2010 Office? sistemos administravimo ?ablonuose. Daugiau informacijos rasite per?i?r?j? poskyr? ??PowerPoint 2010?, esant? skyriuje ?Daugiau informacijos?.

Programoje ?PowerPoint 2007? registro raktas gali b?ti nustatytas programos ?2007 Office? sistemos administravimo ?ablonuose. Daugiau informacijos rasite per?i?r?j? poskyr? ??PowerPoint 2007?, esant? skyriuje ?Daugiau informacijos?.

Jai naudojat?s ?PowerPoint 2003?, 933669 naujinimas leid?ia administratoriui blokuoti galimyb? ?ra?yti arba atidaryti failus programoje ?PowerPoint 2003?. Daugiau informacijos rasite per?i?r?j? poskyr? ??PowerPoint 2003?, esant? skyriuje ?Daugiau informacijos?.

SPRENDIMAS

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sistemoje ?Windows? sukurti atsargin? registro kopij? ir j? atkurti
Nor?dami atidaryti registro blokuojamus failus, galite i?jungti pateik?i?, kurios buvo u?blokuotos naudojant ?PowerPoint? registro parametrus, atidarymo apribojim?. Nor?dami tai padaryti, atsi?velgdami ? naudojam? ?PowerPoint? versij? spustel?kite ir i?pl?skite skyri?.

?Powerpoint 2010?

Spustel?kite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

?PowerPoint 2007? & ?PowerPoint 2003?

Spustel?kite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

Pastaba Be to, galite kreiptis ? sistemos administratori?, kad jis pakeisdamas strategijas pakeist? registro parametrus.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kaip apriboti failus programoje ?Microsoft Excel?

?PowerPoint 2010?


Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

?PowerPoint 2007?

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

?PowerPoint 2003?

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

Savyb?s

Straipsnio ID: 922847 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 12 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
  • Microsoft Office PowerPoint 2007
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kberrmsg kbsavefile kbopenfile kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbcip KB922847

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com