Programose ?Word 2010?, ?Word 2007? arba ?Word 2003? bandant atidaryti tam tikro tipo failus, kurie buvo u?blokuoti pagal j?s? registro strategijos parametrus, parodomas klaidos prane?imas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 922849 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Programoje ?Microsoft Office Word 2010?, ?Microsoft Office Word 2007? arba ?Microsoft Office Word 2003? bandote atidaryti fail?, kuris buvo ?ra?ytas ?Microsoft Word? formatu. Norint tai padaryti failo nepavyksta atidaryti.

Be to, parodomas vienas i? ?i? klaidos prane?im?:
Bandote atidaryti tam tikro tipo fail?, kuris yra u?blokuotas pagal m?s? registro strategijos parametr?.
J?s m?ginate atidaryti fail?, kuris buvo sukurtas ankstesn?je ?Microsoft Office? versijoje. ?io failo atidarym? ?ioje versijoje blokuoja m?s? registro strategijos parametras.
Bandote atidaryti tipo ?File_Type? fail?, kuris buvo u?blokuotas pagal patikimumo centro fail? blokavimo parametrus.
Pastaba Bandant ?ra?yti fail? parodomas pana?us ? ?? klaidos prane?imas. Tokiu atveju spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
945800 Bandant ?ra?yti dokument? programoje ?Word 2007? arba ?Word 2003? parodomas klaidos prane?imas: ?Bandote ?ra?yti fail?, kuris yra u?blokuotas pagal m?s? registro strategijos parametr??

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti esant vienai i? ?i? s?lyg?:
 • Bandote atidaryti fail?, kuris buvo ?ra?ytas naudojant vien? i? ?i? senesni? ?Word? format?. ?Word 2010? nebepalaiko dokument?, kurie buvo ?ra?yti naudojant ?iuos ?Word? formatus:
  • ?Microsoft Word?, skirt? ?Windows 1.x?
  • ?Microsoft Word?, skirt? ?Windows 2.x?
  • ?Microsoft Word?, skirt? ?Macintosh 4.x?
  • ?Microsoft Word?, skirt? ?Macintosh 5.x?
  • ?Microsoft Word 6.0? dvejetainius dokumentus ir ?ablonus
  • ?Microsoft Word 95? dvejetainius dokumentus ir ?ablonus
 • Bandote atidaryti fail?, kuris buvo ?ra?ytas naudojant vien? i? ?i? senesni? ?Word? format?. ?Word 2007? nebepalaiko dokument?, kurie buvo ?ra?yti naudojant ?iuos ?Word? formatus:
  • ?Microsoft Word?, skirt? ?Windows 1.x?
  • ?Microsoft Word?, skirt? ?Windows 2.x?
  • ?Microsoft Word?, skirt? ?Macintosh 4.x?
  • ?Microsoft Word?, skirt? ?Macintosh 5.x?
 • Administratorius apribojo dokument? tipus, kuriuos atidarote arba ?ra?ote programoje ?Word 2007? arba ?Word 2003?. Administratorius gali nustatyti registro rakt? ir apriboti ?i? funkcij?.

  Programoje ?Word 2007? registro raktas gali b?ti nustatytas programos ?2007 Office? sistemos administravimo ?ablonuose. Daugiau informacijos rasite per?i?r?j? skyriaus ?Daugiau informacijos? dal? ?Word 2007?.

  Programoje ?Word 2003? saugos naujinimas 934181 leid?ia administratoriui blokuoti galimyb? ?ra?yti arba atidaryti failus programoje ?Word 2003?. Daugiau informacijos rasite per?i?r?j? skyriaus ?Daugiau informacijos? dal? ?Word 2003?.

SPRENDIMAS

Nor?dami atidaryti registre blokuojamus failus, pateik?i?, kurios buvo u?blokuotos ?Word? registro parametrais, atidarymo apribojim? galite i?jungti. Tai galite atlikti pasinaudodami vienu i? toliau pateikiam? b?d?.

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sistemoje ?Windows? sukurti atsargin? registro kopij? ir j? atkurti

1 b?das: i?junkite tam tikro tipo dokument? atidarymo apribojim?

?Word 2010?

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

?Word 2007?

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

Word 2003

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

2 b?das: naudokite patikim? viet? arba sukurkite speciali?

Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus atsi?velgdami ? naudojam? ?Word? versij?:
 • Programoje ?Word 2010?, jei pasitikite norimu atidaryti failu, j? galite atidaryti, net kai failo tipas yra u?blokuotas registre. Perkeldami fail? ? patikim? viet? galite panaikinti registro strategijos parametrus.

  Daugiau informacijos, kaip sukurti, pa?alinti arba pakeisti patikim? fail? viet?, rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
 • Programoje ?Word 2007?, jei pasitikite norimu atidaryti failu, j? galite atidaryti, net kai failo tipas yra u?blokuotas registre. Perkeldami fail? ? patikim? viet? galite panaikinti registro strategijos parametrus.

  Daugiau informacijos, kaip sukurti, pa?alinti arba pakeisti patikim? fail? viet?, rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
 • Programoje ?Word 2003? patikim? viet? n?ra. Galite sukurti speciali? viet?, kad b?t? nepaisoma registro strategijos parametr?. Nor?dami sukurti speciali? viet?, atlikite ?iuos veiksmus:

  Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?


Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

3 b?das: kreipkit?s ? sistemos administratori?

?Office 2010?

?Office 2010? administravimo ?ablon? fail? (ADM, ADMX/ADML) ir ?Office? tinkinimo ?rank? galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro adresu ?iame naujinime pateikiami atnaujinti grup?s strategijos ?ablon? failai leid?ia nepaisyti pagal numatytuosius parametrus blokuojam? fail? arba u?blokuoti kitus fail? tipus.

Toliau pateikiam? fail? tip? atidarym? galima valdyti naudojant Fail? blokavimo parametrai.

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

?Office 2007?

Kreipkit?s ? sistemos administratori?, kad jis keisdamas strategijas pakeist? registro parametrus. ?2007 Office? sistemos (SP2) administravimo ?ablon? failus (ADM, ADMX, ADML) ir ?Office? tinkinimo ?rank? galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro adresu ?iame naujinime pateikiami atnaujinti grup?s strategijos ?ablon? failai, kurie leid?ia nepaisyti pagal numatytuosius parametrus blokuojam? fail? arba u?blokuoti kitus fail? tipus.

Grup?s strategijos parametras Blokuoti ankstesn?s nei nurodyta versija fail? atidarym? nurodo fail? tipus, kuriuos galima blokuoti. Fail? tipai pateikiami chronologine tvarka, o vien? j? pasirinkus ankstesni? nei pasirinktasis versij? failai bus blokuojami (ta?iau ne?skaitant pasirinktos versijos). ?Word? versijos pateikiamos toliau.

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kaip apriboti failus programoje ?Microsoft Word?

?Word 2010?


Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

Word 2007

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

?Word 2003?

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

Savyb?s

Straipsnio ID: 922849 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 18 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
Rakta?od?iai: 
kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbsetup kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB922849

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com