M??inot atv?rt faila tipu, ko programm? Word 2010, Word 2007 vai Word 2003 ir blo??ju?i re?istra politikas iestat?jumi, tiek par?d?ts k??das zi?ojums

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 922849 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Programm? Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word 2007 vai Microsoft Office Word 2003 m??in?t atv?rt failu, kas saglab?ts Microsoft Word form?t?. Kad to dar?t, failu neizdodas atv?rt.

Turkl?t tiek par?d?ts viens no t?l?k min?tajiem k??das zi?ojumiem:
J?s m??in?t atv?rt faila tipu, ko ir blo??jis re?istra politikas iestat?jums.
J?s m??in?t atv?rt failu, kas ir izveidots, izmantojot vec?ku Microsoft Office versiju. ?? faila tipa atv?r?anu ?aj? versij? ir blo??jis re?istra politikas iestat?jums.
J?s m??in?t atv?rt faila tipu File_Type, ko ir blo??ju?i dro??bas kontroles centra failu blo???anas iestat?jumi.
Piez?me. Iesp?jams, tiks par?d?ts l?dz?gs k??das zi?ojums, m??inot saglab?t failu. ?aj? gad?jum? noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
945800 K??das zi?ojums, m??inot saglab?t dokumentu programm? Word 2007 vai Word 2003: "J?s m??in?t saglab?t failu, ko ir blo??jis re?istra politikas iestat?jums"

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • M??in?t atv?rt failu, kas saglab?ts k?d? no vec?kajiem Word form?tiem. Programma Word 2010 vairs neatbalsta dokumentus, kas saglab?ti ??dos Word form?tos:
  • Microsoft Word oper?t?jsist?mai Windows 1.x
  • Microsoft Word oper?t?jsist?mai Windows 2.x
  • Microsoft Word oper?t?jsist?mai Macintosh 4.x
  • Microsoft Word oper?t?jsist?mai Macintosh 5.x
  • Microsoft Word 6.0 bin?rie dokumenti un veidnes
  • Microsoft Word 95 bin?rie dokumenti un veidnes
 • M??in?t atv?rt failu, kas saglab?ts k?d? no vec?kajiem Word form?tiem. Programma Word 2007 vairs neatbalsta dokumentus, kas saglab?ti ??dos Word form?tos:
  • Microsoft Word oper?t?jsist?mai Windows 1.x
  • Microsoft Word oper?t?jsist?mai Windows 2.x
  • Microsoft Word oper?t?jsist?mai Macintosh 4.x
  • Microsoft Word oper?t?jsist?mai Macintosh 5.x
 • Administrators ir ierobe?ojis dokumentu tipus, ko varat atv?rt vai saglab?t programm? Word 2007 vai Word 2003. Administrators var iestat?t re?istra atsl?gu, lai ierobe?otu ?o funkcionalit?ti.

  Programmai Word 2007 re?istra atsl?gu var iestat?t Office 2007. gada sist?mas administrat?vaj?s veidn?s. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet sada?as "Papildinform?cija" apak?sada?u "Word 2007".

  Programmai Word 2003 dro??bas atjaunin?jums 934181 ?auj administratoram blo??t iesp?ju saglab?t vai atv?rt failus programm? Word 2003. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet sada?as "Papildinform?cija" apak?sada?u "Word 2003".

RISIN?JUMS

Lai atv?rtu failus, kurus blo??jis re?istrs, varat atsp?jot ierobe?ojumu atv?rtaj?m prezent?cij?m, kuras blo??ju?i programmas Word re?istra iestat?jumi. Lai to izdar?tu, izmantojiet k?du no ??m metod?m.

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows

1. metode. Atsp?jojiet noteiktu tipu dokumentu atv?r?anas ierobe?ojumu

Word 2010

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Word 2007

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Word 2003

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

2. metode. Izmantojiet uzticamu atra?an?s vietu vai izveidojiet atbr?votu atra?an?s vietu

Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas atbilsto?i programmas Word versijai, kas darbojas j?su dator?:
 • Programm? Word 2010, ja uzticaties failam, kuru v?laties atv?rt, varat atv?rt ?o failu, pat ja faila tipu ir blo??jis re?istrs. Varat apiet re?istra politikas iestat?jumus, p?rvietojot failu uz uzticamu atra?an?s vietu.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izveidot, no?emt vai main?t failu atra?an?s vietu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
 • Programm? Word 2007, ja uzticaties failam, kuru v?laties atv?rt, varat atv?rt ?o failu, pat ja faila tipu ir blo??jis re?istrs. Varat apiet re?istra politikas iestat?jumus, p?rvietojot failu uz uzticamu atra?an?s vietu.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izveidot, no?emt vai main?t failu atra?an?s vietu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
 • Programm? Word 2003 nav uzticamo atra?an?s vietu. Varat izveidot atbr?votu atra?an?s vietu, lai apietu re?istra politikas iestat?jumus. Lai izveidotu atbr?votu atra?an?s vietu, izpildiet ??s darb?bas:

  Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju


Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

3. metode. Sazinieties ar sist?mas administratoru

Office 2010

Varat lejupiel?d?t sist?mas Office 2010 administrat?vo veid?u failus (ADM, ADMX/ADML) un Office piel?go?anas r?ku no Microsoft lejupiel?des centra vietn? ?is atjaunin?jums nodro?ina atjaunin?tus grupas politikas veidnes failus, lai at?autu apiet p?c noklus?juma blo??tos failus vai at?autu blo??t papildu failu tipus.

T?l?k nor?d?to failu tipu atv?r?anu var kontrol?t sada?? Failu blo???anas iestat?jumi.

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Office 2007

Sazinieties ar sist?mas administratoru, lai main?tu re?istra iestat?jumus, mainot politikas. Office 2007. gada sist?mas (SP2) administrat?v?s veidnes failus (ADM, ADMX, ADML) un Office piel?go?anas r?ku var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra vietn? ?is atjaunin?jums nodro?ina atjaunin?tus grupas politikas veidnes failus, lai at?autu apiet p?c noklus?juma blo??tos failus vai at?autu blo??t papildu failu tipus.

Grupas politikas iestat?jum? "Blo??t failu atv?r?anu pirms versijas" sniegts blo??jamo failu tipu saraksts. Failu tipi ir nor?d?ti hronolo?isk? sec?b?, un, atlasot k?du no tiem, tiek blo??tas versijas, kas ir vec?kas par ?o versiju (ta?u neietverot atlas?to versiju). Programmas Word versijas ir nor?d?tas t?l?k.

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

PAPILDINDORM?CIJA

K? ierobe?ot failus programm? Microsoft Word

Word 2010


Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Word 2007

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Word 2003

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Rekviz?ti

Raksta ID: 922849 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 18. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbsetup kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB922849

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com