Fails ir blo??ts, kad tos atverat vai saglab?jat failu Microsoft Office programm?. ??d? situ?cij?, var tikt par?d?ts k??das zi?ojums, kas l?dz?gs k?dam no ?iem:
 • J?s m??in?t atv?rt failu, ko ir blo??jis re?istra politikas iestat?jums.
 • J?s m??in?t atv?rt faila tipu <File type=""></File> ir blo??jis j?su failu bloku iestat?jumu skat??ana dro??bas kontroles centr?.
 • J?s m??in?t atv?rt failu, kas ir izveidots, izmantojot vec?ku Microsoft Office versiju. ?? faila tipa atv?r?anu ?aj? versij? ir blo??jis re?istra politikas iestat?jums.
 • J?s m??in?t saglab?t failu, ko ir blo??jis re?istra politikas iestat?jums.
 • J?s m??in?t saglab?t faila tipu <File type=""></File> ir blo??jis j?su failu bloku iestat?jumu skat??ana dro??bas kontroles centr?.

Risin?jums

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izm??iniet ??das visp?r?jas rezol?cij?m uz main?tu failu bloka iestat?jumus, balstoties uz instal?taj? Office versiju:

2013. gadam Office vai Office 2010

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Main?t failu bloka iestat?jumus, lai atsp?jotu noteiktu failu veidu ierobe?o?anu:
 1. Noklik??iniet uz Fails > Opcijas.

  Ja failu nevar atv?rt programm? Office 2013 vai Office 2.010, atveriet tuk?u dokumentu, lai start?tu Office lietojumprogrammu. Piem?ram, ja nevar atv?rt Word failu, atveriet jaunu dokumentu programm? Word 2013 vai Word 2010, lai redz?tu opciju.
 2. Loga Opcijas noklik??iniet uz dro??bas kontroles centrs > Dro??bas kontroles centra iestat?jumi.
 3. Dro??bas kontroles centra log?, noklik??iniet uz Blo??t failu iestat?jumus, p?c tam not?riet izv?les r?ti?a "Atv?rt" vai "Save" faila tipam, kuru v?laties atv?rt vai saglab?t.

  Piez?me
  skaidra iesp?ja noz?m?, ka lietot?js var atv?rt vai saglab?t failu. P?rbaudiet opciju noz?m? blo??t failu.

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  FileBlockSettings
 4. Noklik??iniet uz OK divas reizes.
 5. M??in?t atv?rt vai saglab?t failu, kas tika blo??ts v?lreiz.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Office 2007 vai Office 2003

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Nav nek?du "Trust Center" Office 2007 vai Office 2003. T?p?c ir j?maina v?rt?bu FileOpenBlock re?istra apak?atsl?gu, lai atsp?jotu noteiktu failu veidu ierobe?o?anu.

Svar?gi!R?p?gi izpild?t ?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas. Ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. Pirms modific?jat Re?istra dubl??ana restaur?cijas gad?jum? rodas probl?mas.
 1. Izejiet no biroja.
 2. Noklik??iniet uz S?kt,izpild?t, ierakstiet regeditAtv?rt lodzi?u un p?c tam noklik??iniet uzLabi.
 3. Atrodiet un p?c tam noklik??iniet uz apak?atsl?gas followingregistry:

  Office 2007:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\<Application_name>\Security\FileOpenBlock


  Office 2003:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\<Application_name>\Security\FileOpenBlock 


  Piez?me.
  • Application_name j?b?t Office lietojumprogrammai (piem?ram, Word, Excel, Powerpoint, Visio), kas ir probl?ma.
  • Ja nav apak?atsl?gu, t? ir j?izveido manu?li. P?c screenshot ir paraugs no Word 2007 FileOpenBlock apak?atsl?g?:
   Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
   Solis 3 ekr?nuz??mums

 4. P?c tam, kad j?s atlasiet apak?atsl?gu, kas nor?d?ta 3. sol?, atrodiet ??du DWORD v?rt?bu: BinaryFiles, FilesBeforeVersion un konvertori.

  Piez?me. Ja ?? v?rt?ba nepast?v, t? ir j?izveido. Uzdevumu, veiciet ??das darb?bas:
  1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz FileOpenBlock , atlasiet Jauns, noklik??iniet uz DWORDValueun p?c tam ierakstiet BinaryFiles k? v?rt?bas DWORD nosaukumu.
  2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz FileOpenBlock , atlasiet Jauns, noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba, un p?c tam ierakstiet FilesBeforeVersion k? v?rds un uzv?rds.
  3. Noklik??iniet ar peles labo pogu FileOpenBlock , atlasiet Jauns, noklik??iniet uz DWORD fiziskaj?se, un p?c tam ierakstiet Konvertori k? v?rds un uzv?rds.

  Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par ??m DWORD v?rt?bu, skatiet FileBlockOpen DWORD v?rt?bu saraksts.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz BinaryFiles DWORD v?rt?bas un p?c tam noklik??iniet uz modific?t. adreses lodzi?? v?rt?bu dati ierakstiet 0un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 6. Iestatiet v?rt?bu datu 0 p?rveidot?ji un FilesBeforeVersion . P?c screenshot ir paraugs Word 2007.

  Piez?me.V?rt?bu datu 0 l?dzek?i ?auj lietot?jam atv?rt failu. 1 noz?m?, ka blo??t failu.

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  6. solis screenshot
 7. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz iziet , lai izietu no re?istra redaktora.
 8. M??in?t atv?rt vai saglab?t failu, kas tika blo??ts v?lreiz.

N?kamais solis, ja j?s joproj?m nevar atv?rt vai saglab?t failus Office 2007 vai Office 2003

Ja j?s joproj?m nevar atv?rt vai saglab?t failu, m??iniet veikt ??das darb?bas:
 1. Nevar atv?rt faila tipu pamatpolitiku: ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila un izv?lieties Properties. P?rbaudiet rekviz?tu faila tipu .
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  1. solis screenshot
 2. P?rbaudiet FileBlockOpen DWORD v?rt?bu saraksts, un atrast attiec?go DWORD v?rt?ba.
 3. DWORD v?rt?bu pievienotu FileOpenBlock apak?atsl?gu un v?rt?bu dati iestat?ti uz 0.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

FileOpenBlockDWORD v?rt?bu saraksts

?aj?s tabul?s ir visas DWORD v?rt?bas, kas FileOpenBlock apak?atsl?gu un atbilsto?o failu tipus var pievienot.

v?rds
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
DWORD v?rt?baFailu tipus, kuri tiek ietekm?ti
OpenXmlFiles. docx,. dotx, docm, dotm, XML (v?rda dz?voklis atv?rt? XML)
BinaryFiles. doc, dot
HtmlFileshtm,. HTML,. mht,. mhtml
XmlFilesXML (Word 2003)
RtfFiles. RTF,. doc (Word 95). doc (Word 97 laidiena versija)
KonvertoriVisi failu form?ti, kas pieejami, izmantojot teksta konvert?t?ju (ieskaitot Office sader?bas pakotni)
TextFiles. txt
WllFiles.wll
InternalFilesVisas Word failu tipi, kas ir RTM RTM, kura nFib v?rt?ba
FilesBeforeVersionVisas Word failus, kuriem ir nFib v?rt?ba ir zem?ka nek? minim?l? nFib v?rt?bu k? administrators

Excel
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
DWORD v?rt?baFailu tipi, areaffected
OpenXmlFiles.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlam
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
Bin?rie 12 faili.xlsb
Html un Xmlss faili.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
Difa un Sylk faili.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
Xll faili.xll
KonvertoriVisi failu form?ti, kas pieejami, izmantojot teksta konvert?t?ju (ieskaitot Office sader?bas pakotni)
Datu b?zes un datu avots faili.odc, .udl, .dsn, .dbc, .dqy, .iqy, .oqy, .rqy, .mde, .mdb, .dbf, .ade, .adp, .cub
Lotus un Quattro faili.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
Mantotie bin?rie failiMicrosoft Excel 4.0 diagrammu (.xlc) faili (Office 2003 SP3)
Mantotie datu b?zes un datu avots failiDBF 2 (dBASE II) (.dbf) faili (Office 2003 SP3)

PowerPoint
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
DWORD v?rt?baFailu tipi, areaffected
OpenXmlFiles.pptx, .pptm, .potx, .potm, .ppsx, .ppsm, .ppam, .thms, .xml
BinaryFiles.ppt, .pot, .pps, .ppa
HtmlFiles.mht, .mhtml, .html, .htm
Struktur?jumi.rtf, .txt, .doc, .wpd, .docx, .docm, .wps
Konvertori?? politika nov?rs?s PowerPoint prezent?ciju atv?r?anu, kas tiek atv?rtas, izmantojot tre?? puse konvertorus vai Office sader?bas pakotni.
FilesBeforePowerPoint97?? politika nov?rs?s t?du failu atv?r?anu, kas ir vec?ki par PowerPoint 97 un kuriem ir ??di failu tipi, piem?ram, .ppt, .pot, .pps un .ppa.


Lai ieg?tu papildinform?ciju

Vair?k lietojumprogrammai rakstur?gs risin??anas metodes, ko varat izm??in?t, redz?t ??dus pantus.

V?rds:Sa?emts k??das zi?ojums, m??inot atv?rt vai saglab?t failu programm? Word
Excel:Sa?emts k??das zi?ojums, m??inot atv?rt vai saglab?t failu programm? Excel
PowerPoint:Sa?emts k??das zi?ojums, m??inot atv?rt vai saglab?t failu programm? PowerPoint
Visio:Sa?emts k??das zi?ojums, m??inot atv?rt vai saglab?t failu programm? Visio

Probl?ma var rasties, ja iegultu vai saist?tu Office fails tiek atv?rts programm? Office lietojumprogramm?. Piem?ram, jums ir Visio objekta iegult Word dokument?. M??inot atv?rt Visio objekta, j?s sa?emat l?dz?gu k??du zi?ojumu programm? Word. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, programm?, kas pieder blo??to failu tipu failu bloka iestat?jumi ir j?maina. ?aj? piem?r?, ir j?maina faila bloku iestat?jumus lietojumprogramm? Visio, nevis programm? Word. Ja k??das zi?ojum? ir min?ts Excel faila tipu, dodieties uz Excel failu bloku iestat?jumu main??anai.

Par ?o rakstu

Raksta ID: 922850
P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 6. j?nijs
Attiecas uz:: Microsoft Visio Professional 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Visio Standard 2013, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 922850
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.