K??das zi?ojums, start?jot datoru, kur? darbojas sist?ma Windows 7 vai Windows Vista, p?c s?kn??anas diska SATA re??ma mai?as: "STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 922976 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Apsveriet ??du situ?ciju. Datora, kur? darbojas sist?ma Microsoft Windows 7 vai Windows Vista, BIOS iestat??anas programm? nomain?t s?kn??anas diska Serial Advanced Technology Attachment (SATA) re??mu, lai izmantotu uzlaboto resursdatora kontrollera interfeisa (Advanced Host Controller Interface ? AHCI) specifik?ciju vai RAID l?dzek?us. P?c tam restart?jat datoru. ?aj? situ?cij? tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja diska draiveris sist?m? Windows 7 un Windows Vista ir atsp?jots. ?is draiveris j?iesp?jo, pirms main?t s?kn??anas diska SATA/RAID re??mu.

Labot autom?tiski

Lai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? File Download (Failu lejupiel?de) noklik??iniet uz Run (Izpild?t) un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50470

Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?; ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neatrodaties pie datora, kur? rad?s probl?ma, autom?tisk?s labo?anas risin?jumu varat saglab?t zibatmi?as disk? vai kompaktdisk?, lai to v?l?k darbin?tu dator?, kur? rad?s probl?ma.

Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
Lai patst?v?gi nov?rstu ?o probl?mu, re?istr? iesp?jojiet AHCI draiveri pirms s?kn??anas diska SATA re??ma main??anas. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Aizveriet visas sist?mas Windows programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 3. Ja tiek par?d?ts dialoglodzi?? Lietot?ja kontu kontrole, noklik??iniet uz Turpin?t.
 4. Atrodiet vienu no ??m re?istra apak?atsl?g?m un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV
 5. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz S?kt kolonn? Nosaukums un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Lodzi?? V?rt?bu dati ievadiet 0 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 7. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Iziet, lai aizv?rtu re?istra redaktoru.

PAPILDINDORM?CIJA

Sist?mas Windows 7 vai Windows Vista instal??anas procesa laik? tiek atsp?joti neizmantotie kr?tuves draiveri. ??da darb?ba pa?trina oper?t?jsist?mas start??anas procesu. Kad main?t s?kn??anas disku uz atsp?jotu draiveri, j?iesp?jo jaunais draiveris pirms aparat?ras konfigur?cijas mai?as.

Piem?ram, pie?emiet, ka instal?jat sist?mu Windows Vista vai Windows 7 dator?, kur? atrodas kontrollers, kas izmanto Pciide.sys draiveri. V?l?k main?t SATA re??mu uz AHCI. T?p?c draiverim tagad j?iel?d? Msahci.sys draiveris. Ta?u pirms ?o izmai?u veik?anas j?iesp?jo Msahci.sys draiveris.

?? probl?ma attiecas tikai uz s?kn??anas disku. Ja disks, kuru main?t, nav s?kn??anas disks, ?? probl?ma nerodas.

AHCI nodro?ina vair?kus l?dzek?us SATA ier?c?m. T?s ietver karst?s spraudn??anas funkciju un str?vas p?rvald?bas funkciju. Lai ieg?tu papildinform?ciju par AHCI specifik?ciju, apmekl?jiet ?o Intel vietni:
http://www.intel.com/technology/serialata/ahci.htm
Korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu atrast tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez br?din?juma. Korpor?cija Microsoft negarant? ??s tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti. ?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 922976 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 25. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbhardware kberrmsg kbexpertiseinter kbprb kbfixme kbmsifixme KB922976

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com