Straipsnio ID: 923159 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei esate ?Small Business? klientas, papildom? trik?i? ?alinimo ir mokymo i?tekli? ?r. ?Small Business? palaikymo svetain?je.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip rankiniu b?du atsisi?sti naujausius apra?? naujinimus, skirtus ?Windows? sargybai.

Daugiau informacijos

Jei nenorite naudoti ?Microsoft Windows Server Update Services? (WSUS) ?Windows? sargybos apra?? failams naujinti, tai daryti galite rankiniu b?du. Atsi?velgdami ? turim? (32 bit? ar 64 bit?) ?Windows? versij?, vykdykite atitinkamai operacinei sistemai skirtus veiksmus.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. Nor?dami nustatyti, ar kompiuteryje veikia 32 ar 64 bit? ?Windows? versija, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?.
827218 Kaip nustatyti, ar kompiuteryje veikia 32 ar 64 bit? ?Windows? operacin?s sistemos versija

32 bit? ?Windows? versijos

Nor?dami atsisi?sti ?Windows? sargybos apra?? naujinimo fail?, skirt? 32 bit? (x86) ?Windows? versijoms, atlikite ?iuos veiksmus.
 1. Spustel?kite ?? sait?: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=70631
 2. Atsisiuntimo dialogo lange spustel?kite Vykdyti arba ?ra?yti.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2805615

  •  Spustel?kite Vykdyti, jei norite nedelsdami ?diegti apra?? fail?.
  •  Spustel?kite ?ra?yti, jei norite ?ra?yti apra?? fail? kompiuteryje. Nor?dami ?diegti ?ra?yt? apra?? naujinimo fail?, spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, raskite aplank?, kuriame ?ra??te apra?? fail?, du kartus spustel?kite fail? Mpas-fe.exe, tada spustel?kite Gerai.
 3. Paleidus apra?? naujinimo fail?, parodomas failo i?pl?timo dialogo langas. Dialogo lange nurodoma, kad diegiamas apra?? naujinimas. U?sidarius failo i?pl?timo dialogo langui, galite patikrinti, ar ?Windows? sargybos apra?ai yra atnaujinti. Tai padaryti galite atlik? toliau pateiktus veiksmus.
  1. Paleiskite ?Windows? sargyb?.
  2. Patikrinkite apra?? versij?, pateikt? lauke, esan?iame dialogo lange Pagrindinis ?Windows? sargybos puslapis.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba.Nor?dami ?diegti fail? kompiuteryje, kuriame veikia operacin? sistema ?Windows Vista?, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail?, tada spustel?kite Vykdyti administratoriaus teis?mis.


Verslo klientams

Jei esate verslo klientas, ?Windows? sargybos apra?? failams diegti naudokite ?Windows Server Update Services? (WSUS) 2.0 arba naujesn? versij?. Taip pat galite naudoti vartotojo ??jimo scenarij? apra?ui diegti paleid?iant ?Windows? sargybos apra?? naujinimo fail?.

Paleid?iant ?Windows? sargybos apra?? naujinimo fail? galima naudoti komandin?s eilut?s vykdymo jungikl? -q. Naudodami ?? jungikl? ?diegsite apra?? naujinim? tyliuoju re?imu. Naudojant ?? re?im? nebus rodomas failo i?pl?timo dialogo langas. Pvz., ?veskite ?i? komand?:
Mpas-fe.exe -q

64 bit? ?Windows? versijos

Jei naudojate 64 bit? ?Windows? versij?, atsisi?skite ?Windows? sargybos naujinimo apra?? fail? spustel?j? vien? i? pateikt? sait?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba.Norint paleisti 64 bit? ?Windows? sargybos versij?, kompiuteryje turi veikti 64 bit? ?Windows? versija. 64 bit? ?Windows? versijos apima x64 ir ?Itanium? pagr?stas ?Windows? versijas.

Nor?dami atsisi?sti ?Windows? sargybos apra?? naujinimo fail?, skirt? x64 pagr?stoms ?Windows? versijoms, spustel?kite ?? sait?:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=70632


Nor?dami atsisi?sti ?Windows? sargybos apra?? naujinimo fail?, skirt? ?Itanium? pagr?stoms ?Windows? versijoms, spustel?kite ?? sait?:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=70633

x64 pagr?st? ?Windows? versij? technin? pagalba

Jei aparat?roje jau yra ?diegta operacin?s sistemos ?Windows? x64 versija, su ?ia versija susijusi? technin? pagalb? teikia aparat?ros gamintojas. ?iuo atveju aparat?ros gamintojas teikia pagalb?, nes ?Windows? x64 versija buvo pateikta kartu su aparat?ra. Aparat?ros gamintojas gal?jo tinkinti ?Windows x64? versij?, naudodamas unikalius komponentus. Unikal?s komponentai gali b?ti specifin?s tvarkykl?s arba pasirinktiniai parametrai, padidinantys aparat?ros na?um?. ?Microsoft? teiks deram? param? prireikus technin?s pagalbos, susijusios su ?Windows? x64 versija, ta?iau gali tekti tiesiogiai kreiptis ? gamintoj?. Gamintojas labiausiai kvalifikuotas teikti pagalb?, susijusi? su programine ?ranga, kuri? ?dieg? aparat?roje. Jei atskirai ?sigijote ?Windows? x64 versij?, toki? kaip ?Windows Server 2003? x64 versija, technin?s pagalbos kreipkit?s ? ?Microsoft?.


Produkto informacijos apie ?Windows XP Professional? x64 versij? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je: http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows/help/windows-xp

Produkto informacijos apie x64 pagr?stas ?Microsoft Windows Server 2003? versijas rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je: http://support.microsoft.com/windowsserver2003x64

Produkto informacijos apie ?Windows 7? 64 bit? versijas rasite 32 bit? ir 64 bit? ?Windows?: Da?nai u?duodami klausimai

Papildomi i?tekliai

Nor?dami gauti informacijos apie problem?, galin?i? kilti naudojant ?Windows? sargybos apra?us, sprendimo b?dus, ?r. ?Windows? sargybos apra?? naujinimo trik?i? ?alinimas.

Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 923159 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. sausio 29 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Windows Defender
Rakta?od?iai: 
kbdefenderrtwswept kbtshoot KB923159

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com