Raksta ID: 923159 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir paskaidrots, k? manu?li lejupiel?d?t jaun?kos programmat?ras Microsoft Windows Defender defin?ciju atjaunin?jumus.

Papildindorm?cija

Ja programmat?ras Windows Defender defin?ciju failu atjaunin??anai nev?laties izmantot pakalpojumu Microsoft Windows Server Update Services (WSUS), varat atjaunin?t defin?cijas manu?li. Atkar?b? no t?, vai dator? darbojas oper?t?jsist?mas Windows 32 bitu vai 64 bitu versija, izpildiet datora oper?t?jsist?mai atbilsto??s darb?bas.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Lai noteiktu, vai dator? darbojas oper?t?jsist?mas Windows 32 bitu vai 64 bitu versija, noklik??iniet uz ?? raksta numura, lai skat?tu attiec?go rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
827218 K? noteikt, vai dator? darbojas oper?t?jsist?mas Windows 32 bitu versija vai 64 bitu versija

Oper?t?jsist?mas Windows 32 bitu versijas

Lai lejupiel?d?tu programmat?ras Windows Defender defin?ciju atjaunin?jumu failu oper?t?jsist?mas Windows 32 bitu (x86 bitu) versij?m, veiciet t?l?k aprakst?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz ??s saites: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=70631
 2. Lejupiel?des dialoglodzi?? noklik??iniet uz Izpild?t vai Saglab?t.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  lejupiel?des dialoglodzi??

  •  Noklik??iniet uz Izpild?t, lai instal?tu defin?ciju atjaunin?jumu failu t?l?t.
  •  Noklik??iniet uz Saglab?t, lai saglab?tu failu dator?. Lai instal?tu saglab?to defin?ciju atjaunin?jumu failu, noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, atrodiet mapi, kur? saglab?j?t defin?ciju failu, veiciet dubultklik??i uz faila Mpas-fe.exe un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Defin?ciju atjaunin?jumu faila darbin??anas laik? tiek par?d?ts failu izvilk?anas dialoglodzi??. ?aj? dialoglodzi?? ir redzama inform?cija par defin?ciju atjaunin?jumu instal??anas norisi. P?c failu izvilk?anas dialoglodzi?a aizv?r?anas veiciet t?l?k aprakst?t?s darb?bas, lai p?rbaud?tu, vai Windows Defender defin?cijas tika atjaunin?tas.
  1. Start?jiet programmat?ru Windows Defender.
  2. P?rbaudiet dialoglodzi?a Windows Defender s?kums apak??j? d??? nor?d?to defin?cijas versiju.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Lai failu instal?tu dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista, ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram, lai instal?tu failu.


Korporat?vais klients

Ja esat korporat?vais klients, izmantojiet Windows Server Update Services (WSUS) versiju 2.0 vai jaun?ku versiju, lai izplat?tu Windows Defender defin?ciju atjaunin?jumus. Lai manu?li instal?tu defin?cijas atjaunin?jumu, izpildot Windows Defender defin?ciju atjaunin?jumu failu, varat izmantot lietot?ja pieteik?an?s skriptu.

Windows Defender defin?ciju atjaunin?jumu failu (Mpas-fe.exe) var izmantot -q komandrindas izpildes sl?dz?. Izmantojot ?o sl?dzi, defin?cijas atjaunin?jums tiek instal?ts klusaj? re??m?. Klusaj? re??m? tiek izlaists defin?ciju faila izvilk?anas dialoglodzi??. Piem?ram, ierakstiet ??du komandu:
Mpas-fe.exe -q
.

Oper?t?jsist?mas Windows 64 bitu versijas

Ja dator? darbojas oper?t?jsist?mas Windows 64 bitu versija, noklik??iniet uz vienas no t?l?k nor?d?taj?m sait?m, lai lejupiel?d?tu defin?ciju atjaunin?jumu failu.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Lai darbin?tu Windows Defender 64 bitu versiju, dator? ir j?darbojas oper?t?jsist?mas Windows 64 bitu versijai. Oper?t?jsist?mas Windows 64 bitu versij?s ir ietvertas oper?t?jsist?mas Windows x64 bitu sist?m?m un Itanium tipa sist?m?m paredz?tas versijas.

Lai lejupiel?d?tu oper?t?jsist?mas Windows x64 bitu versij?m paredz?to Windows Defender defin?ciju atjaunin?jumu failu, noklik??iniet uz ??s saites:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=70632
.

Lai lejupiel?d?tu Itanium tipa oper?t?jsist?mas Windows versij?m paredz?to Windows Defender defin?ciju atjaunin?jumu failu, noklik??iniet uz ??s saites:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=70633.

Oper?t?jsist?mu Microsoft Windows x64 bitu versiju tehniskais atbalsts

Ja datora aparat?r? jau ir instal?ts oper?t?jsist?mas Windows x64 bitu izdevums, oper?t?jsist?mas Windows x64 izdevuma tehnisko atbalstu un pal?dz?bu saist?ba ar ?o izdevumu nodro?ina aparat?ras ra?ot?js. Aparat?ras ra?ot?js nodro?ina atbalstu t?p?c, ka oper?t?jsist?mas Windows x64 bitu izdevums tika iek?auts aparat?ras komplekt?. Aparat?ras ra?ot?js, iesp?jams, ir piel?gojis oper?t?jsist?mas Windows x64 bitu izdevuma instal?ciju, izmantojot unik?lus komponentus. ??di unik?li komponenti var b?t noteikti ier??u draiveri vai neoblig?ti iestat?jumi, kas ir paredz?ti aparat?ras veiktsp?jas uzlabo?anai. Ja ir nepiecie?ama tehnisk? pal?dz?ba saist?b? ar oper?t?jsist?mas Windows x64 bitu izdevumu, korpor?cija Microsoft iesp?ju robe??s sniegs pal?dz?bu. Tom?r, iesp?jams, jums b?s tie?i j?sazin?s ar ra?ot?ju. Ra?ot?js var sniegt vislab?ko atbalstu programmat?rai, kas ir instal?ta aparat?r?. Ja oper?t?jsist?mas Windows x64 izdevumu, piem?ram, oper?t?jsist?mas Windows Server 2003 x64 bitu izdevumu, ieg?d?j?ties atsevi??i, sazinieties ar korpor?ciju Microsoft, lai sa?emtu tehnisko pal?dz?bu.


Papildinform?ciju par oper?t?jsist?mas Windows XP Professional x64 versiju skatiet ?aj? Microsoft vietn?: http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows/help/windows-xp.

Papildinform?ciju par oper?t?jsist?mas Windows Server 2003 x64 bitu versij?m skatiet Microsoft ?aj? vietn?: http://technet.microsoft.com/lv-lv/library/cc706993(v=ws.10).aspx.

Papildinform?ciju par oper?t?jsist?mas Windows 7 64 bitu versij?m skatiet ?aj? sada??: Oper?t?jsist?mas Windows 32 bitu un 64 bitu bie?i uzdotie jaut?jumi.

Papildu resursi

Inform?ciju par probl?mu nov?r?anu saist?b? ar Windows Defender defin?cij?m skatiet ?aj? sada??: K? nov?rst ar programmat?ras Windows Defender defin?ciju atjaunin??anu saist?t?s probl?mas.

Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 923159 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 27. febru?ris - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
 • Windows Defender
Atsl?gv?rdi: 
kbdefenderrtwswept kbtshoot KB923159

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com