Identifikator ?lanka: 923159 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje kako da ru?no preuzmete najnovije ispravke definicije za Microsoft Windows Defender.

Dodatne informacije

Ako ne ?elite da koristite uslugu Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) da biste a?urirali datoteke definicije programa Windows Defender, mo?ete ru?no da a?urirate definicije. U zavisnosti od toga da li imate 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows ili 64-bitnu verziju sistema Windows, sledite korake za svoj operativni sistem.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Da biste utvrdili da li ra?unar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
827218 Utvr?ivanje da li ra?unar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows

32-bitne verzije operativnog sistema Windows

Da biste preuzeli datoteku ispravke definicije programa Windows Defender za 32-bitne (zasnovane na x86 procesorima) verzije operativnog sistema Windows, sledite ove korake:
 1. Kliknite na slede?u vezu: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=70631
 2. U dijalogu za preuzimanje kliknite na dugme Pokreni ili Sa?uvaj.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2896056

  • Kliknite na dugmePokreni da biste instalirali datoteku definicije odmah.
  •  Kliknite na dugme Sa?uvaj da biste sa?uvali datoteku na ra?unaru. Da biste instalirali sa?uvanu datoteku ispravke definicije, kliknite na dugme Start, zatim izaberite stavku Pokreni, prona?ite fasciklu u kojoj ste sa?uvali datoteku definicije, kliknite dvaput na datoteku Mpas-fe.exe, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Kada se pokrene datoteka definicije, pojavi?e se dijalog za izdvajanje datoteke. Dijalog pokazuje da se instalira ispravka definicije. Nakon zatvaranja dijaloga za izdvajanje definicije, da biste proverili da li su a?uriranje definicije za Windows Defender, sledite ove korake:
  1. Pokrenite Windows Defender.
  2. Proverite verziju definicije koja koja je navedena u polju na dnu dijaloga Mati?na stranica programa Windows Defender.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Da biste instalirali datoteku na ra?unaru koji koristi operativni sistem Windows Vista, kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku, a zatim kliknite na dugme Pokreni kao administrator da biste je instalirali.


Korporativni klijenti

Ako ste korporativni klijent, trebalo bi da koristite uslugu Windows Server Update Services (WSUS) verziju 2.0 ili noviju da biste distribuirali ispravke definicije za Windows Defender. Me?utim, tako?e mo?ete da koristite skriptu za prijavljivanje korisnika da biste ru?no instalirali ispravku definicije tako ?to ?ete pokrenuti Windows Defender datoteku ispravke definicije.

Windows Defender datoteka ispravke definicije (Mpas-fe.exe) mo?e da koristi -q prekida? za izvr?avanje komandne linije. Ovaj prekida? instalira ispravku definicije u tihom re?imu. Tihi re?im zamenjuje dijalog za izvajanje datoteke definicije. Na primer, unesite slede?u komandu:
Mpas-fe.exe -q

64-bitne verzije operativnog sistema Windows

Ako koristite 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows, preuzmite Windows Defender datoteku ispravke definicije tako ?to ?ete kliknuti na neku od slede?ih veza.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Morate da koristite 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows da biste pokrenuli 64-bitnu verziju programa Windows Defender. 64-bitne verzije operativnog sistema Windows uklju?uju verzije zasnovane na x64 procesorima i verzije zasnovane na Itanium procesorima.

Da biste preuzeli Windows Defender datoteku ispravke definicije za verzije operativnog sistema zasnovane na x64 procesorima, kliknite na slede?u vezu:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=70632


Da biste preuzeli Windows Defender datoteku ispravke definicije za verzije sistema Windows zasnovane na Itanium procesorima, kliknite na vezu:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=70633

Tehni?ka podr?ka za verzije sistema Microsoft Windows zasnovane na x64 procesorima

Ako hardver ve? sadr?i instaliranu verziju Windows x64, onda proizvo?a? hardvera pru?a tehni?ku podr?ku i pomo? za verziju Windows x64. U ovom slu?aju, proizvo?a? hardvera obezbe?uje podr?ku zato ?to se izdanje operativnog sistema Windows x64 dobija sa hardverom. Proizvo?a? hardvera je mo?da prilagodio instalaciju izdanja operativnog sistema Windows x64 jedinstvenim komponentama. Jedinstvene komponente mogu da uklju?uju odre?ene upravlja?ke programe ure?aja ili opcionalne postavke radi pove?avanja performansi hardvera. Microsoft ?e obezbediti razumnu koli?inu pomo?i ukoliko vam bude potrebna tehni?ka pomo? u vezi sa izdanjem operativnog sistema Windows x64. Me?utim, mo?da ?ete morati direktno da se obratite proizvo?a?u. Proizvo?a? je najbolje kvalifikovan da podr?ava softver koji je instalirao na hardver. Ako ste odvojeno kupili izdanje sistema Windows x64 kao ?to je Windows Server 2003 x64, obratite se korporaciji Microsoft da biste dobili tehni?ku podr?ku.


Vi?e informacija o izdanju Windows XP Professional x64 Edition potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji: http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows/help/windows-xp

Vi?e informacija o Windows Server 2003 verzijama zasnovanim na x64 procesorima potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji: http://support.microsoft.com/windowsserver2003x64

Informacije o proizvodu u vezi sa Windows 7 64-bitnim verzijama potra?ite na adresi 32-bitne i 64-bitne verzije sistema Windows: naj?e??a pitanja

Dodatni resursi

Vi?e informacija o tome kako da re?ite probleme do kojih mo?e do?i sa Windows Defender definicijama potra?ite na adresiKako da re?ite probleme sa ispravkama definicije u programu Windows Defender .

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 923159 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 6.0
Odnosi se na:
 • Windows Defender
Klju?ne re?i: 
kbdefenderrtwswept kbtshoot KB923159

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com