Cch t?i xu?ng b?ng tay b?n c?p nh?t danh sch nh?n d?ng m?i nh?t cho B bao v Windows

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 923159 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Nu ban la khach hang Doanh nghip Nho, hay tim cac tai nguyn hoc tp va khc phuc s c b sung tai trang web H tr Doanh nghip Nho.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai vit nay m ta cach t?i xu?ng mt cach thu cng b?n c?p nh?t danh sch nh?n d?ng m?i nh?t danh cho B bao v Windows.

Thng tin thm

Nu ban khng mun s dung Dich vu Cp nht cua Microsoft Windows Server (WSUS) cp nht cac tp inh nghia danh cho B bao v Windows Defender, ban co th cp nht inh nghia nay mt cach thu cng.Tuy thucvao vic ban co phin ban 32 bit cua Windows hoc phin ban 64 bit cua Windows, hay thc hin cac bc danh cho h iu hanh cua ban.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2683283
Lu y xac inh xem may tinh ang chay phin ban 32 bit hay phin ban 64 bit cua Windows, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
827218 Cach xac inh may tinh ang chay phin ban 32 bit hay 64 bit cua h iu hanh Windows

Phin ban 32 bit cua Windows

tai xung tp cp nht inh nghia cua B bao v Windows danh cho phin ban 32 bit (da trn x86) cua Windows, hay lam theo cac bc sau y:
 1. Bm vao lin kt sau y: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=70631
 2. Trong hp thoai tai xung, bm Chay hoc Lu.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  h?p tho?i t?i xung

  • Bm vaoChay cai t tp inh nghia ngay lp tc.
  • BmLu lu tp inh nghia vao may tinh. cai t tp cp nht danh sach inh dang a lu, bm Bt u, bm Chay, inh vi th muc ni ban lu tp inh nghia, bm up vao tp Mpas-fe.exe ri bm OK.
 3. Hp thoai trich xut tp se xut hin khi tp danh sach inh nghia chay. H?p thoai cho th?y r?ng b?n c?p nh?t inh nghia ang ci ?t. Sau khi hp thoai trich xut tp ong, xac minh inh nghia cua B bao v Windows a c cp nht, hay lam theo cac bc sau:
  1. Kh?i ?ng B bao v Windows.
  2. Kim tra phin ban inh nghia c lit k trong cui hp thoaiTrang chu B bao v Windows.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2683283
Lu y cai t tp ln may tinh ang chay Windows Vista, hay bm chut phai vao tp ri bmChay vi t cach Quan tri vin cai t tp o.


Khach hang doanh nghip

Nu ban la khach hang doanh nghip, bannn s dung Dich vu Cp nht cua Windows Server (WSUS) phin ban 2.0 tr ln phn phi cac ban cp nht inh nghia cua B bao v Windows. Tuy nhin, ban cung co th s dung tp lnh ng nhp cua ngi dung cai t thu cng ban cp nht inh nghia bng cach chay tp cp nht inh nghia cua B bao v Windows.

Tp ban cp nht inh nghia cua B bao v Windows (Mpas-fe.exe) co th s dung khoa chuyn thc thi dong lnh -q. Khoa chuyn nay cau t ban cp nht inh nghia ch im lng. Ch im lng trit tiu hp thoai trich xut tp inh nghia. Vi du: hay nhp lnh sau y:
Mpas-fe.exe -q

Phin ban 64 bit cua Windows

Nu ban chay phin ban 64 bit cua Windows, hay tai xung tp inh nghia Cp nht B bao v Windows bng cach nhp vao mt trong cac lin kt sau y.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2683283
Lu y Ban phai ang chay phin ban 64 bit cua Windows chay phin ban 64 bit cua B bao v Windows. Phin ban 64 bit cua Windows bao gm phin ban da trn x64 va phin ban da trn Itanium.

tai xung tp cp nht inh nghia cua B bao v Windows danh cho phin ban da trn x64 cua Windows, hay bm vao lin kt sau y:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=70632


tai xung tp cp nht inh nghia cua B bao v Windows danh cho phin ban da trn Itanium cua Windows, hay bm vao lin kt sau y:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=70633

H tr ky thut i vi phin ban da vao x64 cua Microsoft Windows

Nu phn cng cua ban a c cai t phin ban da vao x64 cua Windows, nha san xut phn cng cua ban cung cp h tr ky thut cho cac phin ban da vao x64 cua Windows. Trong trng hp nay, nha san xut phn cng cua ban cung cp h tr bi a co mt phin ban da vao x64 cua Windows trong phn cng cua ban. Nha san xut phn cng co th a tuy chinh phn cai t phin ban da vao x64 cua Windows bng cach s dung cac cu phn ring. Cac cu phn ring co th bao gm trinh iu khin thit bi c bit hoc co th bao gm cac thit t tuy chon ti a hoa hiu nng cua phn cng. Microsoft se a ra s h tr hp ly nu ban cn tr giup v ky thut i vi phin ban da vao x64 cua Windows. Tuy nhin, ban co th phai lin h trc tip vi nha san xut cua minh. Nha san xut cua ban la ngi h tr tt nht i vi phn mm ma ho a cai t trn phn cng. Nu ban a mua phin ban da trn x64 cua Windows nh phin ban x64 cua Windows Server 2003 mt cach ring bit, hay lin h vi Microsoft c h tr ky thut.


bit thng tin san phm v phin ban da trn x64 cua Windows XP Professional,hay i n trang web sau y cua Microsoft:http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows/windows-help?os=winxp#windows=windows-xp

bit thng tin san phm v cac phin ban da trn x64 cuaWindows Server 2003, hay i n trang web sau y cua Microsoft:http://support.microsoft.com/windowsserver2003x64

bit thng tin san phm v cac phin ban 64 bit cua Windows 7,hay in Windows 32 bit va 64 bit: cu hoi thng gp

Tai nguyn B sung

bit thng tin v cach khc phuc s c co th xay ra vi cac inh nghia cua B bao v Windows, hay xemCach khc phuc s c cp nht danh sach nhn dang B bao v Windows.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 923159 - L?n xem xt sau cng: 19 Thang Mi Hai 2012 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Windows Defender
T? kha:
kbdefenderrtwswept kbtshoot KB923159

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com