Tiek par?d?ts k??das zi?ojums par to, ka jums nav visjaun?k?s programmas Internet Explorer versijas, kad k?das vietnes apmekl??anai izmantojat Internet Explorer 7

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 923196 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?is raksts ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datorlietot?jiem.Izdruk?jot rakstu, var?sit ?rt?k apskat?t taj? sniegtos ieteikumus.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Probl?mas paz?mes

Ja k?das vietnes apmekl??anai izmantojat programmu Windows Internet Explorer 7, var tikt par?d?ts zi?ojums ar ??du inform?ciju:
Jums nav programmas Internet Explorer visjaun?k?s versijas.

?? vietne atbalsta Microsoft Internet Explorer 6 un jaun?kas versijas.
??da probl?ma rodas par sp?ti tam, ka Internet Explorer 7 ir visjaun?k? programmas Internet Explorer versija.

Darb?bas probl?mas nov?r?anai

Lai nov?rstu ?o probl?mu, l?dziet vietnes ?pa?niekam modific?t to, lai pareizi tiktu noteikta programma Internet Explorer 7.

Darb?bas ??s probl?mas apie?anai

Da?as vietnes izveidotas t?, lai programmu Internet Explorer 6 identific?tu k? jaun?ko Internet Explorer versiju. Lai apietu ?o probl?mu, varat izmantot util?tu User Agent String. ?? util?ta ir j?izmanto tikai t?d??, lai apmekl?tu vietnes, kas nepaz?st Internet Explorer 7. Kad esat beidzis ??du viet?u apmekl??anu, aizveriet visus Internet Explorer logus, ko atv?rusi ?? util?ta.

1. darb?ba. Util?tas User Agent String lejupiel?de

Lai lejupiel?d?tu util?tu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz saites, kas nor?d?ta uzreiz aiz 1.c darb?bas.
 2. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de ? dro??bas br?din?jums noklik??iniet uz Izpild?t.
 3. Kad tiek jaut?ts, vai v?laties izpild?t ?o programmat?ru, dialoglodzi?? Internet Explorer ? dro??bas br?din?jums noklik??iniet uz Izpild?t. P?c tam p?rejiet pie n?kam?s darb?bas, lai instal?tu util?tu User Agent String.
?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t util?tu User Agent String t?l?t.
Izlaides datums: 2006. gada 4. augusts

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

2. darb?ba. Util?tas User Agent String instal??ana
 1. Instal?cijas ved?a lap? Welcome to the User Agent String Utility Setup (Esiet sveicin?ts util?t? User Agent String) noklik??iniet uz Next (T?l?k).
 2. Lap? Select Installation Folder (Instal?cijas mapes izv?le) noklik??iniet uz Next (T?l?k).
 3. Lap? Confirm Installation (Instal?cijas apstiprin??ana) noklik??iniet uz Next (T?l?k).

  Lai instal?tu failus, vednim nepiecie?ama min?te vai divas.
 4. Lap? Installation Complete (Instal?cija pabeigta) noklik??iniet uz Close (Aizv?rt), lai izietu no ved?a.
3. darb?ba. IUtil?tas User Agent String izmanto?ana Web lapas apmekl??anai
 1. Lai start?tu util?tu User Agent String, veiciet dubultklik??i uz darbvirsmas ikonas User Agent String Utility.
 2. Dialoglodzi?? Internet Explorer User Agent String Utility v2.0 noklik??iniet uz Change Settings (Main?t iestat?jumus).

  Tiek atv?rts p?rl?kprogrammas logs. ?o p?rl?kprogrammas logu var izmantot tie?i t?pat k? Internet Explorer 7 logu.
 3. Apmekl?jiet vietni, kas nepaz?st Internet Explorer 7. Kad esat pabeidzis, aizveriet p?rl?kprogrammas logu, ko atv?ra ?? util?ta.

Rekviz?ti

Raksta ID: 923196 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 12. oktobris - P?rskat??ana: 3.4
ATTIECAS UZ
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbceip KB923196

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com