การดาวน์โหลดแฟ้มขนาดใหญ่ล้มเหลวเมื่อมีคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ISA Server 2004 SOCKS หรือการเพิ่มคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ISA Server 2006 SOCKS ใช้โหมดแฝง FTP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 923322 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อมีการเพิ่มคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ของ FTP ดาวน์โหลดแฟ้มขนาดใหญ่ โดยใช้โหมดแฝง FTP การดาวน์โหลดล้มเหลวหากใช้ความยาวมากกว่า 120 วินาที

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • มีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ FTP จะใช้ซ็อกโพรโทคอล
 • คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ FTP ใช้ Microsoft Internet Security และ Acceleration (ISA) Server 2004 หรือ Microsoft Internet Security และ Acceleration (ISA) Server 2006 สำหรับการเข้าถึงการ FTP แฝงขาออก
 • ค่าหมดเวลาการเชื่อมต่อที่ไม่ได้ใช้งาน ใน ISA Server 2004 หรือ ISA Server 2006 ถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นของวินาที 120
โหมดแฝง FTP ใช้การเชื่อมต่อขาออกของสถานีควบคุมและการเชื่อมต่อขาออกของสถานีข้อมูล ส่งแฟ้มที่เกิดขึ้นบนสถานีข้อมูล ช่องสัญญาณการควบคุม FTP หมดเวลาหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ข้อมูลจะไม่ส่งผ่านช่องทางของตัวควบคุมในระหว่างการดำเนินการดาวน์โหลด
 • การดาวน์โหลดแฟ้มโหมดแฝง FTP ใช้เวลาเกินกว่า 120 วินาที
จากนั้น FTP เซิร์ฟเวอร์หยุดการดำเนินการดาวน์โหลดแฟ้ม

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ได้รับการ service pack ล่าสุด สำหรับ ISA Server 2004 และ ISA Server 2006

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
954258วิธีการขอรับการ Internet Security และ Acceleration (ISA) Server 2006 service pack ล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
891024วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ ISA Server 2004
หลังจากที่คุณติดตั้งที่เหมาะสมเซอร์วิสแพ็ค เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้ของ Microsoft Visual Basic เพื่อกำหนดค่าซ็อกตัวกรองไม่ได้ใช้งานการเชื่อมต่อหมดเวลาของค่ามีค่าที่เหมาะสม

หมายเหตุ:เมื่อต้องการกำหนดค่าการหมดเวลาที่เหมาะสม ใช้สมการต่อไปนี้:
Timeout (seconds) = file size / download speed * 1.2

ตัวอย่างเช่น การกำหนดค่าการหมดเวลาที่เหมาะสมเพื่อดาวน์โหลดแฟ้ม 200-เมกะไบต์ (MB) ที่ 1 การเมกะบิตต่อวินาที (Mbps), ใช้สมการต่อไปนี้:
 200*8 / 1 * 1.2 = 1920 seconds
คุณต้องคำนวณค่าการใช้แต่ละรายการ

หมายเหตุ:การตั้งค่าการหมดเวลาการเชื่อมต่อที่ไม่ได้ใช้งานช่วยทรัพยากรว่างที่ไม่ได้ใช้ดังนั้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เราขอแนะนำว่า คุณไม่เพิ่มหมดเวลาที่การตั้งค่า unnecessarily ถ้าคุณใช้การตั้งค่าหมดเวลาที่น้อยกว่าค่าเริ่มต้นวินาที 120 คุณสามารถสร้างปัญหาที่ไม่คาดคิด

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการหมดเวลา ดำเนินการดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ:คุณต้องติดตั้ง service pack ของบริการที่เหมาะสมก่อนที่คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมแล้ว คลิกnotepad.
 2. คัดลอก และวางรหัสต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึกที่ใหม่เอกสาร แล้ว บันทึกรหัสคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ISA Server 2004 หรือ ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ISA Server 2006 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ชื่อแฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น.vbs เช่นSetSocksIdleTimeout.vbs.
  
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  '
  ' Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
  ' THIS CODE IS MADE AVAILABLE AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. THE ENTIRE
  ' RISK OF THE USE OR THE RESULTS FROM THE USE OF THIS CODE REMAINS WITH THE
  ' USER. USE AND REDISTRIBUTION OF THIS CODE, WITH OR WITHOUT MODIFICATION, IS
  ' HEREBY PERMITTED.
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' This script sets the idle connection time-out value for the SOCKS filter.
  ' The value is in seconds.
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  
  Sub SetSocksIdleTimeout()
  
    ' Create the root object.
    Dim root ' The FPCLib.FPC root object
    Set root = CreateObject("FPC.Root")
  
    'Declare the other objects needed.
    Dim array    ' An FPCArray object
    Dim Extensions ' An FPCExtensions object
    Dim ApplicationFilters ' An FPCApplicationFilters object
    Dim ApplicationFilter ' An FPCApplicationFilter object
    Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection
    Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object
  
    ' Get references to the array object
    Set array = root.GetContainingArray
  
    On Error Resume Next
  
    Set Extensions = array.Extensions
    CheckError
  
    Set ApplicationFilters = Extensions.ApplicationFilters
    CheckError
  
    Set ApplicationFilter = ApplicationFilters.Item("{25765C04-C80B-494C-914E-286297DB8C8E}")
  
    Set VendorSets = ApplicationFilter.VendorParametersSets
    Set VendorSet = VendorSets.Item( "{25765C04-C80B-494C-914E-286297DB8C8E}" )
  
    VendorSet.Value("SessionIdleTimeoutSeconds") = 120 ' value in seconds to be set to desired value
  
    ApplicationFilter.Save false, true
  
    WScript.Echo "Done..."
  
  End Sub
  
  Sub CheckError()
  
    If Err.Number <> 0 Then
      WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description
      Err.Clear
    End If
  
  End Sub
  
  SetSocksIdleTimeout
  
  
 3. สคริปต์นี้ใช้ค่าการหมดเวลาเริ่มต้นของวินาที 120 การเปลี่ยนแปลงค่าการหมดเวลาในการตั้งค่าที่คุณต้อง และจากนั้น ให้บันทึกสคริปต์
 4. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม.vbs ให้เรียกใช้สคริปต์
หลังจากที่คุณเรียกใช้สคริปต์นี้ มีใช้ค่าการหมดเวลาใหม่ในการเชื่อมต่อซ็อกใหม่ที่มีการจัดทำ ผ่าน ISA Server 2004 หรือ ผ่าน ISA Server 2006

เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นการหมดเวลา เปลี่ยนค่ากลับไปเป็นวินาที 120 ในสคริปต์ บันทึกการเปลี่ยนแปลง และจากนั้น เรียกใช้สคริปต์อีกครั้ง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่าโปรแกรม FTP เพื่อส่งคำสั่ง "แบบ keep-alive" ในสถานีการควบคุม FTP

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับว่าโปรแกรม FTP ที่คุณใช้สนับสนุนคุณลักษณะนี้ ให้ดูที่เอกสารประกอบสำหรับโปรแกรม FTP

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ ISA Server และการปรับปรุง ISA Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
885957วิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ ISA Server และการปรับปรุง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 923322 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Enterprise Edition
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseadvanced kbqfe kbprb kbmt KB923322 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:923322

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com