Raksta ID: 923762 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju. Dator?, kura oper?t?jsist?ma ir Microsoft Windows XP ar 1. servisa pakotni (SP1) vai Microsoft Windows 2000 ar 4. servisa pakotni (SP4) ir palaista programmas Microsoft Internet Explorer 6 1. servisa pakotne (SP1). Tiek instal?ts Internet Explorer kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums k? aprakst?ts Microsoft zin??anu b?zes rakst? 918899. ?aj? situ?cij?, apmekl?jot Web vietu, kur? izmantots protokols HTTP 1.1 un saspie?ana, programma Microsoft Internet Explorer p?k??i tiek aizv?rta.

Var tikt par?d?ts ar? ??ds k??das zi?ojums:
Internet Explorer has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience. (Programm? Internet Explorer ir radusies probl?ma, t?p?c programma ir j?aizver. Atvainojiet par sag?d?taj?m ne?rt?b?m.)
If you were in the middle of something, the information you were working on might be lost. (Ja inform?cija, ar ko str?d?j?t, nebija saglab?ta, iesp?jams, t? b?s zudusi.)
Please tell Microsoft about this problem. (L?dzu, inform?jiet Microsoft par ?o probl?mu!)
We have created an error report that you can send to help us improve APPNAME. (Ir izveidots k??das zi?ojums, ko varat mums nos?t?t, pal?dzot uzlabot APPNAME.) We will treat this report as confidential and anonymous. (?o zi?ojumu uztversim k? konfidenci?lu un anon?mu.)
To see what data this error report contains, click here. (Lai redz?tu ?? k??das zi?ojuma saturu, noklik??iniet ?eit.)
Skatot k??das zi?ojum? ietvertos datus, tiek r?d?ta ??da inform?cija par k??das parakstu:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
AppNameAppVerModNameModVerNob?de
Iexplore.exe6.0.2800.1106da??dida??dida??di

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, instal?jiet jauno dro??bas atjaunin?jumu 918899 (MS06-042), kas izlaists 2006. gada 24. august?. Jaunais dro??bas atjaunin?jums atrisina ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu klientiem, kuri lieto Internet Explorer 6 1. servisa pakotni. Tiek ietekm?ta tikai p?rl?kprogramma Internet Explorer 6 1. servisa pakotnes lieto?ana. Visu p?r?jo versiju lietot?ji var turpin?t s?kotn?j? dro??bas atjaunin?juma 918899 izvieto?anu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par dro??bas atjaunin?jumu 918899, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
918899 MS06-042: kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums p?rl?kprogrammai Internet Explorer 

Inform?cija par labojumfailu

Turpm?k? inform?cija attiecas uz labojumfailu 923762. Labojumfailu 923762 aizst?j jaunais dro??bas atjaunin?jums 918899. ?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). Failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a vienuma Date and Time (Datums un laiks) z?mni Time Zone (Laika josla).
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Urlmon.dll6.00.2800.1567461 82404.08.2006.23:45x86

PROFILAKSE

Lai izvair?tos no ??s probl?mas, r?kojieties ??di:
 1. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer 6.
 2. Izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Internet Options (Interneta opcijas) un p?c tam uz z?mnes Advanced (Papildu).
 3. Lodzi?a Settings (Iestat?jumi) sada?? HTTP 1.1 settings (HTTP 1.1 iestat?jumi) not?riet izv?les r?ti?u Use HTTP 1.1 (Izmantot HTTP 1.1) un noklik??iniet uz OK (Labi).

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?aj? rakst? lietotajiem terminiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 923762 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2006. gada 30. novembris - P?rskat??ana: 5.1
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 1. servisa pakotne, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Atsl?gv?rdi: 
kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbhotfixserver KB923762

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com