Internet Explorer 6 Goi Dich vu 1 bt ng thoat sau khi ban cai t ban cp nht 918899

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 923762 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Xem xet kich ban sau. Ban chay Microsoft Internet Explorer 6 Goi Dich vu (SP1) trn may tinh ang chay Microsoft Windows XP vi Goi Dich vu (SP1) hoc Microsoft Windows 2000 vi Goi Dich vu 4 (SP4). Ban cai t ban cp nht bao mt tich luy Internet Explorer c nu trong bai vit C s Kin thc Microsoft 918899. Trong kich ban nay, Internet Explorer bt ng thoat khi ban xem mt Web site co s dung giao thc HTTP 1.1 va nen.

Ban cung co th nhn c thng bao li sau:
Internet Explorer gp s c va cn ong. Chung ti xin li vi bt ky s phin phc nao.
Nu ban ang trong qua trinh thc hin, thng tin ban ang s dung co th se mt.
Hay bao cho Microsoft v s c nay.
Chung ti a tao ra mt bao cao li ma ban co th gi giup chung ti nng cp APPNAME. Chung ti se coi bao cao nay la n danh va tuyt mt.
xem bao cao li nay cha d liu gi, hay bm vao y.
Khi ban xem d liu co trong bao cao li, ban nhin thy thng tin ch ky li sau:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
AppNameAppVerModNameModVerKhoang chnh
Ieexplore.exe6.0.2800.1106khac nhaukhac nhaukhac nhau

GI?I PHP

giai quyt vn nay, cai t ban cp nht bao mt mi 918899 (MS06-042) c phat hanh vao 24/08/2006. Ban cp nht bao mt mi nay giai quyt s c ma bai vit nay m ta cho khach hang co s dung Internet Explorer 6 Goi Dich vu 1. Chi nhng khach hang s dung Internet Explorer 6 SP1 bi anh hng. Tt ca cac khach hang khac nn tip tuc trin khai ban cp nht bao mt gc 918899. co thm thng tin v s c nay, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
918899 MS06-042: Cp nht bao mt tich luy cho Internet Explorer (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thng tin hotfix

Thng tin sau ap dung cho hotfix 923762. Hotfix 923762 a c thay th bng ban cp nht bao mt mi 918899. Phin ban ting Anh cua hotfix nay co cac thuc tinh tp (hoc cac thuc tinh tp sau nay) c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi chun Quc T (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, tp o a c chuyn i thanh gi ia phng. xem s khac nhau gia UTC va gi ia phng, s dung tabMui gi trong muc Ngay va Gi trong Pa-nen iu khin.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGiNn
Urlmon.dll6.00.2800.1567461,82404.08.0623:45x86

CCH GI?I QUY?T KHC

giai quyt vn nay, lam theo cac bc sau:
 1. Khi ng Internet Explorer 6.
 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Internet, ri bm tab Nng cao.
 3. Trong Thit t, bm bo chon hp kimS dung HTTP 1.1 trong Thit t HTTP 1.1 , ri bm OK.

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn y la mt s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

THNG TIN THM

bit thm thng tin v cac iu khoan s dung trong bai vit nay, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta v thut ng chun c dung m ta cac ban cp nht phn mm Microsoft (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 923762 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 5.1
p d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? kha:
kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbhotfixserver KB923762

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com