Kada posetite Web stranicu koja koristi prilago?eni iska?u?i objekat, Internet Explorer 6 se neo?ekivano zatvara

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 923996 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Kada posetite Web stranicu koja koristi prilago?eni iska?u?i objekat, Microsoft Internet Explorer 6 se neo?ekivano zatvara i generi?e gre?ku u datoteci Mshtml.dll. Do ovog problema dolazi kada instalirate bezbednosnu ispravku 918899 na ra?unaru koji koristi Windows XP servisni paket 2 (SP2) ili Windows Server 2003 servisni paket 1 (SP1). Ako ovaj problem ozbiljno ugro?ava va? ra?unar, dostupna je ispravka. U suprotnom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u kumulativnu bezbednosnu ispravku za Internet Explorer.

SIMPTOMI

Pose?ujete Web stranicu koja koristi prilago?eni iska?u?i objekat. U drugom slu?aju, na mati?noj stranici Microsoft Windows SharePoint Services Web lokacije birate stavku Izmeni deljenu stranicu, a zatim stavku Dizajniraj ovu stranicu. U oba scenarija Microsoft Internet Explorer 6 se neo?ekivano zatvara. Pored toga, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Internet Explorer je nai?ao na problem i mora da se zatvori. Izvinjavamo se zbog neprijatnosti.
Ako ste bili usred posla, informacije na kojima ste radili mogu biti izgubljene.
Obavestite Microsoft o ovom problemu.
Kreirali smo izve?taj o gre?kama koji nam mo?ete poslati da biste nam pomogli da pobolj?amo Internet Explorer. Taj izve?taj smatra?emo poverljivim i anonimnim.
Kliknite ovde da biste videli podatke koje ovaj izve?taj o gre?kama sadr?i.
Izve?taj o gre?kama sadr?i slede?e informacije o potpisu gre?ke.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
ProizvodAppNameAppVerModNameModVerOffset
Windows XP SP2Iexplore.exe6.00.2900.2180Mshtml.dll6.0.2900.29630006d031
Windows Server 2003 SP1Iexplore.exe6.0.3790.1830Mshtml.dll6.0.3790.2759000b19d6
Do ovog problema dolazi kada instalirate bezbednosnu ispravku 918899 na ra?unaru koji koristi Microsoft Windows XP servisni paket 2 (SP2) ili Microsoft Windows Server 2003 servisni paket 1 (SP1). Za vi?e informacija o bezbednosnoj ispravci 918899 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
918899 MS06-042: Kumulativna bezbednosna ispravka za Internet Explorer
Na primer, kada instalirate bezbednosnu ispravku 918899, do ovog problema mo?e do?i kada posetite Web stranicu koja koristi prilago?ene menije, prilago?ene okvire za poruke ili prilago?ene opise alatki koji su zabele?eni na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms533025.aspx

UZROK

Do ovog problema dolazi zbog povratne gre?ke u bezbednosnoj ispravci 918899.

RE?ENJE

Informacije o a?uriranju

Slede?e datoteke su dostupne za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket Windows XP servisni paket 2.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket za 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows Server 2003 servisni paket 1.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket za 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows Server 2003.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket za Windows Server 2003 servisni paket 1 zasnovan na Itanium ?ipovima.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke. Ova ispravka ?e biti uklju?ena u slede?u kumulativnu bezbednosnu ispravku za Internet Explorer, Windows XP servisni paket 3 i Windows Server 2003 servisni paket 2.

Preduslovi

Slede?a lista sadr?i preduslove za ovu ispravku:
 • Internet Explorer 6
 • Bezbednosna ispravka 918899
 • Windows XP SP2 ili Windows Server 2003 SP1

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Nakon primene ove ispravke, morate ponovo pokrenuti ra?unar.

Informacije o primeni

Da biste instalirali ovu ispravku bez interakcije korisnika, bez ekrana i bez ponovnog pokretanja ra?unara, koristite opcije komandne linije /quiet i /norestart. Na primer, da biste to uradili na ra?unaru koji koristi 86-bitnu verziju operativnog sistema Windows XP, na komandnoj liniji otkucajte slede?e:
WindowsXP-kb923996-x86-enu.exe /quiet /norestart
Za vi?e informacija o opcijama komandne linije za instalaciju ove ispravke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
262841 Parametri komandne linije za pakete softverskih ispravki operativnog sistema Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Da biste proverili da li je ispravka instalirana, potvrdite da su datoteke navedene u odeljku ?Informacije o datoteci? instalirane u fascikli %systemroot%\System32 na ra?unaru i da postoji slede?i klju? registratora:
Windows XP SP2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB923996
Windows Server 2003 SP1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB923996

Informacije o uklanjanju

Da biste uklonili ovu ispravku, sledite ove korake:
 1. Izaberite opciju Dodaj ili ukloni programe na kontrolnoj tabli.
 2. Uklonite stavku Windows XP hitna ispravka - KB923996. Ako hitna ispravka nije navedena u okviru stavke Dodaj ili ukloni programe, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prika?i ispravke.
Za uklanjanje ove ispravke tako?e mo?ete da koristite uslu?ni program Spuninst.exe. Uslu?ni program Spuninst.exe nalazi se u fascikli %Windir%\$NTUninstallKB923996$\Spuninst. Da biste uklonili ovu ispravku bez interakcije korisnika, bez ekrana i bez ponovnog pokretanja ra?unara, koristite opcije komandne linije /quiet i /norestart. Na primer, da biste to uradili na ra?unaru koji radi pod 86-bitnom verzijom operativnog sistema Windows XP, na komandnoj liniji otkucajte slede?e:
%windir%\$NTUninstallKB923996$\Spuninst\Spuninst.exe /quiet /norestart
Za vi?e informacija o kori??enju opcija komandne linije za uklanjanje ove ispravke na komandnoj liniji otkucajte slede?e:
%windir%\$NTUninstallKB923996$\Spuninst\Spuninst.exe /?

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka ne zamenjuje prethodno objavljenu softversku ispravku.

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Vremena i datumi ovih datoteka prikazani su u UTC vremenu. Kada prika?ete informacije o datoteci, one se pretvaraju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli.
Windows XP SP2 (32-bitne verzije)
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVremeZahtev za SP-omGrana usluge
Mshtml.dll6.0.2900.29753,054,08016.8.2006.12:02SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.2900.29753,058,17616.8.2006.12:09SP2SP2QFE
Windows Server 2003 SP1 (32-bitne verzije)
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVremeZahtev za SP-omGrana usluge
Mshtml.dll6.0.3790.27713,152,38416.8.2006.14:05SP1SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.27713,153,92016.8.2006.14:33SP1SP1QFE

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Po podrazumevanoj vrednosti, kada do?e do nepopravljive gre?ke u programu Internet Explorer, prikazuje se poruka o gre?ci pomenuta u odeljku ?Simptomi?. Poruka o gre?ci uklju?uje opciju za slanje informacija o problemu korporaciji Microsoft. Microsoft analizira informacije o ovim tipovima gre?aka da bi poku?ao da identifikuje uzroke. Za informacije o smernicama prikupljanja podataka za izve?tavanje o gre?kama posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://oca.microsoft.com/en/welcome.aspx
U evidenciju aplikacije upisuju se slede?e gre?ke putem Windows izve?tavanja o gre?kama:

Windows XP SP2
Datum: Datum
Vreme: Vreme
Tip: Gre?ka
Korisnik: N/A
Ra?unar: Ime ra?unara
Izvor: Gre?ka aplikacije
Kategorija: Nema
ID doga?aja: 1000
Opis: Gre?ka aplikacije Iexplore.exe, verzija 6.00.2900.2180, gre?ka modula Mshtml.dll, verzija 6.0.2900.2963, pogre?na adresa 0x0006d031.
Datum: Datum
Vreme: Vreme
Tip: Gre?ka
Korisnik: N/A
Ra?unar: Ime ra?unara
Izvor: Gre?ka aplikacije
Kategorija: Nema
ID doga?aja: 1001
Opis: Podru?je gre?ke 315386536

Windows Server 2003 SP1
Datum: Datum
Vreme: Vreme
Tip: Gre?ka
Korisnik: N/A
Ra?unar: Ime ra?unara
Izvor: Gre?ka aplikacije
Kategorija: Nema
ID doga?aja: 1000
Opis: Gre?ka aplikacije Iexplore.exe, verzija 6.0.3790.1830, gre?ka modula Mshtml.dll, verzija 6.0.3790.2759, pogre?na adresa 0x000b19d6.
Datum: Datum
Vreme: Vreme
Tip: Gre?ka
Korisnik: N/A
Ra?unar: Ime ra?unara
Izvor: Gre?ka aplikacije
Kategorija: Nema
ID doga?aja: 1001
Opis: Podru?je gre?ke 315429791
Napomene
 • IT administratori mogu da koriste alatku za izve?tavanje o gre?kama za poslovne korisnike (CER) za upravljanje izve?tajima o gre?kama i porukama o gre?kama koje kreira klijent ?Windows izve?tavanje o gre?kama (WER)? u operativnim sistemima Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003 i klijentima za izve?tavanje o gre?kama (ER) koji su uklju?eni u druge Microsoft programe. Ako su klijenti za izve?tavanje o gre?kama konfigurisani da rade zajedno sa alatkom CER 2.0, izve?taji o gre?kama se preusmeravaju u CER deljenu fasciklu, a ne korporaciji Microsoft. Za vi?e informacija posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
  http://www.microsoft.com/resources/satech/cer/
 • Ako koristite CER, ne vidite ID doga?aja 1001.
 • Ako je Windows izve?tavanje o gre?kama onemogu?eno, mo?da ne?ete dobiti vizuelno obave?tenje kada do?e do nepopravljive gre?ke. U nekim slu?ajevima, mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci koja je sli?na slede?oj:
  IEXPLORE.EXE - gre?ka aplikacije
  Instrukcija na ?0x7dc9d031? ukazuje na memoriju na ?0x00000020?. Nije mogu?e ??itati? memoriju.
  Kliknite na dugme ?U redu? da biste zatvorili program.
  Kliknite na dugme OTKA?I da biste otklonili gre?ke u programu.
  Osim toga, u evidenciju aplikacije mo?e biti upisana gre?ka koja je sli?na slede?oj:
  Datum: Datum
  Vreme: Vreme
  Tip: Informacija
  Korisnik: N/A
  Ra?unar: Ime ra?unara
  Izvor: Iska?u?i meni aplikacije
  Kategorija: Nema
  ID doga?aja: 26
  Opis: Iska?u?i meni aplikacije: IEXPLORE.EXE - gre?ka aplikacije: Instrukcija na ?0x7dc9d031? ukazuje na memoriju na ?0x00000020?. Nije mogu?e ??itati? memoriju.
  Ako onemogu?ite izve?tavanje o gre?kama, mogu biti kreirane datoteke Drwtsn32.log, User.dmp ili obe datoteke, ?to zavisi od konfiguracije sistema.
Za vi?e informacija o ID-ovima doga?aja 1000 i 1001 posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/technet/support/ee/ee_advanced.aspx
Za vi?e informacija o tome kako da onemogu?ite izve?tavanje o gre?kama kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
310414 Konfigurisanje i kori??enje izve?tavanja o gre?kama u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
276550 Opis i dostupnost alatke za izve?tavanje o gre?kama u programu Internet Explorer (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
325075 Onemogu?avanje izve?tavanja o gre?kama pomo?u alatke za izve?tavanje o gre?kama aplikacija u operativnom sistemu Office XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija o datotekama Drwtsn32.log i User.dmp kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
308538 Opis alatke Dr. Watson za Windows (Drwtsn32.exe) (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 923996 - Poslednji pregled: 11. maj 2007. - Revizija: 3.2
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kberrmsg kbocabucket kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB923996

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com