Straipsnio ID: 924621 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?io straipsnio versija, skirta ?Microsoft Office 2003? : 828377 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba).
?io straipsnio versija, skirta ?Microsoft Office XP? : 298043 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba).

?io straipsnio versija, skirta ?Microsoft Office 2000? : 244421 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba).
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje aptariami palaikomi ?Microsoft Office 2007? paket? diegimo b?dai.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Nor?dami diegti ?Office 2007? paket? darbo vietoje, naudokite vien? i? ?i? palaikom? b?d?:
 • Vykdykite s?rankos program? i? ?Office 2007? kompaktinio disko.
 • Vykdykite s?rankos program? i? serverio, kuriame saugomas ?Office 2007? program? tinklo atvaizdas arba suglaudintas kompaktinio disko atvaizdas. ?is atvaizdas apima ?rankius, kuriuos naudodamos didel?s organizacijos gali vykdyti ?Microsoft Office? programos, pvz., ?Microsoft? sistem? valdymo serverio (SMS), s?rankos program?.
 • Naudodami grup?s strategij? priskirkite ?Office 2007? paket? kompiuteriuose, kuriuose ?diegta ?Microsoft Windows XP?, ?Microsoft Windows Server 2003? arba ?Windows Vista?.
  Pastaba. Galite diegti ?Office 2007? paket? dvigubos ?krovos kompiuteryje.
  Jei reikia daugiau informacijos, kaip ?diegti ?Office 2003? dvigubos ?krovos kompiuteryje, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  828957 Kaip diegti ?Office 2003? kompiuteryje, kuris konfig?ruotas ?Windows 2000? ir ?Windows XP? dvigubai ?krauti (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Toliau nurodyti diegimo b?dai palaikomi, tik jei naudojate ?Microsoft? palaikymo specialist? pasi?lym? ir jei diegimas yra ?Office? diegimo konsultavimo tarnybos (ODAS) bylos dalis.
 • Sukurkite ir i?dalykite pasirinktin? kompaktin? disk?, grind?iam? ?Office 2007? kompaktiniu disku.
 • Sukurkite sistemos atvaizd? (kopij?) ir replikuokite atvaizd? vartotoj? kompiuteriuose.
Jei reikia daugiau informacijos apie paslaugas, si?lomas per ODAS byl?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
297033 ?Office? diegimo konsultavimo tarnybos apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Nor?dami sukurti sistemos atvaizd?, apimant? ?Office 2007? programas, ir replikuoti t? atvaizd? reikiamuose kompiuteriuose, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?variai ?diekite operacin? sistem?. Norint diegti ?Office 2007? paket?, kompiuteryje turi veikti viena i? ?i? operacini? sistem?:
  • ?Microsoft Windows XP? 2 pakeitim? paketas (SP2) ar naujesn? ?Windows XP? versija
  • ?Microsoft Windows Server 2003? ar naujesn? ?Windows Server 2003? versija
  • ?Microsoft Windows Vista? ar naujesn? ?Windows? versija
 2. ?variai ?diekite ?Office 2007? paket? su pageidaujamomis funkcijomis ir nuostatomis.
 3. Sukurkite kompiuterio sistemos atvaizd?. Tai gali b?ti skaidinio arba viso stand?iojo disko atvaizdas.
 4. Tada replikuokite sistemos atvaizd? reikiamuose kompiuteriuose.
Pastaba. Atvaizd? reikia sukurti kompiuteryje, kurio aparat?ra pana?i ? tikslini? kompiuteri? aparat?r?. Be to, kompiuteryje turi veikti tokia pati operacin? sistema kaip tiksliniuose kompiuteriuose.

?Microsoft? negali visi?kai palaikyti atvaizdo diegim?, sukurt? naudojant tre?iosios ?alies priemon?, nes ?Microsoft? negali garantuoti, kad tre?iosios ?alies produktas s?kmingai ?diegs ?Office 2007? paket?. Negalime garantuoti, kad tre?iosios ?alies produktas tiksliai ?diegs visus reikalingus failus reikiamose vietose arba kad tre?iosios ?alies produktas sukurs visus reikalingus registro ?ra?us.

Produkt? palaikymo in?inieriai gali suteikti tik komerci?kai priimtin? param? faktiniam atvaizdo failui, naudojamam diegiant ?Office 2007? paket?. Produkt? palaikymo in?inieriai ir toliau palaikys ?Office 2007? taikom?sias programas ir taikom?j? program?, i?vardyt? prie palaikom? b?d?, diegim?. Ta?iau faktinio atvaizdo palaikymas apsiribos tik komerci?kai priimtinomis pastangomis. Atvaizdo failo komerci?kai priimtinos palaikymo pastangos apima trik?i? diagnostik? ir apgr??os in?inerijos trik?i? diagnostik?.

Pastaba. Apgr??os in?inerijos b?das diagnozuoja diegimo triktis pa?alindamas ne ?Microsoft? komponentus arba pa?alindamas atskirus ?Microsoft? komponentus.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip kurti pasirinktini? kompaktini? disk? arba stand?iojo disko atvaizdus, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://technet2.microsoft.com/Office/en-us/library/9df1c7d2-30a9-47bb-a3b2-5166b394fbf51033.mspx

?Office? diegimo trik?i? diagnostika

Jei kilo problem? vykdant ?Office 2007? s?rankos program?, kreipkit?s ? ?Microsoft? produkt? palaikymo tarnybas. Jei kilo problem? diegiant ?Microsoft Office 2007? paketus naudojant kit? ?Microsoft? priemon? nei s?rankos programa, kreipkit?s ? tinkam? ?Microsoft? produkt? palaikymo grup?. Jei naudojate tre?iosios ?alies priemon?, kreipkit?s ? to produkto gamintoj?.

Naudodamiesi toliau nurodytais b?dais diagnozuokite problemas, kilusias diegiant ?Office 2007? paket?:
 • Nustatykite, ar problema kyla tik viename kompiuteryje.

  Tai padarykite i? naujo diegdami ?Office? probleminiame kompiuteryje b?du, kuriuo dieg?te dabartin? ?Office? ?diegt?. Jei problema nepa?alinama, vykdykite s?rank?.
 • Nustatykite, ar problema kyla keliuose kompiuteriuose ar keliems vartotojams.

  Tai padarykite vykdydami s?rank? kitame kompiuteryje arba prisijungdami prie kompiuterio kaip vartotojas ir tada vykdydami s?rank?. Jei problema pa?alinama, pirmesnis ?Office? diegimo b?das buvo nes?kmingas. Jei naudojote tre?iosios ?alies priemon?, kreipkit?s ? tos priemon?s gamintoj?. Jei s?rankos vykdymas nepa?alina problemos, kreipkit?s ? ?Microsoft? produkt? palaikymo tarnybas.
  http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Jei reikia informacijos, kaip diegti ?Office 2007? su sistem? valdymo serveriu, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://technet2.microsoft.com/Office/en-us/library/9df1c7d2-30a9-47bb-a3b2-5166b394fbf51033.mspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 924621 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 1.7
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbdeployment kbsetup kbexpertisebeginner kbinfo KB924621

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com