Klaidos prane?imas, kur? gaunate, kai bandote naudotis ?Word 2007? galerija: ?Nepavyksta atidaryti ?Office Open? XML failo Building Blocks.dotx?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 925175 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?Microsoft Office Word 2007? juostel?je pasirinkite galerij?. Kai vien? i? element? bandote ?terpti ? t? galerij?, ?Word 2007? gali nebeatsakyti arba netik?tai u?sidaryti. Be to, rodomas ?is klaidos prane?imas:
?Nepavyksta atidaryti ?Office Open? XML failo Building Blocks.dotx?, nes yra turinio problem?.
Jei klaidos prane?ime spustel?site Gerai, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
?Word? aptiko neperskaitom? turin? faile ?Building Blocks.dotx?. Ar norite atkurti ?io dokumento turin?? Jei pasitikite ?io dokumento ?altiniu, spustel?kite Taip.
Jei klaidos prane?ime spustel?site Taip, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
?Word? nepavyksta atidaryti ?io dokumento ?ablono. (drive_letter:\...\1033\Building Blocks.dotx)
Kai i?einate i? ?Word 2007?, ?ra?? pakeitimus ? ?ablon? Building Blocks.dotx, vis dar galite pasteb?ti ?iuos po?ymius, i? naujo paleid? ?Word 2007? ir bandydami naudoti galerij?.

PRIE?ASTIS

?i problema atsiranda, jei ?ablonas Building Blocks.dotx yra pa?eistas arba sugadintas.

Yra dvi ?ablono Building Blocks.dotx kopijos. Viena kopija saugoma vartotojo duomen? aplankuose. Kita kopija saugoma Document Parts aplanke, esan?iame Office 12 aplanke.

Paprastai pa?eid?iama ta kopija, kuri saugoma j?s? vartotojo duomen? aplankuose. Ta?iau gali b?ti pa?eistos ir abi kopijos.

?i problema turi ?takos tokioms juostel?s galerijoms:
 • Autotekstas
 • Bibliografijos
 • Vir?elio puslapiai
 • Lygtys
 • Pora?t?s
 • Antra?t?s
 • Puslapi? numeriai
 • Spar?iosios dalys
 • Turinys
 • Lentel?s
 • Teksto laukeliai
 • Vanden?enkliai

SPRENDIMAS

Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus Leiskite taisyti pa?iam.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? Pataisyti arba sait?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Pataisyti nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50722


Pastabos.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus Ar tai i?sprend? problem??Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, i?imkite sugadint? Building Blocks.dotx ?ablono kopij? i? vartotojo duomen? aplanko. Tai padarius ?Word 2007? sukuria nauj? Building Blocks.dotx ?ablon? naudodama numatyt?j? turin?.

Nor?dami i?imti sugadint? ?ablono kopij? i? vartotojo duomen? aplanko, naudokite vien? i? toliau nurodyt? b?d?.

1 b?das. Building Blocks.dotx failo perk?limas ? laikin? aplank?

Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pastaba. ?ie veiksmai taikomi kalbai, kurios ID 1033. Taigi jie taikomi ?Word 2007? versijai angl? kalba. Kitos kalbos naudoja kitokius kalbos identifikatorius.
 1. I?eikite i? ?Word 2007?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite "%appdata%\Microsoft\Document Building Blocks\1033" ir spustel?kite Gerai.
 3. Perkelkite Building Blocks.dotx fail? ? laikin? aplank?.
 4. Paleiskite ?Word 2007?.

2 b?das: 2007 m. ?Office? sistemos arba ?Word 2007? taisymas

Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. I?eikite i? vis? ?2007 Office? program?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite "%appdata%\Microsoft\Document Building Blocks\1033" ir spustel?kite Gerai.
 3. Perkelkite Building Blocks.dotx fail? ? laikin? aplank?.
 4. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite "%programfiles%\Microsoft Office\Office12\Document Parts\1033" ir spustel?kite Gerai.
 5. Perkelkite Building Blocks.dotx fail? ? laikin? aplank?.
 6. U?darykite abu aplankus.
 7. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite appwiz.cpl ir spustel?kite Gerai.
 8. S?ra?e?iuo metu ?diegtos programos spustel?kite ? kompiuter? ?diegt? ?2007 Office? sistemos versij?. Arba galite spustel?ti ?Word 2007?, jei kompiuteryje ?diegta atskira versija.
 9. Spustel?kite Keisti, spustel?kite Taisyti ir spustel?kite T?sti.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo centru.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 925175 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 30 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Word 2007
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbtshoot kbmenu kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB925175

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com