Raksta ID: 925196 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Lai turpin?tu sa?emt sist?mas Windows dro??bas atjaunin?jumus, p?rliecinieties, vai dator? darbojas sist?ma Windows XP ar 3. servisa pakotni (SP3). Papildinform?ciju skatiet ?aj? Microsoft t?mek?a lap?: Da??m sist?mas Windows versij?m beidzas atbalsts

Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

J?s pievienojat USB ier?ci datoram, kur? darbojas sist?ma Windows XP. P?c tam m??in?t mekl?t aparat?ras ier?ces. Ta?u dators nenosaka pievienoto ier?ci un ier?ce netiek par?d?ta map? Mans dators.

?? probl?ma var rasties, izmantojot vienu vai vair?kas no ??m ier?c?m:
  • USB zibatmi?as disks
  • Apple iPod
  • ?r?jais cietais disks
Turkl?t iPod var neb?t redzams lietojumprogramm? iTunes.

 

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja re?istr? ir boj?tas vai nepareizas atsl?gas.

RISIN?JUMS

Piez?me. Lai ieg?tu papildinform?ciju par citiem iemesliem, k?d?? USB ier?ce nav noteikta, apmekl?jiet sesiju "Atsauces".

Ja v?laties, lai ?? probl?ma tiktu labota, atveriet sada?u ?Labot autom?tiski?. Ja lab?k v?laties pats nov?rst ?o probl?mu, atveriet sada?u ?Labot patst?v?gi?.

Piez?me. ?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Labot autom?tiski

Lai probl?mu nov?rstu autom?tiski, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam lap? Autom?tisk?s probl?mu nov?r?anas pakalpojumi noklik??iniet uz pogas Izpild?t t?l?t un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft autom?tisk?s probl?mu nov?r?anas pakalpojumi: J?su kompaktdisku vai DVD diskdzinis nevar nolas?t datu nes?ju vai taj? ierakst?t

Piez?me.
?is automatiz?tais risin?jums nav paredz?ts tikai CD vai DVD diskdzinim, ta?u darbojas ar? galveno probl?mu nov?r?anai.

Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes


Tagad atveriet sada?u "Vai probl?ma ir nov?rsta?".

Labot patst?v?gi

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Tagad atveriet sada?u "Vai probl?ma ir nov?rsta?".

Vai, veicot ?o darb?bu, probl?ma tika nov?rsta?

P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, probl?mas nov?r?anas process ir pabeigts. Ja t? nav nov?rsta, varat skat?t attiec?gos Microsoft zin??anu b?zes rakstus sada?? "Atsauces" vai sazin?ties ar atbalsta centru .

UZZI?AS

Var b?t ar? citi iemesli, k?d?? USB ier?ce netiek noteikta. Attiec?gie Microsoft zin??anu b?zes raksti:

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Rekviz?ti

Raksta ID: 925196 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 23. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbmatsfixme kbfixme kbresolve kbhardware kbtshoot kbprb kbcip KB925196

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com